Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0014-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02005
Наименование: Осигуряване на териториална мобилност- предпоставка за запазване на заетостта в "Трейдфарма" ЕООД
Бенефициент: "ТРЕЙДФАРМА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на териториалната мобилност с оглед запазване на заетостта в „Трейдфарма” ЕООД
Дейности: Дейност1. Организация и управление на проекта. За успешната реализация на целите и дейностите по проекта, за планирането и осигуряването на необходимите ресурси, се предвижда създаването на екип за управление на проекта, включващ: ръководител проект, координатор, организатор транспорт и счетоводител. Екипът ще извършва дейности по: осъществяване на оперативно наблюдение на процесите, провеждане на работни срещи, текущ контрол, подготовка на тръжни процедури, изготвяне на междинен/ни технически доклад/и и заключителен технически доклад; полугодишни и годишен доклад за напредъка на проекта; междинен и финален финансов отчет; дейности за информираност и публичност; отчитане на резултатите по проекта.
Дейност 2. Провеждане на информационен семинар за оповестяване на старта на дейностите по проекта; Семинарът ще се организира с цел запознаване служителите на „Трейдфарма” ЕООД и широката общественост с целите и дейностите на проектното предложение. Ще бъдат поканени представители на националните медии. На всички присъстващи ще бъдат раздадени предварително подготвени информационни материали с оглед популяризация на ОП „РЧР” и запознаване с целите и дейностите на проекта. Ще бъдат представени целевата група и екипа за управление на проекта. Всеки представител на целевата група ще попълни анкетна карта.
Дейност 3. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в „Трейдфарма” ЕООД лица. Предвижда се: 1. Избор на доставчик на услуга съгласно ПМС 69/2013 г. и изискванията по настоящата схема. Дейностите по този елемент включват: 1.1.Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура по „Открит избор”, включваща: определяне на минимални изисквания за кандидата – финансови, технически, квалификационни; изисквания към офертите; критерий за оценка; образец на оферта; проект на договор; решение и обявление за одобряване на подготвената документация и откриване на процедурата, съгласно ПМС №69/2013 г. 1.2. Провеждане на процедурата, включваща: съставяне на вътрешно – оценителна комисия; разглеждане и класиране на офертите; избор на изпълнител; сключен договор за услуга. 2.Организиране на превоз на наетите за активния сезон лица. Дейността ще се извършава по маршрутите, описани в „Детайлна транспортна схема”, т. 5.2. „Методика за изпълнение на проектното предложение” от настоящия формуляр за кандидатстване. Те са 6 на брой, определени са съобразно нуждите на персонала и обхващат разстоянието местоживеене - месторабота и обратно. Линиите ще минават последователно през населените места и кварталите, в които има живущи, работещи в хотелските комплекси. По всяка линия ще бъдат извършвани по 2 курса по маршрут до и от х-л „Роял”, преди началото и след края на работното време. Маршрутите ще се изминават два пъти в денонощието /за обслужване на двете смени/ Работещите в х-л „Калиакра Палас” лица, ще се качват и слизат на сп. „Цигански табор”. За превозване на персонала ще бъдат използвани 6 бр. автобуси с брой места, както следва: По маршрут 1 – 52-местен; по маршрут 2 - 22-местен; по маршрут 3 – 28 – местен; по маршрут 4 – 20-местен; по маршрут 5 – 24-местен; по маршрут 6 – 67-местен, съгласно броя на пътуващите лица. Продължителността на дейността е 7 месеца/ 214 дена/ - от началото на месец април до края на месец октомври. До момента дружеството предоставя на част от заетите лица карти за транспортни градски и междуградски линии. Това е частично решение на проблема защото: не са обхванати всички пътуващи служители, транспортните средства се движат през определен интервал, несъобразен с работното време на хотелите; линиите не минават през всички населени места, където живеят работещи в хотелските комплекси; налага се смяна на няколко превозни средства. Нуждата от осигуряване на организиран транспорт е породена от: сравнително голямото разстояние между местоживеене и месторабота на наетите лица; целият персонал на хотелите работи на 2 смени – дневна и нощна, поради което началото и края на работното време е в часови пояс, слабо обслужван от градски и междуградски превози.; появява се необходимост от използване на лични превозни средства или таксиметрови услуги, което води до намаляване на доходите на заетите лица. Изброените проблеми водят до трудности при спазването на работното време, намаляване на доходите на заетите и високо текучество.
Дейност 4. Провеждане на заключителен семинар за оповестяване на резултатите от проекта; Резултатите от проекта ще бъдат оповестени публично, като на заключителния семинар ще бъдат поканени представители на национални медии. Ще бъдат обобщени и резултатите от попълнените анкетни карти.
Дейност 5. Информационно обслужване на проекта Целевата група ще бъде запозната с целите и задачите на проекта. Ще бъдат организирани 2 информационни семинара за старта и завършването на дейностите по проекта, на които ще бъдат поканени националните медии. Текуща информация за проекта и финансовия принос на ЕСФ ще бъде публикувана на Интернет страницата на дружеството. По отношение на дейностите по информиране и публичност ще бъдат спазени всички правила, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 6. Вътрешен и външен контрол Воденето на точна и редовна документация и финансови отчети ще се осъществява чрез използване на подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Изготвянето на периодичните отчети ще бъде съгласно изискванията и насоките на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Всички участници в проекта, ще имат възможността да попълнят анкетна карта за оценка на удовлетвореността им от участието в проекта. В края на проекта ще бъде извършен вътрешен мониторинг на резултатите и ефекта от извършените дейности, който ще обобщава периодичните отчети. Мониторингът ще се извърши от управленския екип и тази информация ще послужи при изготвяне на финалния технически доклад и финансов отчет за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЧЕНСФИЛД-55 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 434 BGN
Общ бюджет: 128 587 BGN
БФП: 128 587 BGN
Общо изплатени средства: 128 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 887 BGN
2015 101 690 BGN
128 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 854 BGN
2015 86 436 BGN
109 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 033 BGN
2015 15 253 BGN
19 287 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз