Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0320-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-01002
Наименование: Транспорт за заети лица в Екстрапак ООД
Бенефициент: Екстрапак ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 06.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на условия за трайната заетост и създаване на предпоставки за по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот на заети в Екстрапак ООД, посредством стимулиране на мобилността им
Дейности: 3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ РАБОТНОТО МЯСТО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАЕТИ В ЕКСТРАПАК ООД ЛИЦА ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Обосновка: На база направения анализ на работната сила в Екстрапак ООД, както и информация за ползващите към момента специализиран транспорт от и до работното място, осигуряван от Екстрапак ООД, са идентифицирани 151 заети лица (представители на целевата група), които имат необходимост да бъдат включени в проекта. Необходимостта от използване на организиран транспорт от и до работното място се обуславя от неговите предимства, пред обществения транспорт, и те са следните: • осигурява възможност за извършване на превозите през цялото денонощие в зависимост от работния режим; • притежава много по-голяма маневреност - специализираният превоз може да осъществява превоз непосредствено до предприятието, както и да обхване необходимите пунктове за взимане на пътниците; Това е особено важно за заетите, които работят в завод 2, с. Леденик, тъй като до него няма спирки на обществен транспорт. • съкратено време за пътуване; • може да се избере и най-подходящият тип автомобили за извършване на конкретни превози, с оглед икономичност и ефективност; • сравнително малки разходи за един пътен километър; • честотата на автобусите и пътниковместимостта могат да се определят конкретно в зависимост от нуждите; • по-висока степен на комфорт на превоза и комплексност на обслужване по време на пътуването; Описание: Извършване на специализиран автобусен превоз на заети в Екстрапак ООД, който ще бъде съобразен със следните работни цикли: - Редовна смяна (администрация, производствени мениджъри, склад, ремонтна работилница, монтажисти цех „Печат“, цех „Хартиени торбички“, цех „Шивашки“); - 3 сменен непрекъснат режим, при който се редуват 4 работни групи - А, В, С, D във следния цикъл: 2 дни първа смяна, 2 дни втора смяна, 2 дни нощна смяна, 2 дни почивка (цех „Конфекция“, цех „Екструдиране“, цех „Печат“). Специализираният превоз обхваща превозването на заети лица в Екстрапак ООД, по следните маршрути, в зависимост от смените и работния цикъл, както следва: Маршрут Населени места Очакван максимален брой пътници в отсечка км в двете посоки брой курсове на ден вид автобус 1 (Кара А смяна, Връща Д смяна) В. Търново – Леденик - В. Търново 30 14 1 40 местен 2 (Кара В смяна връща А смяна – 1) В. Търново - Г. Оряховица – Лясковец- Леденик- В. Търново 18 56 1 22 местен 3 (Кара В смяна връща А смяна – 2) В. Търново град- Леденик- В. Търново град 22 42.5 1 25 местен 4 (Кара С смяна връща B смяна – 1) В. Търново - Г. Оряховица – -Лясковец-Леденик –Лясковец- Г.Оряховица – В.Търново 18 91 1 22 местен 5 (Кара С смяна връща B смяна – 2) В. Търново град- Леденик- В. Търново град 22 42.5 1 25 местен 6 (Kара Д смяна връща С смяна) В. Търново - Леденик - Лясковец- Г.Оряховица – В.Търново 30 68 1 40 местен 7 (Редовна смяна 1-администрация) В. Търново град– Леденик- В. Търново град 14 14 2 18 местен 8 (Редовна смяна 2 –хартия) В. Търново –Г. Оряховица – Лясковец- В. Търново- 17 86 1 18 местен За работни групи А, B, C, D превозът ще се извършва на ротационен принцип, за всяка група ще бъде извършван превоз за 6 последователни дни, следвани с 2 почивни дни, при което средният брой курсове на месец е 21 по всеки един маршрут. За редовна смяна превозът ще се извършва всеки работен ден, за маршрът 7 - сутрин и вечер като средният брой курсове на месец е 42 , а за маршрут 8 средният брой курсове на месец е 21. Конкретните изминати километри ще зависят от конкретния месец и ще бъдат отчитани съгласно действително изминатия пробег.
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА За успешното изпълнение на проекта задължителна предпоставка е отличната организация и доброто управление на проекта. В тази връзка се предвиждат следните етапи в управлението на проекта: 1.1. Подготвителен етап - сформиране на екип. Ще бъде създаден екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Подборът им е базиран на значителния им административен капацитет и специфичен опит. По време на подготвителния етап ще бъдат разпределени задълженията и дефинирани процедурите за взимане на решения, както и механизмите за вътрешен контрол. 1.2. Управление и мониторинг Екипът за управление на проекта ще провежда текущо наблюдение и контрол на дейностите и на резултатите при постигане на целите на проекта. Всеки месец ще се провеждат координационни срещи на екипа на проекта с цел актуализиране на задачите, отговорностите и план-графиците. В допълнение ще се провеждат седмични контролни срещи, на които ще се предоставя актуална информация за протичането на дейностите, постигнатия напредък, ниво на осъществяване на заложените по проекта резултати. Контролните срещи ще позволят на екипа на проекта да постигне по-добра вътрешна координация, сътрудничество и обмен на полезна информация. 1.3. Подготовка и провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС 69/2013г. Предвиждат се поръчки със следните предмети: - 1. Транспорт за заети лица в Екстрапак ООД - 2. Материали за информиране и публичност Ще се изготви и съгласува необходимата документация за избор на доставчици. Видовете процедури, които следва да се проведат са: Избор междуоткрит избор, и 1 оферта. Изборът на изпълнители ще бъде проведен по процедурите на ПМС № 69/2013г. Сключване на договорите с изпълнители ще е съгласно нормативните срокове и разработения план за изпълнение на проекта. В договора ще бъдат включени разпоредбите, които произтичат от договора за безвъзмездна помощ по настоящата процедура. 1.4. Дейности по отчитане Ще се изготвят месечни справки, междинен/ни доклад/и и заключителен доклад, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
2. ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП Обосновка: В качеството си на бенефициент Екстрапак ООД ще спазва всички изисквания за ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ СЪГЛАСНО чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006 Описание: - Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта ще включва позоваване, сочещо, че Оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС. - Всички мерки и дейности за информация и публичност ще са съобразени с графичните изисквания на ЕС, включително лого, специфични цветове и т.н., които трябва да бъдат използвани при изпълнението на мерки за публичност. - провеждане на 2 информационни събития за местни медии /информационни писма до печатни и електронни медии и информационни интернет сайтове/ - публикуване на прес-съобщения на интернет страницата на Екстрапак ООД (за старта и за завършването на дейностите по проекта); - ще бъдат изработени 8 бр. информационни табели за превозните средства, които ще извършват превоза по проекта, за информиране на персонала и клиентите, и широката общественост; - 2 бр. информационни табели за информиране на персонала и клиентите, и широката общественост
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Вали компютърс ООД
Б И Б Транс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 433 BGN
Общ бюджет: 69 156 BGN
БФП: 69 156 BGN
Общо изплатени средства: 69 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 69 156 BGN
69 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 58 782 BGN
58 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 10 373 BGN
10 373 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз