Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0118-C0001
Номер на проект: 58-131-117-117
Наименование: Техническа помощ за „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, Община Димитровград
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.01.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се изготвят необходимите документи за инвестиционния проект „Интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, Община Димитровград”, при изпълнението на който ще се постигне подобряване на водоподаването и отвеждането на отпадните води, както и тяхното заустване в отвеждащи колектори и оттам в новоизградената МПСОВ. С този проект за техническа помощ се цели осигуряване на финансиране по ОП
Дейности: Дейност 1:Проектиране на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ Изготвяне на идеен и работни проекти за водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, вкл. геоложки и хидрогеоложки проучвания
Дейност 2:Изготвяне на проектни проучвания за избор на технология за пречистване на отпадните води Извършване на анализ на съществуващото положение, прогноза за развите на бизнеса и населението в с.Добрич и избор на най-подходяща технология за пречистване на отпадните води, вкл. оценка на опциите
Дейност 3: Подготовка на документи и извършване на отчуждителни процедури за площадката на МПСОВ Изготвяне на оценка на земите, подлежащи на замяна или отчуждение в съответствие с нормативните изисквания от лицензирани оценители и подготовка на документи за отчуждение и/или замяна на земите за площадка на МПСОВ. Таксите за смяна на предназначението са 2000 лв. на дка, а предвидената площадка е с терен 10 дка.
Подготовка на документи за извършване преценка на необходимостта от ОВОС по чл.93 от ЗООС Подлежащите на ОВОС инвестиционни проекти са описани подробно в ЗООС, но решението се взима за всеки отделен случай от Министъра на околната среда, след внасяне на искани и подробна описание на инвестиционното намерение. Към искането се прилагат редица специфични документи и становища на експерти по опазване на околната среда.
Дейност 5: Изготвяне на Анализи на разходите и ползите (Финансов анализ) за интегриран воден проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, канализационна мрежа с довеждащи колектори и МПСОВ в с.Добрич, Община Димитровград Извършване на Анализ на разходите и ползите ( АРП) и/или Финансов анализ в зависимост от изискванията на Възложителя в съответствие с в съответствие с изискванията на Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз” и други приложими документи за извършване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”.
Дейност 6: Подготовка на Формуляри за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013г Попълване на Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС
Дейност 8: Публичност на дейностите по проекта. - пресконференция - работни срещи - плакати - банери - брошури - публикации във вестници Всички мерки ще съдържат флага на ЕС, названието „Европейски съюз”,логото на КФ „Кохезионен фонд” и слогана „Инвестираме във вашето бъдеще”, името и логото на ОПОС 2007-2013 г.
Дейност 4:Подготовка на документи за извършване преценка на необходимостта от ОВОС по чл.93 от ЗООС Услуга
Дейност 7 Одит на проекта услуга
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 174 700 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 174 700 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 139 760 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 139 760 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 940 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 34 940 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 45 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА".


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз