Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0130-C0001
Номер на проект: 13-22-134
Наименование: Повишаване на капацитета и ефективността на общинската администрация в община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и подобряване на ефективността и ефикасността в работата на Общинска администрация в община Своге.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва – ръководител, координатор и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и изпращането на всички необходими документи и доклади до УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП.
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат избрани изпълнителите за реализиране на дейностите, свързани с обученията (с изключение на обученията, които ще се провеждат от ИПА) и на дейностите по информация и публичност. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Участие на служители от община Своге в обучения, включени в каталога на ИПА При реализиране на Дейност 3, 66 бр. служители на община Своге ще посетят 20 обучения/теми от Каталога на ИПА. Избраните обучения са както следва: 1. Практически умения за ефективни комуникации - /ЕФ-8/; за 2 участника/Секретар на община, заместник кмет/ за 2 дни – ИПА; 2. Административна стилистика - /ПР-4 за 2 участника/Гл.експерт „Управление на собствеността“, Гл.специалист „Управление на собствеността“/ за 1, 5 дни- ИПА; 3. Основни производства по АПК (за юристи) - /ПР-5; за 1 участник/мл.експерт „Общински съвет“ /за 2,5 дни – ИПА; 4. Основни производства по АПК (за неюристи) - /ПР-6/ за 10 участника/ Гл.експерт „Управление на собствеността“-1, Гл.специалист „Управление на собствеността“-1, Директор на дирекция „Устройство и развитие на територията“ -1; Гл.специалист „Благоустройство и строителство“ -1; гл.специалист ГРАО -1; гл.специалист „Устройство и развитие на територията“-5/ за 1,5 дни; 5. Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс (за юристи) - /ПР-7/; за 1 участник/мл.експерт „Общински съвет“/ за 2 дни – ИПА ; 6. Правна уредба и приложение на Гражданския процесуален кодекс (за неюристи) - /ПР-8/; за 2 участника/гл.специалист „Устройство и развитие на територията“ -1; гл.специалист „Незаконно строителство“-1/ за 1,5 дни ; 7. Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за ръководители) - /ПР-11/ ; за 1 участник/Директор на Дирекция „Хуманитарни дейнсоти и ГРАО“/ за 2 дни – ИПА; 8. Прилагане на правото на ЕС в държавите членки - /ПР-12/; за 1 участник/ Директор на Дирекция „Хуманитарни дейнсоти и ГРАО“/ за 2,5 дни-ИПА; 9. Съдебен контрол в правото на ЕС - /ПР-13/; за 1 участник/ст.юрисконсулт -1/ за 3 дни – ИПА; 10. Конфликт на интереси - правна рамка и практики - / ПР-17/; за1 участник/ст.юрисконсулт -1/ за 2 дни – ИПА; 11. Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури (служители на експертни длъжности в държавната администрация) - /ПР-25/;1 участник/гл.експерт „Образование“/ за 2 дни- ИПА; 12. Работа с електронно подписани документи - /ИТО-5/; за 9 участника/л.специалист ГРАО -1;ст.специалист „ЕСГРАОН“-7;гл.експерт ЕПП-1/ за 1 ден – ИПА; 13. Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD - /ИТО-6/;за 6 участника /Директор на дирекция „Устройство и развитие на територията“-1; гл.специалист „Незаконно строителство“ -1; гл.специалист „Търговия и защита на потребителя“ -1; гл.специалист „Устройство и развитие на територията-1; главен специалист „Благоустройство и строителство“-1; специалист“Архив“-1/за 1,5 дни – ИПА; 14. Работа с дълги документи с MS WORD - /ИТО-7/; за 3 участника/гл.специалист „Социални дейности“-1; ал.специалист „Устройство и развитие на територията“-2/ за 1,5 дни – ИПА; 15. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) - /ИТО-8/;за 10 участника/специалист „Незаконно строителство-1; гл.специалист „МКБППМН“-1; гл.специалист „Устройство и развитие на територията“-3; ст.експерт „Бюджет“-1; ст.експерт“ Благоустройство и строителство“-1; гл.специалист счетоводител -1; гл.специалист „Бюджет“ -1; изпълнител-домакин-1/ за 3 дни – ИПА; 16. MS EXCEL за икономисти /ИТО-15/;за 5 участника/гл.специалист „Бюджет“-1; гл.специалист „Касиер“-1; гл.специалист“Счетоводител“-3/ за 1,5 дни-ИПА; 17. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) - /ИТО-23 /; за 3 участника/Директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности“-1; гл.специалист „Счетоводител“-1; гл.експерт „Европейски програми и проекти“-1/ за 3 дни – ИПА; 18. Разговорен английски език (базов курс) - /ЧЕО-1А/;за 4 участника/мл.експерт „Европейски програми и проекти“-1; гл.експерт „Европейски програми и проекти“; Директор на Дирекция „Правно и административно обслужване“-1; главен експерт „Обществени поръчки“-1/ за 5 дни- ИПА; 19. Английска граматика (опреснителен курс);за 1 участник /специалист „Канцелария на кмета“/ за 5 дни-ИПА; 20. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми - /ЧР-4/;за 2 участника/ст.експерт „Човешки ресурси“, гл.специалист „Човешки ресурси“/ за 2 дни - ИПА Обученията ще се провеждат в рамките на срока на настоящия проект, като мястото и датата им на провеждане ще бъдат обявявани от ИПА въз основа на предварително подадени заявки от служителите, изразили желание да участват в съответните обучения. Посочените по-горе обучения са изцяло съобразени с нуждите на общинската администрация и идентифицираните потребности на представителите на целевите групи.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани проведени следните обучения: 1. Умения за ефективно водене на работни срещи В обучението още бъдат включени следните основни теми: - Основи на доброто говорене пред публика и комуникация - Вербална комуникация и активно слушане; - Невербална комуникация, мимики и жестове, които издават мислите и емоциите; - Презентиране и говорене пред публика; - Основни правила при водене на ефективни работни срещи; - Водене на дискусия и фасилитиране на работна среща; - Правила за обратна връзка; Обучението е предвидено за служителите на ръководни функции, в т.ч. кмет, зам.кметове, секретар, ръководител на звено „Вътрешен одит“, директори на дирекции, гл. архитект, началник отдел, мл.експерт – общински съвет, експерти „ЕПП“, специалист „Канцелария на кмета“, гл.експерт „Обществени поръчки“, старши юрисконсулт, кметове на села, кметски наместници – общо 40 служителя, които имат ръководни функции, участват в работни групи, събрания, експертни комисии, срещи с граждани и др. срещи, предвид техните специфични професионални задължения. Подбраните служители осигуряват организационно и методически работата при провеждане на работни срещи, комисии и др. в процеса на управление на общината. Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни. Обучението ще бъде изнесено извън работното място и извън територията на община Своге. Обучаемите ще бъдат разделени на 2 групи/ първа група - 19 служители и втора група -21 кметове и кметски наместници на населени места в общината/, с цел постигане на оптимални резултати от обучението и удовлетворяване на потребностите на обучаемите лица. 2.Обучения по „Лидерски умения” В обучението по лидерски умения ще бъдат включени кметските наместници – 12 броя. Посочените обучаеми не са включени в обучението по лидерски умения в проекта, който се реализира в момента, тъй като нямаше достатъчно финансов ресурс в рамките на същия. Тъй като още при подготовката на първия проект, бяха идентифицирани нужди за обучения от лидерски умения на посочените служители, изпълнението на настоящия проект е една възможност за придобиването им. В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Информирано вземане на решения – идентифициране и събиране на информацията, необходима за вземане на решенията. Аналитични подходи при вземане на решения и др. Мотивация и теории за мотивиране и др. Обучението ще бъде изнесено, извън работното място и извън територията на община Своге. Продължителността на обучението ще бъде 3 дни.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейност 5 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 5 ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2 бр.; Закупени 80 бр. USB – флаш памет. 2. Изготвяне на 400 бр. информационни брошури; 3. Изготвяне на 2 бр. банера; 4. Публикация в пресата – 1 бр; 5. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на община Своге
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Консулто България"ООД
"Ка Ел Офис" ООД
СИМ Консултинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 160 BGN
Общ бюджет: 54 887 BGN
БФП: 54 887 BGN
Общо изплатени средства: 54 887 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 887 BGN
2015 0 BGN
54 887 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 654 BGN
2015 0 BGN
46 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 233 BGN
2015 0 BGN
8 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в общината - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой проведени обучения по ключови компетенции
Индикатор 6 (Д) Брой проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 7 (Д) Д1 : Договори за членовете на екипа
Индикатор 8 (Д) Д1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 9 (Д) Д1: Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 10 (Д) Д2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 11 (Д) Дейност 2:Брой подписани договори
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Разработени информационни брошури
Индикатор 19 (Д) Дейност 5: Банери
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Закупени USB
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Публикация в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз