Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0024-C0001
Номер на проект: 13-22-25
Наименование: Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Вълчи дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 13.12.2013
Дата на приключване: 13.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на общинските служители в община Вълчи дол за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Вълчи дол, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за провеждане на тръжните процедури.
Дейност 2: Модулно обучение по ключови компетентности Обучение по ключови компетентности ще преминат общо 70 служители на общината, както следва: 1.Обучение „Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”-30 служители Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 5 служителя;Дирекция „Финанси и счетоводни дейности” - 4 служителя;Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” – 7 служители;Дирекция „Инвестиционна политика и проекти” – 8 служители;Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” – 6 служители: Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”: 1.Директор дирекция;2. Ст експерт”ГРАО”;3 .Гл. специалист ”Гражданско състояние”;4. Мл. Експерт „Човешки ресурси”;5.Гл. специалист „Канцелария на кмета” Дирекция „Финанси и счетоводни дейности”: 1.Директор дирекция;2. Старши счетоводител „ФСД”;3. Ст. експерт "Делегирани бюджети";4. Гл. експерт"Бюджет" Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”: 1.Директор дирекция;2.Гл.експрт "УТ";3.Мл. специалист „УТ”;4.Гл. специалист "УТ";5. Гл.експерт "Общинска собственост";6.Ст. експерт „УТ”;7.Гл. специалист "ОС". Дирекция „Инвестиционна политика и проекти”: 1.Директор дирекция;2.Ст. юрисконсулт;3-5.Ст.специалист „ИПП”-3 служители;6.Гл. специалист "Социални дейности";7.Гл. експерт "ИТ";8.Секретар "МКБППМН и връзки с обществеността" Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи”: 1.Директор дирекция;2.Ст. инспектор "МДТ";3.Мл. инспектор „МДТ”;4.Ст. счетоводител „МДТ”;5. Гл.специалист-касиер "МДТ";6. Гл. Специалист-касиер "НП". 2. Обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда” -20 служители Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 4 служителя;Дирекция „Финанси и счетоводни дейности” - 1 служителя;Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” – 5 служители;Дирекция „Инвестиционна политика и проекти” – 6 служители;Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” – 4 служители Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”: 1.Ст експерт”ГРАО”;2 .Гл. специалист ”Гражданско състояние”;3. Мл. Експерт „Човешки ресурси”;4.Гл. специалист „Канцелария на кмета”; Дирекция „Финанси и счетоводни дейности”: 1.Старши счетоводител-касиер „ФСД” Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”: 1.Директор дирекция;2.Гл.експрт "УТ";3. Гл.експерт "Общинска собственост";4.Ст. експерт „УТ”;5.Гл. специалист "ОС". Дирекция „Инвестиционна политика и проекти”: 1.Директор дирекция;2.Ст. юрисконсулт;3.Ст.специалист „ИПП”;4.Гл. специалист "Социални дейности";5.Гл. експерт "ИТ";6.Секретар "МКБППМН и връзки с обществеността" Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи”: 1.Директор дирекция;2.Ст. инспектор "МДТ";3.Мл. инспектор „МДТ”;4. Гл. Специалист-касиер "НП". 3. Обучение „Управление на промяната в полза на прилагането на политики по успешна интеграция на малцинствата”- 20 служители Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 4 служителя;Дирекция „Финанси и счетоводни дейности” - 1 служителя;Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” – 5 служители;Дирекция „Инвестиционна политика и проекти” – 6 служители;Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” – 4 служители Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”: 1.Ст експерт”ГРАО”;2 .Гл. специалист ”Гражданско състояние”;3. Мл. Експерт „Човешки ресурси”;4.Гл. специалист „Деловодство и архив”. Дирекция „Финанси и счетоводни дейности”: 1.Старши счетоводител-касиер „ФСД” Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”: 1.Директор дирекция;2.Гл.експрт "УТ";3. Гл.експерт "Общинска собственост";4.Ст. експерт „УТ”;5.Гл. специалист "ОС". Дирекция „Инвестиционна политика и проекти”: 1.Директор дирекция;2.Ст. юрисконсулт;3.Ст.специалист „ИПП”;4.Гл. специалист "Социални дейности";5.Гл. експерт "ИТ";6.Секретар "МКБППМН и връзки с обществеността" Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи”: 1.Директор дирекция;2.Ст. инспектор "МДТ";3.Мл. инспектор „МДТ”;4. Гл. Специалист-касиер "НП".
Дейност 3: Надграждащо обучение "Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места"- 2 групи Надграждащо обучение по компютърни умения ще преминат общо 30 служители. Обучениято ще включва: „Разширено, детайлно запознаване с възможностите на ( MS Excel, PowerPoint )”, „Работа с електронно подписани документи” и „Работа в интернет среда”. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Всички служители успешно курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 4: Обучение за тълкуване и прилагане на приложимото законодателство Предвидените обучения по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 8 служители на общината. Ще бъдат проведени от Института по публична администрация. Конкретно това са: Секретар и експерт -2 служители Семинар: "Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията" (ЕФ-2) )" е предназначен за ръководни кадри и експерти в централната и териториалната администрации. И има за цел подпомогне на общината да изгради знания и практически умения за разработване на комуникационна стратегия на администрацията. Юристи- 1 служител Семинар АПК Обучение по Основни производства по АПК (ПР-5) е предназначени за юристи в централната и териториалните администрации и имат за цел да представят основните принципи на административния процес, спецефични норми на Административноправния кодекс и относимата към него съдебна практика, както и визията на Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на административния процес Секретар на общината -1 служител Семинар: "Методи и техники за прозрачна администрация" (ПР-28) е главни секретари, секретари на общини и служители от централната и териториалната администрации и има за цел да се усвоят знания за подходите и формите на практическата реализация на принципа запредназначен за секратариръководни кадри и експерти в централната и териториалната администрации. Специалисти „Информационно обслужване и технологии”-2 служители Семинар: "Системи за управление на информационната сигурност на административното звено" (ИТО-3) е предвидено обучение на експерти на община Вълчи дол да се изградят основни знания за осигуряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. (съгласно чл. 28 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност).
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Вълчи дол, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъде изготвена временна информационна табела, подготвени и отпечатани 300 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 906 BGN
Общ бюджет: 72 506 BGN
БФП: 72 506 BGN
Общо изплатени средства: 72 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 506 BGN
2015 0 BGN
72 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 630 BGN
2015 0 BGN
61 630 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 876 BGN
2015 0 BGN
10 876 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - проведена тръжна процедура
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Обучени служители в ИПА
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - организирани пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Публикации в регионални медии
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Изработени информационни бюлетини
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Изработка на временни информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз