Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0064-C0001
Номер на проект: 13-22-65
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите на община Елин Пелин
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Елин Пелин.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от служители на община Елин Пелин - ръководител и счетоводител на проекта. Приложени са автобиографии на съответните лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОП и избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, вкл. организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение и докладване на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н.
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение по англйски език По тази дейност ще бъдат обучени 40 служители, които ще преминат през няколко нива на обучение всяко с продължителност 100часа, разделени на две групи в зависимост от нивото на владеене на езика от общинските служители.
Дейност 3 Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности 1. Обучение на тема” Комуникативни и презентативни умения” Такова обучение ще преминат 30 служители на общината, които са посочили, че придобитите умения ще развият способността им за работа в екип, както и постигане на по-голяма ефективност при работата с гражданите и фирмите. Продължителността на обучението ще бъде 12 часа. Обученията завършват със сертификат. Обученията ще се провеждат на или извън територията на общината. 2.Обучение на тема "Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти" – 43 обучени служителя. Обучението ще разгледа методите за идентифициране и управление на конфликти, както и най – ефективните начини за посредничество и техники на преговаряне при кризи и конфликти. Обучението ще е с продължителност 12 часа, на или извън територията на община Елин Пелин. 3.Обучение на тема "Ефективно лидерство" - 15 обучени служителя. Това обучение ще бъде посетено от по – голямата част от служителите на община Елин Пелин. То ще даде обща картина на важността от добрата комуникация и важността от екипната работа за постигане на резултати на различни нива в работата на общинската администрация и връзката с постигане на цели на стратегическо ниво. Служителите ще бъдат запознати с най-съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно лидерство, мотивация на служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено в рамките на 16часа, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип.
Дейност 4 Обучение по компютърни знания и умения По тази дейност е предвидено да се обучат 52 служители, които последователно да преминат през обща подготовка за работа с компютър, след което усвоените знания да бъдат надградени с придобиване на умения за управление на файлове, работа с електронни таблици и бази данни. Участниците ще бъдат разделени на групи в зависимост от нивото им на компютърна грамотност. Обучението ще даде възможност на по-напредналите служителите да преминат и по-високо компютърно ниво. Обученията ще са по 45 часа.
Дейност 5 Индивидуални обучения в Института по публична администрация. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 3 обучения по каталога на ИПА за 2013 година. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полета на знания и компетентност на общинската администрация и да се подобри прилагането на релевантното законодателство на местно ниво. 1.Обучение „Методи и техники за прозрачна администрация“ (ПР-28) – 5 обучени служителя. 2. Обучение „Административно обслужнате“ (ИТО-4) - 5 обучени служителя. 3. Обучение „Контрол, одит и отчетност в администрацията “ (ФС-1) - 5 обучени служителя.
Дейност 6 Информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Елин Пелин, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат се да бъдат подготвени и отпечатани 1500 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати. Материали от обученията и информация за проекта и резултатите от него ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Елин Пелин.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Силвър Проджектс ЕООД
ГЕТОНИ ПАРТНЪРС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 482 BGN
Общ бюджет: 79 580 BGN
БФП: 79 580 BGN
Общо изплатени средства: 79 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 580 BGN
2015 0 BGN
79 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 643 BGN
2015 0 BGN
67 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 937 BGN
2015 0 BGN
11 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Обучени служители на община Елин Пелин
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: От тях % жени
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: от тях % жени
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: проведени обучения
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: получени сертификати
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: От тях % жени
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: от тях % жени
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: проведени обучения
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 26 (Д) Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 27 (Д) Дейност 6: Отпечатани брошури
Индикатор 28 (Д) Дейност 6: Брой публикувани материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз