Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0035-C0001
Номер на проект: 13-22-36
Наименование: Общинска администрация гр. Шабла – модел за подражание
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 05.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е „Компетентно изпълнение на поставените задачи от служителите от общинска администрация гр. Шабла, чрез работа в екип, екипна ефективност и прилагане на мерки за превенция на корупционния риск”. Общата цел е в съответствие със стратегическата цел на ОПАК, а именно „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”, както и с основната цел на приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, а именно „Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация”.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Важна стъпка за успешното реализиране на проекта е сформирането на екип от професионалисти. Предвид спецификата на проекта Община Шабла е определила основните длъжности необходими за изпълнението му, включвайки свои служители, които разполагат с необходимата компетентност и квалификация, базирайки се на своя опит от участието в предходни проекти. Ръководителят на проекта ще управлява развитието му от старта до финала, като съблюдава съвестното изпълнение на поставените в длъжностните характеристики задачи от страна на координатора и счетоводителя, спазване последователността на проекта и основните етапи, през които преминава той. Ръководителят ще разработи описание на съответните индикатори за изпълнение и резултат. Ръководителят ще ръководи цялостния процес на изпълнение на проекта, ще подписва договори с подизпълнители, подписва платежни документи, осигуряващи плащане по проекта, одобрява разходите, контактува с финансиращия орган по отношение изпълнение клаузите в договора за изпълнение на проекта. Координаторът ще се включи в организацията на екипа, като изготвя всички типове документация изискани от програмата, организира пресконференциите, координация с фирмите, предлагащи обучение, фирмите подготвящи рекламните материали и др. Координаторът осигурява информация за всички членове на екипа, изготвя доклади и справки, подпомага организацията на мероприятията. Съдейства при организирането на форумите, подготовката на тръжната документация, изготвянето на печатните материали. Съхранява документацията по проекта. Отчетите, изготвени от счетоводителя по изискванията и сроковете на ОПАК за напредъка на проекта ще информират периодично ръководството на общината и ще съдържат информация за предстоящи и реализирани дейности и постигнати резултати. Финансово отговорното лице, следи за правилното оформяне на първичните и вторичните счетоводни документи по проекта, изготвя справки за разходването на средствата, съгласно одобрения бюджет.
2.Организиране и провеждане на обучение „Работа в екип” Тази дейност ще се реализира чрез последователното изпълнение на две поддейности, а именно: 2.1 Избор на изпълнител – Служител на общинска администрация гр. Шабла ще подготви документацията, следвайки чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП, съобразявайки се с обекта на поръчката, ЗОП и всички действащи актове в РБългария. Възложителят ще изготви покана по образец, следвайки чл.101б, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 от ЗОП. След получаването, разглеждането и оценката на офертите от длъжностни лица, определени от възложителя, смед направена проверка във връзка с чл.101в, ал.1 и ал.2 от ЗОП и след задължителните чл. 101г, ал.2, ал.3 и чл.101д от ЗОП в случаите, когато е подадена само една оферта следва избор на изпълнител. На основание чл.101е Възложителят ще сключи писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител, като при сключване на договора Изпълнителят представя документите изброени в чл.101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят ще осъществи контрол върху изпълнението на поръчката. 2.2 Провеждане на обучение „Работа в екип”. Продължителността на обучението е 3 дни 18 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 40 служителя. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати. Обучението „Работа в екип” ще се проведе по предварително създадена Учебна програма. Нейните цели са: • да се обогатят познанията за екипна работа и изграждане на екип, • да се развият индивидуалните умения на членовете на екипа за ефективно общуване и активно взаимодействие в екипа, • да се разпознават поведенията, характерни за отделните екипни роли. Учебната програма ще се представи през три учебни дни по учебни предмети, както следва: І-ви ден: - Дефиниране на понятието екип. Екип или група? Причини за създаване на екипа – специфика и преимущества. - Видове екипи. Екипни цели. Жизнен цикъл. - Типове хора в екипа и техните роли. - Структура и функциониране на екипа. ІІ-ри ден: - Комуникацията в екипа-същност и особености. - Бариери пред ефективните междуличностни взаимоотношения. - Стериотипи и предразсъдъци. - Правила за общуване - Творческо решаване на проблеми и методи за вземане на екипни решения. ІІІ-ти ден: - Същност на конфликтите.Видове междуличностни конфликти. - Справяне с ,,трудните”членове на екипа. - Ефективни стратегии за справяне с конфликтите в екипа. - Положителна страна на конфликтите.
3.Организиране и провеждане на обучение по „Екипна ефективност” Тази дейност ще се реализира чрез последователното изпълнение на две поддейности, а именно: 3.1 Избор на изпълнител – Служител на общинска администрация гр. Шабла ще подготви документацията, следвайки чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а, ал.1 и ал.2 от ЗОП, съобразявайки се с обекта на поръчката, ЗОП и всички действащи актове в РБългария. Възложителят ще изготви покана по образец, следвайки чл.101б, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 от ЗОП. След получаването, разглеждането и оценката на офертите от длъжностни лица, определени от възложителя, смед направена проверка във връзка с чл.101в, ал.1 и ал.2 от ЗОП и след задължителните чл. 101г, ал.2, ал.3 и чл.101д от ЗОП в случаите, когато е подадена само една оферта следва избор на изпълнител. На основание чл.101е Възложителят ще сключи писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител, като при сключване на договора Изпълнителят представя документите изброени в чл.101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят ще осъществи контрол върху изпълнението на поръчката. 3.2 Провеждане на обучение „Екипна ефективност”. Продължителността на обучението е 3 дни 18 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 40 служителя. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати. Обучението „Екипна ефективност” ще се проведе по предварително създадена Учебна програма. Нейните цели са: • установяване на потенциала на екипа; • подобряване на екипната ефективност; • иницииране на дейности; • взимане на решения • справяне с конфликти • успешно ръководство • ефективно лидерство Учебната програма ще се представи през три учебни дни по учебни предмети, както следва: І-ви ден: -Лидерство.Лидерски стилове и влияние върху екипната работа. -Принципи за въздействие и мотивиране на членовете на екипа. -Ефективното делегиране. ІІ-ри ден: -Същност на конфликтите.Видове междуличностни конфликти. -Справяне с ,,трудните”членове на екипа. -Ефективни стратегии за справяне с конфликтите в екипа. -Положителна страна на конфликтите. ІІІ-ти ден: -Екипна ефективност -Фактори на екипната ефективност. -Рейтинг на екипа -Обратна връзка. Оценка на обучението и следващи стъпки.
4.Организиране и провеждане на обучение „Превенция на корупционния риск” Дейността цели създаване на проактивен подход и корупционна превенция. Обучението ще спомогне участниците в него да идентифицират своевременно опасностите и рисковете от попадане в корупционна схема и ще използват подходящи стратегии за избягването им. Обучението ще изгради теоретични и практически умения у служителите за установяване на конфликт на интереси, прилагайки предоставени им добри европейски практики по опознаване на рисковете и създаване на начини за овладяване на проспективни корупционни практики. В обучението „Превенция на корупционния риск” ще бъдат включени 7 души. То е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. При одобрение на проекта, община Шабла ще подаде групова заявка за участие в обучението на ИПА, попълвайки формуляр по Приложение 2, съобразно определения от ИПА график (по разяснение на експерт в ИПА, графикът се определя след одобрение на проектите и съобразно заложениея брой лица за обучение).
5. Информация и публичност на проекта. 5.1Начална презентация на проекта с цел популяризиране на заложените идеи и доказване необходимостта от реализирането им. С тази дейност преките бенефициенти ще имат възможност да се запознаят със заложената по подприоритетит 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” специфична цел, насочена към повишаване квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучения в страната. 5.2Информационните материали ще съдържат задължителните: а) емблема на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” г) Публикациите в медиите ще осигурят достъпна информация до всички, които ще вземат пряко или непряко участие в него. Община Шабла като бенефициент ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. Ще се посочи ясно, че операцията е избрана в рамките на ОПАК, съфинансирана от ЕСФ, ще спазва основните правила за създаване на логото на ЕС и определяне на стандартизирани цветове. Ангажира се да организира две информационни събития за местните медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Всички информационни и комуникационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС ще съдържат: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, който се изпълнява; в) спазени технически изисквания за информираност и публичност Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието. 5.3Финална пресконференция, обобщаваща ефекта от обученията. Провеждането на финалната пресконференция ще обобщи резултатите от проведените обучения и внесе яснота за практическото прилагане на придобитите теоретични знания. Обществото има право да изисква почтено и прозрачно управление без корупция и рискове. Сред характеристиките на доброто управление са върховенството на закона и на правата на човека. Целта е да се постигне прозрачност и разгласа в публичното пространство на целите и резултатите на проекта и на настоящата схема на безвъзмездното финансиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ПАУС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 621 BGN
Общ бюджет: 60 559 BGN
БФП: 60 559 BGN
Общо изплатени средства: 60 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 811 BGN
2015 8 748 BGN
60 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 039 BGN
2015 7 436 BGN
51 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 772 BGN
2015 1 312 BGN
9 084 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията-обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Д1: Сключени договори/ Заповеди
Индикатор 7 (Д) Д1: Междинни и окончателен доклади
Индикатор 8 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Д2: получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Д2: Тридневно обучение
Индикатор 11 (Д) Д3 :Обучени служители
Индикатор 12 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) Д3 : Тридневно обучение
Индикатор 14 (Д) Д4: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) Д4: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) Д4: Двудневно обучение
Индикатор 17 (Д) Д5: начална пресконференция
Индикатор 18 (Д) Д5: отпечатани брошури
Индикатор 19 (Д) Д5: информа ционна табела
Индикатор 20 (Д) Д5: съобщения в медиите и сайта на общината
Индикатор 21 (Д) Д5: листовки
Индикатор 22 (Д) Д5: финална пресконференция
Индикатор 23 (Д) Д5: анкетни карти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз