Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0043-C0001
Номер на проект: 13-22-44
Наименование: Укрепване на организационният капацитет , екипната ефективност и усъвършенстване на професионалната компетентност на служителите от община Костинброд
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 04.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност и укрепване на организационния капацитет на служителите в Община Костинброд
Дейности: Дейност 3:Дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. В рамките на дейността ще се реализират и разработят следните продукти и мероприятия: 1. Организиране на пресконференция за информиране и публичност, относно целите и дейностите по проекта. В пресконференциите ще вземат участие представители на общинската администрация. 2. Предвиждат се публикации в средствата за информация, които акцентират върху етапите и постигнатите резултати от проекта- 2 бр. 3. Изготвяне и разпространение на информационни брошури, популяризиращи проекта и източниците на финансиране - 180 бр. 4. Изработване на чаши, с характеристиките и логото на ОПАК. 5. Изготвяне на рекламни банери, които ще бъдат поставени по време на предвидените събития по проекта. При направата на всички печатни материали ще бъдат спазени техническите характеристики на изображенията и всички други изисквания, съгласно Регламент 1828/ 2006.
Дейност 1:Сформиране на екип и управление на проекта. Дейността е от особена важност, за да се осигури необходимият човешки ресурс за ефективно изпълнение и администриране на дейностите. В екипа на проекта е предвидено ангажирането на следните лица: ръководител, счетоводител и координатор. Ръководителят отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта. Контролира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Отговаря за финансовото управление по изпълнението на проекта. Организира ежемесечни работни срещи на екипа по проекта, като делегира отговорности на членовете на екипа за реализиране на съотвените дейности. Отговаря за популяризиране на резултатите на всеки етап от изпълнението на проекта. Счетоводителят създава организация на счетоводния процес при осъществяване на дейностите по проекта, която да осигури навременно и точно осчетоводяване на документите, съставяне на месечните отчети. Координаторът организира и подпомага изпълнението на проекта. Организира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Изисква, приема и анализира информация за изпълнението на проекта. Своевременно докладва на ръководителя на проекта за всички дейности и действия, необходими за вземане на решения с цел успешна реализация на проекта. Координатора ще оказва помощ по разработването тръжните документации по Закона за обществените поръчки. На този етап ще бъдат разработени длъжностните характеристики на членовете на екипа по проекта. Те ще бъдат ясно дефинирани и разграничени. След сключване на договорите между Община Костинброд и избраните членове на екипа ще бъде проведена първа работна среща, на коятно ще бъдат уточнени задълженията и отговорностите на членовете на екипа и ще бъде разработен подробен план – график за реализиране на проектните дейности.
Дейност 4: Провеждане на обучения за подобряване на професионалната компетентност, лична и екипна ефективност и изграждане на доверителни отношения. Дейността „Обучения на служителите” включва следното: Обучение№ 1: „Ефективно лидерство” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 12 участника. Такова обучение ще преминат служители от ръководния персонал на община Костинброд– кмет, кметски наместници, заместник – кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обученията от направление Ефективно лидерство са създадени, за да подобрят личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните продукти в направление Ефективно лидерство е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. Обучение№ 2: „Лична ефективност” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения,свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. Обученията от направление Лична ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки че всяко обучение има свой собствен фокус и тема, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат в светлината на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по- широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучение№ 3: „Екипна ефективност” Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 42 участника, разделени на 3 групи по 14 човека. Служителите ще бъдат запознати с най съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество, мотивация на служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип. Обученията по Екипна ефективност освен култивирането на личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. Съобразно това, за постигане на максимална екипна ефективност, обученията от това направление са насочени към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа. В тях се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обученията работят за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите. Обучение№ 4: „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” (ЕФ-2) от Каталога на ИПА Обучението ще бъде с продължителност 2 дни и ще обхване общо 12 участника. Обучението ще систематизира и обогати познанията на служителите, свързани с комуникацията между общинските служители.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители. Дейността предвижда провеждане на тръжни процедури: 1. Процедура за избор на изпълнител/и за извършване на дейност Обучения на общинските служители, съгласно ЗОП. 2. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. 3. Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с логистика: настаняване, кафе- паузи, наем на зала, наем на техника и транспорт. Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки: 1. Разработване на документациите за провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта; 2. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители; 3. Набиране на оферти; 4. Избор на изпълнители; 5. Сключване на договори за изпълнение на дадените услуги между община Костинброд и спечелилите фирми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Фондация "Общество на познанието"
"Ка Ел Офис" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 151 BGN
Общ бюджет: 80 738 BGN
БФП: 80 738 BGN
Общо изплатени средства: 80 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 830 BGN
2015 62 908 BGN
80 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 156 BGN
2015 53 472 BGN
68 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 675 BGN
2015 9 436 BGN
12 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Основен индикатор: Служители, успешно преминали обученията
Индикатор 7 (Д) Основен индикатор: Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: сформиран екип
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: сключени договори
Индикатор 10 (Д) По дейност 1: проведена среща на екипа по проекта
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Разработени документации за провеждане на тръжни процедури
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведени процедури
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Публикации в средствата за информация
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Изработени чаши
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Изготвени рекламни банери.
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз