Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0063-C0001
Номер на проект: 13-22-64
Наименование: Община Копривщица –съвременна и ефективна
Бенефициент: Община Копривщица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Превенция на корупционния риск /сигнатура по Каталога за 2013 - УА–2/. В обучението ще бъде включен един общински служител на ръководна длъжност. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта на обучението е създаване на проактивен подход и корупционна превенция, идентифициране на рискове и стратегии; изграждане на практически умения по установяването на конфликт на интереси и представяне на добри практики. 2.2 Публичен имидж – елемент на доброто управление /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-6/. В обучението ще бъде включен един общински служител на ръководна длъжност. То е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. Целта е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление 2.3 Делова етика /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 УА-7/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители на ръководна длъжност. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта е да се изградят знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. 2.4 Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-3/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, работещи в областта на управление на човешките ресурси. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта е да придобият знания и практически умения за набиране и подбор на най-подходящите кандидати за работа в държавната администрация. 2.5 Връзки с обществеността /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3/. В обучението ще бъде включен един общински служител, работещ в областта на връзки с обществеността. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта е да се развият практически умения за работа с медиите. 2.6 Методи и техники за прозрачна администрация /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ПР-28/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, секретаря на общината и още един служител на ръководна длъжност. То е с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. Целта е да се усвоят знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа за прозрачност и откритост в дейността на държавната администрация; да се усвоят методи и практически умения за активна прозрачност. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Преминалите курса на обучение служители ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще бъдат включени 5 служители, на ръководни позиции. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.2 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще бъдат включени 20 служители, изпълняващи ръководни и експертни функции в администрацията. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.3 Социални отношения и ефективни преговори В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е насочено е насочено към висички служители в администрацията, предвид важността на тематиката за придобиване на умения за ефективни социални комуникации подобряващи психо-социалния климат на работното място и и подобряване комуникациите с гражданите.
Дейност 4. Обучения по английски език 4.1 Обучение по английски език на ниво В1 Обучението ще включва подготовка на служителите по английски език на ниво В1. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността му е 100 учебни часа.
Дейност 5. Обучение „Компютърни умения и ефективност на административната дейност” В обучението ще бъдат включени 20 /две групи/ служтели, нуждаещи се от усъвършенстване на уменията им за работа с компютърни приложения. Продължителност на обучението 40 часа. Ще бъдат разширени знанията по EXCEL, с цел подобряване на уменията при създаване на бази данни, търсене и селектиране на информация, автоматизация на контрола върху резултати, срокове и пр. Миграционно обучение за преминаване към EXCEL 2010, разширяване на знанията за работа с WORD – работа с формуляри, работа с циркулярни писма, защити на документи, колективна работа върху документи, необходимо за създаване на единен стил и продуктивност в работата. Развитие на презентационните умения с Power Point. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 6. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Изработване на флаш памети, брандирани с логото на програмата, съдържащи материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
Александър Бизнес Център - АВС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 989 BGN
Общ бюджет: 34 615 BGN
БФП: 34 615 BGN
Общо изплатени средства: 34 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 615 BGN
2015 0 BGN
34 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 423 BGN
2015 0 BGN
29 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 192 BGN
2015 0 BGN
5 192 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Проведена една тръжна процедура
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители и Повишен капацитета на девет души.
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 6 - Организирани две пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 6 - Изработени 150 бр. информационни листи
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Изработен един банер
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Изработени 150 бр. семинарни папки, изработени 150 бр. химикали, изработени 150 бр. блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Отпечатани 150 бр. форми за заявления за обучение на общинските служители и изработени 90 бр. флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз