Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0112-C0001
Номер на проект: 13-13-112
Наименование: Подобряване на координацията при разработване и провеждане на политики
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и изпълнение на национални и местни политики в Община Ветово
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността предвижда сформиране на Екип за управление на проекта (ЕУП). ЕУП осъществява планиране, управление, координация на проектните дейности и целият проект и последващ мониторинг, контрол и отчитане на неговото изпълнение, предлагайки конкретни решения относно формата и начина на изпълнение на проектните дейности. В екипа за управление на проекта ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Счетоводител; - Технически сътрудник. Екипът за управление на проекта ще провежда редовни работни срещи. По време на тези срещи ще се съставят протоколи за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета и ще се поставят конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за конкретното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорници за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Счетоводителят ще следи за отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Техническият сътрудник ще подпомага организирането и провеждането на всички дейности по проекта, ще поддържа архив на документацията, ще води кореспонденцията с Управляващия орган, институции, изпълнители и други заинтересовани страни. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. ЕУП ще осъществява текущо наблюдение и контрол както над проектните дейности, така и над финансовите ресурси. Подготовката на междинните и финалните отчети за изпълнението на проекта ще се извърши съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по ОПАК и изискванията на Управляващия орган. Сред основните задачи на ЕУП ще бъде осъществяването на текущ контрол над изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПАК. Дейността на ЕУП ще обхване целия период на изпълнение на проекта. Предвижда се членовете на екипа да са ангажирани по 1 час на ден, средно 20 дена в месеца. (20 часа х 9 месеца = 180 часа) За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите, ще бъде използвана стая в община Ветово, определена за офис на проекта.
Дейност 2: Подготовка на тръжни документи Дейността включва: 1.Избор на външен изпълнител за подготовка на тръжните документи за Избор на изпълнител за изпълнение на дейности 4-8 и Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта. 2.Сключване на договор с избрания изпълнител. 3.Подготовка на тръжни документи. Поради ниската стойност на услугата за подготовка на тръжни документи – под 20 000 лв. без ДДС, съгласно чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП, Община Ветово може да не сключва писмен договор, като ще докаже разхода чрез първични платежни документи.
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнители по проекта Дейността включва провеждане на процедура за избор на външни изпълнители за извършване на следните дейности по проекта: 1.Избор на изпълнител за изпълнение на дейности 4-8 Изборът ще бъде осъществен използвайки изготвените тръжни документи и при спазване на разпоредбите на ЗОП. Предвид индикативната стойност за извършване на дейности 4-8 /под 66 000 лв. без ДДС/, съгласно чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма “a” на Закона за обществените поръчки за услуга. Община Ветово може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица. Възложителят ще събере поне 1 оферта, която съдържа техническо и финансово предложение и необходимите документи за участие в процедурата. Офертите трябва да отговарят на условията, обявени от Възложителя. Комисията, назначена от Община Ветово, отваря плика с представената оферта и проверява съответствието на офертите със списъка. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий за оценка, посочен в поканата. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертата, същата представя Протокол на Възложителя за утвърждаване. Община Ветово сключва договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. 2.Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта Изборът ще бъде осъществен използвайки разработените тръжни документи и при спазване на разпоредбите на ЗОП. Поради ниската стойност на услугата – под 20 000 лв. без ДДС и съгласно чл. 14, ал.5, т.2 от ЗОП, Община Ветово може да не сключва писмен договор, като ще докаже разхода чрез първични платежни документи.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово. Дейността се състои в: Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението конкретни политики от Общинска администрация – Ветово. По изпълнение на дейността ще бъде сформирана Работна група от служители на общинска администрация, които заедно с външни експерти, ще извършат преглед на действащата система за разработване, изпълнение и оценка на общинския план за развитие на общината, както и на процеса на разработване и изпълнение на публичните политики, като се идентифицират и измерят обвързаността, пълнотата и съответствието им. Ще се анализира и институционалната система (администрация, звена), (връзки, взаимодействие), (функции, технологии), както и обхвата и степента на отчитане на външната среда. При това ще се обърне внимание на дейностите на разработване и изпълнение на политики като единен и непрекъснат процес. Резултатите от прегледа ще бъдат насочени към отстраняване на съществуващите слабости и недостатъци, усъвършенстване на институционалните дейности по стратегическото планиране и управление. В тази посока ще бъде действието на разработените и въведени правила за мониторинг на изпълнението на политики. Резултатите ще бъдат приложени при последващото разработване на общинския план за развитие за следващия планов период. Дейността ще се изпълни чрез възлагане на външен изпълнител, за което екипът за управление на проекта ще проведе процедура за обществена поръчка. Дейността на Работната ще обхване периода на изпълнение на Дейности 4, 6, 7 и 8. Предвижда се служителите на РГ да са ангажирани по 2 час на ден, средно 20 дена в месеца. (40 часа х 6 месеца = 240 часа)
Дейност 5: Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг В рамките на дейността ще бъдат изготвен план и програма за обучение за работа с разработените и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики. Въз основа на изготвения план и програма за обучение ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Служителите на Общинска администрация - Ветово и общинските съветници в Общински съвет – Ветово ще бъдат обучени за работа с правилата за мониторинг, както следва: • Организиране и провеждане на еднодневно обучение на служителите на общинската администрация за прилагане на разработените правила за мониторинг. • Организиране и провеждане на еднодневно обучение на общинските съветници за прилагане на разработените правила за мониторинг.
Дейност 6: Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите. В изпълнението на дейността ще участва сформираната Работна група от служители на общинска администрация, която заедно с външните експерти, ще изготвят анализ на икономическото и социалното състояние на Община Ветово, SWOT анализ, включително проучвания с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализите с оглед подготвителни дейности за изработване на плановите документи за следващия планов период. За всяка среща Работната група ще изготвя протокол, в който ще бъде отразена дейността на Работната група.
Дейност 7: Извършване на оценка на действащия общински план за развитие. В изпълнението на дейността ще участва Работната група, която заедно с външните експерти, ще извърши оценка на действащия общински план за развитие, която обхваща: • оценка на съответствието на общинския план за развитие с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие, • оценка на социално-икономическото въздействие на общинския план за развитие • оценка на приложимостта на общинския план за развитие и постигане на целите и приоритетите за развитие на общината. Резултатите от извършената оценка ще бъдат приложени при последващото разработване общинския план за развитие за следващия планов период (Дейност 8). При изпълнението на дейността ще се ползват резултатите от проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация”. Дейността ще се изпълни чрез възлагане на външен изпълнител, за което екипът за управление на проекта ще проведе процедура за обществена поръчка.
Дейност 9: Информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните поддейности: 9.1. Провеждане на 2 пресконференции в началото и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта; 9.2. Изработване и поставяне на банер с формат 2/2 м в залите за провеждане на обучения и пресконференции; 9.3. Публикуване на информация за проекта в регионални средства за масово осведомяване. 9.4. Издаване на информационни материали за проекта (брошура с Формат А4, обем 4 страници) и включване на задължителната за проекта информация в тях; 9.5. Изработване и поставяне на интернет банер на сайта на Община Ветово.
Дейност 8: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. В изпълнението ще участва Работната група, която заедно с външните експерти, ще разработи общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на базата на изготвените анализи и проучвания (Дейност 6), извършената оценка на действащия общински план за развитие (Дейност 7) и вземайки предвид разработените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка (Дейност 4). Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на документа ще отчетат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие, като следващият планов период обхваща 2014-2020 г. За ефективната подготовка на общинския план за развитие за следващия период до 2020 г. ще се използват резултатите и препоръките, съдържащи се в изготвената оценка на действащия план. В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. Цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. Индикатори за наблюдението и оценката на плана; 5. Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Предварителна оценка на плана. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. Разработването на ОПР ще се съобрази със следните насоки и изисквания: • Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; • Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; • Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие; • Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки; • Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДиДжи Консулт"ЕООД - София
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 050 BGN
Общ бюджет: 67 987 BGN
БФП: 67 987 BGN
Общо изплатени средства: 67 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 675 BGN
2015 3 311 BGN
67 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 974 BGN
2015 2 815 BGN
57 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 701 BGN
2015 497 BGN
10 198 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1. Сформирани екипи
Индикатор 3 (Д) По дейност 1. Проведени работни срещи на екипа по проекта;
Индикатор 4 (Д) По дейност 1. Протоколи от проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1. Изготвени технически и финансови доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1. Ясно разпределени задачи и отговорности между членовете на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1. Успешно приключен проект
Индикатор 8 (Д) По дейност 2. Получени оферти за подготовка на тръжни документи
Индикатор 9 (Д) По дейност 2. Сключен договор с избрания изпълнител за подготовка на тръжни документи
Индикатор 10 (Д) По дейност 2. Подготвени тръжни документи
Индикатор 11 (Д) По дейност 3. Проведени процедури
Индикатор 12 (Д) По дейност 3. Избран изпълнител за изпълнение на дейности 4-8.
Индикатор 13 (Д) По дейност 3. Избран изпълнител за осъществяване на дейностите по информация и публичност на проекта
Индикатор 14 (Д) По дейност 3. Сключени договори с избраните изпълнители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4. Сформирана работна група
Индикатор 16 (Д) По дейност 4.Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от Общинска администрация – Ветово
Индикатор 17 (Д) По дейност 5. Проведени съпътстващи обучения.
Индикатор 18 (Д) По дейност 5. Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 5. Обучени общински съветници
Индикатор 20 (Д) По дейност 5. Обучителни материали
Индикатор 21 (Д) По дейност 6. Събрана информация и изготвени анализи за следващия планов период.
Индикатор 22 (Д) По дейност 6. Проведени работни срещи
Индикатор 23 (Д) По дейност 6. Качествен общински план за следващия планов период
Индикатор 24 (Д) По дейност 6. По-добра ефективност на дейностите по отношение на резултати
Индикатор 25 (Д) По дейност 6. По-висока удовлетвореност на заинтересованите страни от гледна точка на потребности
Индикатор 26 (Д) По дейност 7. Оценка на съответствието на общинския план за развитие с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие
Индикатор 27 (Д) По дейност 7. Оценка на социално-икономическото въздействие на общинския план за развитие
Индикатор 28 (Д) По дейност 7. Оценка на приложимостта на общинския план за развитие и постигане на целите и приоритетите за развитие на общината
Индикатор 29 (Д) По дейност 7. Анкетно проучване
Индикатор 30 (Д) По дейност 7. Разработена оценка на действащия общински план за развитие на Община Ветово
Индикатор 31 (Д) По дейност 8. Разработен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.
Индикатор 32 (Д) По дейност 9. Проведени пресконференции
Индикатор 33 (Д) По дейност 9. Банер
Индикатор 34 (Д) По дейност 9. Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 35 (Д) По дейност 9. Публикации в пресата
Индикатор 36 (Д) По дейност 9. Разработени и разпространени брошури
Индикатор 37 (Д) По дейност 9. Изработен интернет банер.
Индикатор 38 (Д) Основен индикатор. Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 39 (Д) Основен индикатор. Проведени процедури за избор на изпълнители по проекта и сключени договори
Индикатор 40 (Д) Основен индикатор. Проведени обучения за прилагане на разработените правила за мониторинг
Индикатор 41 (Д) Основен индикатор. Извършени дейности за информация и публичност.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз