Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0276-C0001
Номер на проект: ESF-2203-05-05007
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място
Бенефициент: "Инертстрой-Калето" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 31.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: 1.Повишаване качеството на живот на хората ,постигане на по-висока заетост ,по-високи доходи и социална интеграция на лицата чрез насърчаване на териториалната и професионална им мобилност. 2. Подобряване на управленските процеси в Дружеството
Дейности: Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на гориво във връзка с превоз на пътници от и до работното място” В настоящия проект е предвидено транспортът от и до работното място да се извършва с транспортни средства ,собственост на дружеството както и с такива ,които са взети на лизинг. Изборът на изпълнител за „Доставка на гориво във връзка с извършване на превоз на пътници от и до работното място” ще се осъществи ,съгл.процедурите на ПМС № 69/2013 г.За провеждането на процедурата ще се предприемат следните действия: 1.Изработване на количествена сметка за необходимото гориво по вид и количество. 2.Разработване на тръжно досие, вкл. методология на оценка. 3.Отправяне на покани; 4.Провеждане на оценителна сесия , отваряне на офертите и оценяване на доставчика; 5.Избор на доставчик 6.Уведомяване на одобрения доставчик. 7.Подписване на договор; 8.Доставка на гориво 9.Подписване на приемо-предавателни протоколи.
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща изпращане на две прес- съобщения и провеждането на презентация, на която ще бъдат поканени представители на ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на кампанията ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и резултатите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Предвижда се изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за Дружеството и заетите лица. Предвижда се изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта ,ползване на визуализационните символи на всички документи по проекта.
Дейност 4: Доставка на гориво във връзка с извършване на превоз на пътници от и до работното място. В настоящия проект е предвидено транспортът на лицата от и до работното място да се извършва от „Инертстрой-Калето”АД с транспортни средства ,собственост на дружеството и такива на лизинг. В зависимост от вида ,марката и модела на превозните средства ,техните разходни норми и дължината на маршрутите ,по които пътуват е направен разчет за необходимото количество гориво за извършване превоза на пътници от и до работното място.
Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки.
Дейност 5:Извършване на Превоз на пътници от и до работното място Настоящият проект предвижда превозът на лицата от целевата група от и до работното им място да се извършва със следните автомобили: 1бр.”Форд Транзит” Т350-автобус /13+1/, ВР4230ВК 1 бр.”Форд Транзит” Т350 /5+1/ ВР4231ВК 2 бр.”КИА” К2700 /5+1/ ,ВР6247ВВ и ВР6248ВВ 1 бр. „ДЕУ Ланос”1.5СЕ /4+1/ ,ВР8296АМ 1 бр.”Тойота РАВ 4” /3+1/ ,СА3724СР 1 бр.”Мерцедес” Б180 /4+1/ ,СА2427СХ 1 бр.”Рено Меган” /6+1/ ,ВР0440АХ Тъй като седалището на фирмата е в гр.Мездра това е и начална и крайна точка на всички маршрути. Работниците от целевата група са от различни населени места ,но някои от тях са на една линия така ,че са обособени следните главни маршрути: Маршрут 1 - ”Форд Транзит” Т350-автобус /13+1/, ВР4230ВК Сутрин /2 часа / гр.Мездра-с.Оселна-гр.Мездра /54км/ /със спирки в с.Зверино и с.Ребърково/ Вечер /2 часа/: гр.Мездра-с.Оселна-гр.Мездра /54км/ /със спирки в с.Зверино и с.Ребърково/ Маршрут 2 – „ДЕУ Ланос”1.5СЕ /4+1/ ,ВР8296АМ Сутрин / 1 час/: гр.Мездра–с.Дърманци - гр.Мездра /8км/ Вечер / 1 час/ : гр.Мездра - с.Дърманци – гр.Мездра /8км/ Маршрут 3 – „ДЕУ Ланос”1.5СЕ /4+1/ ,ВР8296АМ Сутрин / 1час/: гр.Мездра – с.Боденец - гр.Мездра /8км/ Вечер/ 1 час/ гр.Мездра - с.Боденец - гр.Мездра /8км/ Маршрут 4 – с ”Рено Меган” /6+1/ ,ВР0440АХ Сутрин /2 часа/: гр.Мездра – гр.Криводол - гр.Мездра /76км/ Вечер /2 часа/: гр.Мездра – гр.Криводол - гр.Мездра/76км/ Маршрут 5 – 2 бр.”КИА” К2700 /5+1/ ,ВР6247ВВ и ВР6248ВВ Сутрин / 2 х1.5 часа/: гр.Мездра – Враца - гр.Мездра /2бр.х 40км/ Вечер / 2 х1.5 часа/: гр.Мездра – гр.Враца- гр.Мездра /2бр х 40км/ Маршрут 6 –”Форд Транзит” Т350 /5+1/ ВР4231ВК Сутрин /1 час/: гр.Мездра – с.Руска Бяла - гр.Мездра /24км/ /със спирка в с.Моравица/ Вечер/ 1 час/: гр.Мездра - с.Руска Бяла - гр.Мездра /24км/ /със спирка в с.Моравица/ Маршрут 7 – Тойота РАВ 4” /3+1/ ,СА3724СР Сутрин / 1 час/: гр.Мездра - с.Крапец – гр.Мездра /20км/ Вечер / 1 час/: гр.Мездра-с.Крапец – гр.Мездра /20км/ Маршрут 8 – 2 курса с ”Мерцедес” Б180 /4+1/ ,СА2427СХ Сутрин / 2 х 1 час/: гр.Мездра - с.Брусен – гр.Мездра /2 курса х 8 км/ Вечер / 2 х 1 час/: гр.Мездра - с.Брусен – гр.Мездра /2 курса х 8 км/ Строителните обекти на фирмата са в следните населени места: гр.Кнежа ,гр.Мизия ,с.Горна Кремена ,а ПТБаза на дружеството е в с.Брусен. Направени са следните маршрути за транспорт на работниците от и до тях. Маршрут 9 - ”Форд Транзит” Т350-автобус /13+1/, ВР4230ВК Сутрин / 1.5 часа/: гр.Мездра-гр.Кнежа /80 км/ Вечер / 1.5 часа/: гр.Кнежа-гр.Мездра /80 км/ Маршрут 10 - 2 бр.”КИА” К2700 /5+1/ ,ВР6247ВВ и ВР6248ВВ Сутрин / 2 х 1час/: гр.Мездра-с.Горна Кремена /2 бр х 8 км/ Вечер / 2 х 1 час/: с.Горна Кремена-гр.Мездра /2 бр х 8 км/ Маршрут 11 – с ”Форд Транзит” Т350 /5+1/ ВР4231ВК Сутрин /1.5 часа/: гр.Мездра-гр.Мизия /85 км/ Вечер /1.5 часа/ : гр.Кнежа-гр.Мездра /85 км/ Маршрут 12 – с 2 автомобила: „ДЕУ Ланос”1.5СЕ /4+1/ ,ВР8296АМ и ”Рено Меган” /6+1/ ,ВР0440АХ Сутрин / 2 х 0.5 часа/: гр.Мездра-ПТБаза с.Брусен / 2 бр.х 4 км/ Вечер / 2 х 0.5 часа/: ПТБаза с.Брусен-гр.Мездра / 2 бр.х 4 км/
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Никойл -2 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 108 BGN
Общ бюджет: 66 106 BGN
БФП: 66 106 BGN
Общо изплатени средства: 66 099 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 622 BGN
2015 43 477 BGN
66 099 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 228 BGN
2015 36 956 BGN
56 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 393 BGN
2015 6 522 BGN
9 915 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз