Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0047-C0001
Номер на проект: 13-22-48
Наименование: Общинска администрация Мъглиж - Компетентна и ефективна
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 28.11.2013
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Мъглиж за ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление В рамките на Дейност 1 ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. На първата среща на екипа ще бъде подготвен план за действие и конкретните ангажименти на всеки членове от екипа. Те ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от постигнатото, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и начини за преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите, следене и отчитане на резултатите.
Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация 2.1 Делова комуникация и етикет /сигнатура по Каталога за 2013 - ЕФ–6/. В обучението ще се включат 4 /четирима/ общински служители, участващи пряко в делови срещи на общината. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да подпомогне успешното делово общуване; да предостави нови знания и умения за прилагане на етичните стандарти при вземане на ефективни професионални решения; да предложи начини за преодоляване на проблемни служебни ситуации; да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло. 2.2 Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие /сигнатура по Каталога за 2013 – ИТО-1/. В обучението ще се включат 4 /четирима/ общински служители. ръководители или експерти иято дейност е свързана с прилагане на Закона за електронно управление и предоставяне на он-лайн административни услуги. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта е да се изградят основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната.
Дейност 3 Обучение по компютърни и информационни технологии Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 25 служители, а продължителността на обучението е 60 учебни часа. Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат.
Дейност 4 Обучения по ключови компетентности 4.1 Повишаване на чувствителността и подобряване на практиките на служителите от администрацията при работа с малцинства В обучението ще се включат 16 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа за 3 дни. Обучението е предназначено за служителите, осъществяващи административнто обслужване в общината. 4.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 20 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа за 3 дни. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по населени места, както и за експертните длъжности. 4.3 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 40 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа за 3 дни . Обучението е предназначено за служителите в общинска администрация.
Дейност 5 Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Заявления за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на химикали с логото на програмата. Изработка на брандирани с логото на програма флаш памети, съдържащи материали за обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
"ТЕВА-ТМ"ООД
ВИ-ДЖИ 2007 ДЗЗД
ДЗЗД МЪГЛИЖ-2014
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 871 BGN
Общ бюджет: 71 662 BGN
БФП: 71 662 BGN
Общо изплатени средства: 71 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 662 BGN
2015 0 BGN
71 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 913 BGN
2015 0 BGN
60 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 749 BGN
2015 0 BGN
10 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договора
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Обучени общински служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Получени сертификата
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Обучени общински служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификата
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Обучени общински служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Организиране на две пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Изработка на информационни листи
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Изработка на банер
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Изработка на семинарни папки
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Изработка на химикали
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Отпечатване на заявления за включване в обучение
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Изработка на блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Изработка на брандирани флаш памети с логото на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз