Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "АБ КОЗИРОГ" АД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Бенефициент: "АБ КОЗИРОГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „АБ Козирог“ АД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството“
Дейности: Получаване на кредит от банката-партньор
2.1 Стартиране на оптимална и съвременна производствена дейност в компанията посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова стационарна електрическа Асфалтова база (АБ)
2.2 Разширяване дейността на компанията в посока добив на инертни материали последством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен багер
2.3 Изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер.
Визуализация на проекта
Финансов одит на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
МАРИНИ
Си Ем Ел
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 588 162 BGN
Общ бюджет: 3 176 323 BGN
БФП: 1 588 162 BGN
Общо изплатени средства: 1 588 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 588 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 588 162 BGN
1 588 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 349 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 349 937 BGN
1 349 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 238 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 238 224 BGN
238 224 BGN
Финансиране от бенефициента 1 588 162 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова стационарна електрическа АБ
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов по-мощен високоефективен Багер
Индикатор 10 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди, включваща слънчев колектор и ел. бойлер за осигуряване на нуждите от битово горещо водоснабдяване в част от административна сграда на компанията.
Индикатор 11 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 12 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 13 (Д) Закупени информационни материали -стикери
Индикатор 14 (Д) Икономия на енергия от дизелово гориво
Индикатор 15 (Д) Икономия на енергия от промишлен газьол
Индикатор 16 (Д) Икономия на електрическа енергия
Индикатор 17 (Д) Създадени инвестиции
Индикатор 18 (Д) Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 19 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз