Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0024-C0001
Номер на проект: 13-13-25
Наименование: Подпомагане на община Оряхово за следващия програмен период чрез ефективни политики
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 27.11.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Успешното изпълнение на целите на проекта е свързано с: • Приемане и утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Създаване на подробен план за отчетност и контрол; • Подготовка на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедура по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Оряхово. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. По тази дейност ще бъдат разработени указания и процедури свързани с въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политики от общинската администрация.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Оряхово 2014-2020 г. При разработването на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Оряхово е необходимо да се следва структурното съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионални планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии за развитие 2014-2020, Общински планове за развитие 2014-2020 на МРРБ: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на нужните действия за прилагане на принципа на сътрудничество и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която да се уточнят проектите, свързани с изпълнението му, точните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на дейност 3 е необходимо да се извършат следните поддейности: Поддейност 3.1.: Сдобиване с необходимата информация, статистически данни за приоритетните отрасли на местната икономика, анализирането им, определяне потенциала за развитие; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на общината; Поддейност 3.2.: Презентиране на анализа и общинския план за развитие по време на дискусионни форуми; Поддейност 3.3.: Организиране на проучване за обществената нагласа по повод визията, целите и приоритетите на Община Оряхово за периода 2014-2020 – определяне на конкретните нужди, мнения и препоръки на общността, с цел формулирането на новите оси за развитие на общината за периода 2012-2020г. Изготвяне на Доклад с резултатите от анкетното проучване, който да съдържа анализ, изводи и препоръки.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Действията ще бъдат насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "БРАТЯ ЮМЕРОВИ - ЮМЕР ЮМЕРОВ"
ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 470 BGN
Общ бюджет: 45 215 BGN
БФП: 45 215 BGN
Общо изплатени средства: 45 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 215 BGN
2015 0 BGN
45 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 432 BGN
2015 0 BGN
38 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 782 BGN
2015 0 BGN
6 782 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Основен индикатор: Въведени правила за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 2 (Д) Основен индикатор: Разработен Общински план за развитие на Община Оряхово
Индикатор 3 (Д) Основен индикатор: Проведена информационна кампания
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на екипа.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: план-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Изработен банер.
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изработени брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз