Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността на МТ Пласт ЕООД"
Бенефициент: "МТ Пласт" EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността на „МТ Пласт“ ЕООД"
Дейности: 1. Извършване на Строително – ремонтни дейности в изпълнение препоръките от енергийния одит. Саниране на производствена сграда.
2.Доставка и монтаж на Линия за производство на декоративно стъкло
3. Доставка на оборудване за портален кран 5т. (подмяна на ел.двигатели, доставка и монтаж на честотни преобразователи и радиоуправление)
4.Дейности по визуализация на проекта
5. Отчетност на проекта
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 556 049 BGN
Общ бюджет: 1 112 097 BGN
БФП: 556 049 BGN
Общо изплатени средства: 556 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 556 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 556 049 BGN
2015 0 BGN
556 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 472 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 472 641 BGN
2015 0 BGN
472 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 407 BGN
2015 0 BGN
83 407 BGN
Финансиране от бенефициента 556 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Количество емисии на СО2, спестени годишно в резултат от изпълнение на проекта - годишно
Индикатор 6 (Д) Очаквани енергийни спестявания – годишно
Индикатор 7 (Д) Извършени инвестиционни разходи за подобряване енергийната ефективност на дружеството - в лева
Индикатор 8 (Д) Разкрити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз