Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0019-C0001
Номер на проект: ESF-2203-03-02009
Наименование: Осигуряване на транспорт до работното място за служителите на "Пътища и мостове" ЕООД
Бенефициент: "Пътища и мостове" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящият проект напълно съответства на целите на ОП ”Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 2 и процедура „На път”, а именно: насърчаване на географската мобилност на работната сила в България чрез организиране и осъществяване на превоз до работното място
Дейности: Осигуряване на доставка на гориво За постигане на основните цели на проекта ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД се нуждае от сключване на договор с доставчик на гориво, което е необходимо за задвижване на превозните средства, извършващи превоза. Доставчикът на гориво за превозните средства ще бъде определен на принципа на процедура за избор на изпълнител, чрез събиране на най-малко 3 оферти. Водещ критерии ще бъде най-ниската предложена цена. Изпълнението на тази дейност по проекта ще бъде паралелно с изпълнението на дейността по реалното осигуряване на организирания транспорт от населените места на работниците до техните работни места в базите на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД. Чрез попълване на пътни листи и издаден разходо- оправдателен документ от избрания изпълнител, ще се гарантира прозрачност и ефективност при разходване на средствата при изпълнение на заложените дейности. Доставеното гориво ще бъде съобразено с вида гориво на превозните средства, както и с предоставените в този проект разходни норми. Не се предвижда допълнително гориво за резервните превозни средства, като при нужда те ще използват квотите на титулярните МПС. Предвижда се продължителността на извършване на дейността да бъде 12 месеца.
Подготовка на дейност 2 „Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място” В рамките на тази дейност ще бъде организирано и извършвано превозване на работници на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД с фирмени превозни средства до работните им места. Тази дейност ще бъде в полза за работници на фирмата, които пребивават постоянно в различни населени места от местонахождението на тяхната постоянна работа – база „Тополи” до село Тополи /община Варна/, база „Старо Оряхово” до село Старо Оряхово /община Долни Чифлик/ и кариера „Партизани” до село Партизани /община Дългопол/. Тази дейност ще улесни в значителна степен работниците на ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД в съответните бази като положителния ефект се състои в няколко направления: 1. Ще се намалят или напълно отстранят транспортните разходи за членовете на целевата група по проекта, което ще окаже благоприятно влияние на тяхното финансово състояние и ще намали неудовлетворението от ежедневното пътуване до работното място. 2. Транспорта ще бъде съобразен с работното време, времето за транспорт, атмосферните условия и други фактори, което ще доведе до по-добра организация и комфорт на пътуване. 3. Организираният фирмен транспорт в ролята си на допълнителна социална привилегия за работниците в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД дава възможност за постигане на допълнителни благоприятни ефекти за целевата група като възможност за запазване и стимулиране на заетост, възможност за подобряване на социалните контакти в колектива, повишаване на самочувствието и удовлетвореността от условията на труд в предприятието и други. Предвижда се по тази дейност да бъдат обслужвани следните маршрути, представени и чрез детайлни транспортни схеми в точка 5.2.1 на настоящият документ (изчисляването на дължината и описанието на маршрутите е направено с помощта на www.maps.google.bg и същите са проверени и напълно съвпадат с данни от www.bgmaps.com): Маршрут 1 http://goo.gl/maps/vLVbV с. Детелина, общ. Долни Чифлик - база Тополи /с. Тополи, общ. Варна/ - с. Детелина, общ. Долни Чифлик Общата дължина на маршрута е 90,4 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • Маршрута започва в с. Детелина по местен път на север до път 904 – 650м. • По път 904 на изток до път Е87 – 1,9 км • По път Е87 в посока гр. Варна до с. Приселци – 16,3 км • От с. Приселци по път Е87 до АМ „Черно море” – 4,4 км • По АМ „Черно море” и Аспарухов мост до ул. „Девня” – 10,9 км • По ул. „Девня” на запад до ул. „Атанас Москов” – 3,6 км • По ул. „Атанас Москов” до кръгово кръстовище с маршрут 2 – 1,7 км • По маршрут 2 в посока София до разклона за гробищен парк Тополи – 4,5 км • По общински път до база Тополи – 1,2 км • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 1 ще се движи товарен микробус Форд Транзит с регистрационен номер В 7688 РН. Общо по маршрута пътуват 6 работника. Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 120 минути. Маршрут 2 http://goo.gl/maps/j37jx с. Белоградец, общ. Ветрино - база Тополи /с. Тополи, общ. Варна/ - с. Белоградец, общ. Ветрино Общата дължина на маршрута е 100,6 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • От центъра на с. Белоградец, на юг по общински път до центъра на с. Млада гвардия – 8,1 км • От центъра на с. Млада гвардия, на юг до АМ „Хемус” – 2,4 км • По АМ „Хемус” в посока гр. Варна до разклона за с. Тополи – 30,3 км • По маршрут 2 до разклона за гробищен парк Тополи – 8,3 км • По общински път до база Тополи – 1,2 км • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 2 ще се движат паралелно два автобуса Мудан ХЗ 4102 БЗК с регистрационни номера В 8478 СТ и В 8479 СТ. Общо по маршрута пътуват 28 работника (16 в единия автобус и 12 в другия автобус). Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 90 минути. Маршрут 3 http://goo.gl/maps/4ga4j гр. Варна (кв. Владислав Варненчик) - база Старо Оряхово /с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик/ - гр. Варна (кв. Владислав Варненчик) Общата дължина на маршрута е 83,8 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • Маршрутът започва от пощата в квартал Владислав Варненчик, гр. Варна в посока изток по бул. „Света Елена” – 400м • По бул. „Асен Разцветников” и вътрешно квартални улици до пазара в квартал Кайсиева градина – 1,3 км • От пазара в квартал Кайсиева градина обратно до бул. „Асен Разцветников” и до бул. „Цар Освободител” – 800м • По бул. „Цар Освободител” до ул. „Асен Москов” – 700м • По ул. „Асен Москов” до ул. „Девня” – 2,7 км • По ул. „Девня” до кръгово кръстовище на изхода за Аспарухов мост – 3,1 км • По Аспарухов мост, АМ „Черно море” и път Е87 до с. Старо Оряхово – 31,6 км • По маршрут номер 904 в посока за гр. Долни чифлик до разклона за неизвестен път – 750м • По неизвестен път до база „Старо Оряхово” – 500м • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 3 ще се движи лек автомобил (микробус) Форд Транзит С, с регистрационен номер B 8912 CK. Общо по маршрута пътуват 8 работника. Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 120 минути. Маршрут 4 http://goo.gl/maps/CHoKn гр. Долни Чифлик - база Старо Оряхово /с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик/ - гр. Долни Чифлик Общата дължина на маршрута е 14,2 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • Маршрута преминава в рамките на град Долни Чифлик по ул. „Камчия”, на изток до изхода на града – 1,1 км • По маршрут 904 до разклона по неизвестен път за база „Старо Оряхово” – 5,4 км • По неизвестен път, на юг до база „Старо Оряхово” – 600 м • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 4 ще се движи товарен микробус УАЗ-452 с регистрационен номер В 8604 СР. Общо по маршрута пътуват 4 работника. Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 30 минути. Маршрут 5 http://goo.gl/maps/M6t5a с. Рудник, общ. Долни Чифлик - база Старо Оряхово /с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик/ - с. Рудник, общ. Долни Чифлик Общата дължина на маршрута е 12,4 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • Маршрута преминава в рамките на с. Рудник от центъра на север до разклона за път Е87 – 550м • По път Е87 в посока Варна до разклона с неизвестен път за база „Старо Оряхово” – 4,7 км • По неизвестен път, на юг до база „Старо Оряхово” – 900 м • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 5 ще се движи товарен микробус УАЗ-452 с регистрационен номер В 8605 СР. Общо по маршрута пътуват 7 работника. Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 30 минути. Маршрут 6 http://goo.gl/maps/1ECyc гр. Дългопол - кариера Партизани /с. Партизани, общ. Дългопол/ - гр. Дългопол Общата дължина на маршрута е 32,2 км. Пътува се един път на ден по един и същи път в двете посоки (отиване и връщане). Описанието на маршрута е следното: • Маршрутът започва от ЖП гарата в град Дългопол. • Продължава на запад по ул. Никола Обретенов до изхода на град Дългопол – 1,5 км • От изхода на град Дългопол до разклона за с. Комунари по път 208 – 6,1 км • По път 7301 от разклона за с. Комунари до с. Партизани – 5,6 км • По неизвестен път от с. Партизани до кариера Партизани – 2,9 км • (обратно по същия път до началната точка на маршрута) По маршрут 6 ще се движи товарен микробус Форд Транзит с регистрационен номер В 8146 РХ. Общо по маршрута пътуват 5 работника. Общото времетраене на маршрута в двете посоки е около 60 минути. Всички маршрути ще бъдат подсигурени от ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД със собствени превозни средства като са предвидени и три резервни превозни средства, в случай че се наложи сервизно обслужване на някой от заложените по маршрутите автомобили и автобуси. Резервните превозни средства са: • Пежо Партнер - В 8433 КХ • Форт Транзит Т350 - В 7890 PB • Форт Транзит Т350 - В 7893 РВ В методиката за определяне на горивото резервните автомобили са заложени с 0 км на ден, следователно те не се калкулират автоматично в бюджета на проекта. При нужда от използването им, те ще се движат според техните определени разходни норми и ще се отчитат реално изразходваните количества гориво (до размера на титулярните превозни средства по съответния маршрут), установени чрез съответните отчетни документи. Разходните норми за всички превозни средства са установени по определените от процедурата правила, като за автобуси с марка Мудан ХЗ 4102 БЗК фирмата разполага със сертификат за разхода на гориво от производителя, а за останалите има издадено допълнително решение от управителя. Документите са приложенo към проектната документация. Времетраенето на маршрутите е изчислено на базата на данни от www.maps.google.bg и фирмени проучвания, като стойностите са завишени с 30 минути за маршрутите, които преминават през град Варна. Това е съобразено с времето на извършване на организирания превоз, което съвпада с пика на градския трафик сутрин и вечер. Под внимание се взима само времето за реално пътуване на транспортните средства и престоя за нужното време за качване и слизане на работниците по спирките. За изпълнение на тази дейност от проектното предложение ще бъдат сключени допълнителни трудови договори с шофьори, който имат нужната квалификация и лицензи за изпълнение на длъжността. Те ще са на почасово възнаграждение, съобразено с изискванията на програмата и с тяхната почасова натовареност по изпълнение на дейността. Предвидени са 7 шофьора (по един за всяко транспортно средство) и трима резервни. Резервните шофьори ще заемат мястото на някой от другите шофьори в случай на нужда (при отсъствие по болест, отпуски и др.) и ще получават минималната предвидена надница по проекта в зависимост от образованието и опитността си. Предвижда се продължителността на извършване на дейността да бъде 12 месеца.
Изпълнение на дейност 3 „Изготвяне на материали за информиране и публичност на проектното предложение” След провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител ще бъде извършена дейността. За закупуване са предвидени: • 3 броя информационни табели за местата на изпълнение на проекта – база с. Тополи, база с. Старо Оряхово и кариера „Партизани” • 7 броя стикери за превозните средства, с които ще се извършва превозването на работниците Ръководството на дружеството ще съблюдава изискванията за публичност и ще посочва финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по време на изпълнението и след приключване изпълнението на проекта – в документи, публикации, изявления. При стартиране на проекта и след избор на изпълнител ще се поставят постоянни разяснителни табели в бази с. Тополи и с. Старо Оряхово и в кариера „Партизани”, които ще включват информация за вида и името на дейността, името на проекта, емблемата на Европейския съюз (в съответствие с графичните стандарти), логото на финансиращия фонд – ЕСФ, названието/абревиатурата – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, логото на оперативната програма заедно с изявлението „Инвестираме във вашето бъдеще”.
Подготовка на дейност 4 „Изготвяне на одит на проекта” След провеждане на процедура по ПМС 69/2013г. и сключване на договор с избрания изпълнител ще бъде извършена дейността. Одитът ще бъде реализиран от лицензиран експерт-счетоводител, притежаващ необходимата квалификация, както и опит в одитирането на проекти, съфинансирани по Европейските структурни фондове. Одиторският доклад ще бъде съставен в съответствие с всички изисквания на Закона за независимия финансов одит и всички останали приложими разпоредби на българското и европейското право.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПЪТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 178 BGN
Общ бюджет: 20 488 BGN
БФП: 20 488 BGN
Общо изплатени средства: 20 477 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 400 BGN
2015 8 077 BGN
20 477 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 540 BGN
2015 6 865 BGN
17 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 860 BGN
2015 1 212 BGN
3 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз