Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0051-C0001
Номер на проект: 13-22-52
Наименование: Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения
Бенефициент: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Златарица
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама членове – ръководител и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В обучението ще бъдат включени 20 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.2 Управление на личната ефективност и успешни комуникационни модели в организацията В обучението ще бъдат включени 35 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 2.3 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност В обучението ще бъдат включени 35 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация 3.1. Административно регулиране на стопанската дейност /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–2/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, пряко ангажирани в процеса на разработване и прилагане на нормативни актове за регулиране на стопанската дейност. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. 3.2. Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. В обучението ще бъдат включени двама общински служители, работещи в областта на управление на човешките ресурси. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Д - МЕДИЯ ООД
"ЕТ Йоана-Иваничка Крачунова"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 715 BGN
Общ бюджет: 53 469 BGN
БФП: 53 469 BGN
Общо изплатени средства: 53 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 469 BGN
2015 0 BGN
53 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 449 BGN
2015 0 BGN
45 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 020 BGN
2015 0 BGN
8 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Изработени брошури-100 бр., банер-1 бр., регистрационни форми-100 бр., папки- 100 бр., блок-листи за писане- 100 бр., химикали- 100 бр.,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз