Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване водопроводната и канализационна мрежа на град Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: С настоящият проект се дава решение за реконструкция и изграждане на нови водопроводи и канализации в гр. Попово. Общата цел е да се постигане съответствие с екологичното законодателство, и по-специално с Директивата за питейни води и Директивата за градски отпадни води.
Дейности: 1. Консултации по изготвяне на апликационната форма за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 1 - Консултиране при изготвяне на техническите параметри за изготвяне на техническата помощ - Консултация при изготвяне на техническото задание за проектиране - Консултиране при изготвяне на техническата спецификация при изготвяне на тръжното досие
2. Изработване на документи и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на проектант за „Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Попово ” Дейностите ще следват всички правила по възлагане на Обществена поръчка по открита процедура.
3. Изпълняване на обществената поръчка „Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Попово” - Геодезическо заснемане на съществуващото и новите трасета - Хидрогеоложко проучване и изготвяне на доклад за трасето на изграждането на водопроводите и каналите - Изготвяне на работен прект за водопроводите в обхвата на настоящия проект - Изготвяне на работен прект на каналната мрежа в обхвата на настоящия проект - Съгласуване на работните проекти с всички контролни и одобряващи органи и експлоатационни предприятия - Предаване на документацията в Община Попово за издаване на доклад за съответствие
4. Изработване на документи и провеждане на обществени поръчки по НВМОбП за избор на фирми за строителен надзор за изготвяне на Доклад за съответствие и фирми за изработване на тръжни досиета за строителство на водопроводите и каналите - подготовка на документи за разрешителни в съответствие със ЗООС и Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, в случаите, когато инвестиционното предложение е извън обхвата на ЗООС; - подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка поръчка за изготвяне на „Доклад за съответствие” в съответствие на ЗУТ; - подготовка на документи за възлагане и провеждане на малка поръчка за изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите.
5. Изготвяне на „Доклад за съответствие” Изготвяне на „Доклада за съответствие” и внасянето му с проектно-сметната документация в Община Попово за издаване на разрешение за строеж.
6. Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите - Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите; - Изготвяне на финансов и икономически анализ/анализ за разходите и ползите в зависимост от строителната стойност на проекта;
7. Мероприятия за публичност - Изработване на билбордове за популяризиране на техническата помощ; - Публикации в местна, регионална и национална преса; - Изяви по местни, регионални и национални радио и ТV.
8. Финализиране на проекта - Изработване на одитен доклад; - Изготвяне на окончателна оценка на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз