Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0137-C0001
Номер на проект: 13-13-137
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедура по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори; • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации и провеждане на съпътстващо обучение Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Малко Търново. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация. Разработените и въведени правила и методики задължително ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинските администрации в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. След разработване на Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъде проведено еднодневно обучение на служители на Общината за прилагането на механизмите.
Дейност 3: Извършване на междинна оценка на изпълнявания Общински план за развитие на община Малко Търново 2007-2013 Предмет на анализ и оценка ще е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие 2007- 2013 г. на община Малко Търново. В рамките на тази дейност ще се направи качествена и независима оценка на изпълнението му и ще се отчетат възникналите положителните и отрицателни отклонения. Оценката ще бъде направена на базата на разработените по Дейност 2 правила за мониторинг, контрол и оценка на политики. Междинната оценката за изпълнението на плановия документ ще се направи от външен изпълнител, поради факта, че в общинска администрация Малко Търново липсва предходен опит за организиране и възлагане на независими оценки на Общински план за развитие, тъй като такава оценка се възлага за пръв път. Междинната оценка на действащия ОПР ще включва: • Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; • Оценка на степента на постигане на съответните цели; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи и препоръки за разработване на ОПР за следващ планов период 2014-2020 г.; • необходимите действия на административните структури и общинския съвет във връзка с по- нататъшното изпълнение на ОПР; • подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР. Основните резултати и препоръки от Междинната оценка на ОПР ще бъдат обобщени в Доклад. Той ще бъде публично представен на организиран Дискусионен форум, на който ще бъдат поканени всички заинтересовани страни на територията на община Малко Търново. Представяне на междинната оценка на дискусионен форум пред всички заинтересовани страни
Дейност 4: Разработване на пакет анализ, проучвания, изследвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Малко Търново за 2014-2020 г. Разработване на анализ на икономическото и социалното развитие на общината във връзка с разработване на Общински план за развитие на общината за периода 2014-2020 г., като анализа обхваща 12 населени места на общината без град Малко Търново. (Общината има 13 населени места с общо население 3 793 души.) Община Малко Търново ще кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново и при сключване на договор и изпълнение на проекта ще бъде разработен целеви и проблемен анализ за територията на града. Този анализ ще бъде използван за допълване на анализа на икономическото и социалното развитие на общината, разработван по настоящата процедура. В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности: • Набиране и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината (без гр. Малко Търново); • При разработването на анализа ще се следват Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 ),Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), където е указана структурата на анализа. • Представяне на анализа на дискусионен форум • Провеждане на проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Малко Търново за периода 2014-2020- установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки.;
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
"Агенция Лобби" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 377 BGN
Общ бюджет: 65 285 BGN
БФП: 65 285 BGN
Общо изплатени средства: 65 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 875 BGN
2015 50 410 BGN
65 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 644 BGN
2015 42 848 BGN
55 493 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 231 BGN
2015 7 561 BGN
9 793 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Проведен избор на изпълнители по проекта
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклад за съгласуване с УО на ОПАК
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Проведено еднодневно обучение за общински служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой обучени общински служители на проведеното еднодневно обучение
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Изготвена междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Дискусионен форум
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Разработен анализ, проучвания, изследвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Малко Търново за 2014-2020
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Проведено анкетно проучване
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведен дискусионен форум
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Осъществени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Изработен банер.
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Изработени Листовки
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз