Оперативна програма: Административен капацитет
Район за планиране: Всички  
 
Оперативна програма: 2007BG051PO002 Административен капацитет
       Skip Navigation Links. СеверозападенСеверен централенСевероизточенЮгозападенЮжен централенЮгоизточен


Забележка: За преглед на данните на район, изберете името му от дървовидния списък.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз