Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0015-C0001
Номер на проект: A12-22-4
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО
Бенефициент: Столична община - Район Лозенец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 02.12.2013
Дата на приключване: 02.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация на район „Лозенец” за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от двама души - ръководител и счетоводител. Съставът на екипа е формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности.
2. Провеждане на курсове за служителите от районната администрация в Института по публична администрация Курсовете са избрани от Каталога на Института по публична администрация за 2013 г. и са на следните теми: Основни производства по АПК (за не юристи) – 5 души; Административно регулиране на стопанската дейност – 4 души; Регулация и практика в България – 4 души; Семеен кодекс и кодекс на междунароното частно право – 2 души; Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси – 2 души; Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации- 2 души Работа с електронно подписани документи – 4 души Презентациони умения. MS Power Point – 2 души Изборът на курсовете е направен по заявки за обучения на служителите от общата и специализирана администрация на район „Лозенец” и е съобразен с работните им планове.
3. Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от районната администрация 3.1. Специализирани обучения - в тази дейност са предвидени индивидуални тясно специализирани обучения за отделни служители от администрацията, които ще им позволят да придобият допълнителни умения и нови знания в областта, в която работят: • Обучение за работа със софтуерни продукти - MS Excel и AutoCAD – за 5 души; • Обучение по жестомимичен език за възрастни – за 4 души; • Обучение в областта на строителството и строителния надзор – за 4 души; 3. 2. Обучения по английски език нива А1 и А2, за служители от общата и специализираната администрация – 12 души; Основната цел на обучението ще бъде развиване на уменията за общуване на английски език. В процеса на обучение ще се развиват всички езикови умения – четене, слушане, писане и говорене. Обученията ще бъдат дългосрочни и провеждането им ще бъде съобразено с ежедневната натовареност на служителите, както и с индивидуалните нужди на обучаващите. 3.3 Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност за служителите в районната администрация – 50 души. Обученията ще са изнесени, три дневни и ще се проведат на три групи с цел ненарушаване работния процес на администрацията. Програмата на обученията ще включва разнообразни теми, свързани с екипите, работата в екип и създаването и управлението на ефективни екипи: Усвояване на нова управленска философия за организация на работата в администрацията – ориентирана не към индивидуалните усилия, а към екипната работа. Усвояване на система от правила за създаване и развитие на ефективни екипи. Разглеждане на практически примери (казуси) – реални процеси и предизвикателства, възникващи в административната структура. Специално изготвени ролеви игри, които симулират правилата за работа в екип в действие. Конкретни погрешни нагласи и вредни действия, които практикуват ръководителите на екипи и препоръки за тяхното неутрализиране.
4. Информация и публичност на проекта За изпълнение на мерките за публичност са предвидени: Провеждането на 2 две пресконференции – начална и за отразяване на постигнатите резултати в края на проекта Изработване на един банер Изработване и разпространение сред обучаемите и представителите на обществеността на 100 дипляни
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРЕЙНСОФТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 186 BGN
Общ бюджет: 41 653 BGN
БФП: 41 653 BGN
Общо изплатени средства: 41 653 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 031 BGN
2015 31 622 BGN
41 653 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 526 BGN
2015 26 879 BGN
35 405 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 505 BGN
2015 4 743 BGN
6 248 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни и окончателен технически
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Бр. Теми на курсовете
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Бр. Получени сертификата
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители по специализирани обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители по английски език
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Бр. Изработени и разпространени дипляни
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Бр. банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз