Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0021-C0001
Номер на проект: 12-11-64
Наименование: Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни
Бенефициент: Община Кресна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни.
Дейности: Дейност 2 – Консултации със социално-икономическите партньори Преди изготвяне на окончателните доклади от проведените функционални анализи, ще бъде проведен еднодневен семинар с участието на служители на трите общини и социално-икономическите партньори (60 участници общо), пред които да бъдат обсъдени резултатите от анализите и плановете за действие за всяка община. Програмата на събитието ще включва като минимум представяне на: • Методите, използвани при извършване на функционалния анализ за всяка община; • Резултатите от анализа за всяка община; • Предложения план за действие за всяка община; • Мерките за последваща комуникация със заинтересованите страни; • Дискусия. Препоръките, получени от страна на социално-икономическите партньори от трите общини ще бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателния доклад от функционалния анализ за общините Кресна, Сандански и Струмяни.
Дейност 7 - Мерки за информация и публичност Под-дейност 7.1. – Пресконференция за стартирането на проекта Предвижда се организирането и провеждането на пресконференция за стартирането на проекта, на която ще бъдат поканени 30 представители на заинтересованите страни (общински служители, гражданите и бизнеса от всяка една от трите общини) и журналисти. На пресконференцията ще бъдат разяснени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Под-дейност 7.2. – Публикуване на информация за изпълнението на проекта на Интернет-страниците на трите общини По време на изпълнението на проекта, на Интернет-страницата на всяка една от трите общини периодично ще бъде публикувана актуална информация за напредъка, постигнатите към момента резултати и предстоящите дейности. Под-дейност 7.3. – Изготвяне и разпространение на промоционални материали Ще бъдат изготвени и разпространени 1500 брошури (по 500 за всяка община), които ще съдържат основната информация за проекта – цели, изпълнени дейности, постигнати резултати, както и 1500 химикала с логото на ЕС и ОПАК и 1500 настолни календара. Под-дейност 7.4. – Заключителен еднодневен семинар При приключване изпълнението на проекта, ще бъде организиран еднодневен семинар, на който ще бъдат поканени 60 представители на заинтересованите страни (общински служители, гражданите и бизнеса от трите общини) и журналисти. На семинара ще бъде направен преглед на изпълнението на проекта и постигнатото, ще бъдат оповестени резултатите от анализа на изпълнението на препоръките. Изпълнението на мерки за информация и публичност са задължително изискване на насоките за кандидатстване по настоящата процедура. В допълнение, тези мерки ще допринесат за повишаване партньорството между заинтересованите страни в трите общини и постигане съответствие с хоризонталните политики на ЕС.
Дейност 3 - Изготвяне на процедури за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие След изготвяне на окончателния доклад от функционалния анализ за всяка една от трите общински администрации, екип от 3 експерти от съответната общинска администрация ще изготви и предложи на ръководството на съответната община процедури за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие, които да гарантират постигането на предвидените резултати. Процедурите ще бъдат обсъдени в рамките на съответната общинска администрация и накрая утвърден от кмета на всяка община.
Дейност 1 - Изготвяне на функционален анализ на общинските администрации в трите общини В рамките на тази дейност ще бъде проведен функционален анализ на общинските администрации на Кресна, Сандански и Струмяни в съответствие с Единната методология за изготвяне на функционален анализ. Тази дейност ще бъде възложена на външен консултант и изпълнена в координация с трите общини. Дейността е разделена на следните под-дейности, които ще бъдат изпълнени за всяка една от трите общини: • Под-дейност 1.1 - Планиране и подготовка на функционалния анализ (І етап от Единната методология) – уточняване акцента на анализа, изготвяне на времеви график и комуникация със социално-икономическите партньори. • Под-дейност 1.2 - Провеждане на функционалния анализ (ІІ етап от Единната методология) – извършване на анализ на текущото състояние и идентифицирани областите за подобрение. • Под-дейност 1.3 - Приключване (ІІІ етап от Единната методология) – приоритизиране на областите и изготвяне на предложения за подобрение, както и план за действие. Накрая ще бъдат изготвени доклади, които преди тяхното окончателно представяне ще бъдат обсъдени със съответната общинската администрация. Функционалният анализ за всяка една от трите общини ще обхваща както общата и специализирана администрация, така и второстепенните звена.
Дейност 6 – Анализ на изпълнението на плана за действие След изпълнението на дейности от 1 до 5 на проекта, във всяка една от трите общини ще бъде сформирана работна група от 3 общински служители, които на база утвърдените процедури за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие, ще извършат анализ на постигнатите резултати, ще дадат оценка на изпълнението на плана за действие и ще набележат последващи мерки, ако такива са необходими. Резултатите от работата на всеки един от трите екипа ще бъдат обсъдени с ръководството на съответната общината и ще бъдат изготвени доклади. С извършване на анализ на изпълнението ще приключи реализацията на ІV етап от Единната методология. Това ще гарантира постигането на предвидените резултати от проекта в съответствие с неговите специфични цели. Крайният ефект ще бъде по-доброто и ефективно управление във всяка една от трите общини Кресна, Сандански и Струмяни и цялостен принос към изпълнението на ОПАК.
Дейност 5 - Изготвяне на Стратегии за организационно развитие на трите общини На база на предложените нови административни структури на трите общини, ще бъде възложено на външен консултант да разработи Стратегия за организационно развитие на всяка една от общинските администрация в Кресна, Сандански и Струмяни. Логиката на всяка стратегия ще следва следните измеренията и елементите на организационното развитие • управление • управленска практика • човешки ресурси • финансови ресурси • технически и други ресурси • предоставяне на услуги • партньорства Всяка стратегия ще бъде обсъдена със служителите на съответната община и след нейното финализиране ще бъде утвърдена от кмета на общината.
Дейност 4 – Оптимизиране структурата на общинските администрации в Кресна, Сандански и Струмяни На база предложенията, изготвени в резултат от провеждане на функционалния анализ във всяка една от трите общини, ще бъдат изпълнени следни под-дейности: • Под-дейност 4.1. – Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на всяка една от общините Кресна, Сандански и Струмяни - 2 експерти от всяка общинска администрация и 1 външен експерт ще изготвят проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на съответната общината, който ще бъде обсъден с ръководството на дадената общинска администрация и представители на съответния Общински съвет. След изготвянето на окончателните проекти за изменение и допълнение на Устройствените правилници на трите общини, те ще бъдат внесен за разглеждане и приемане от страна на Общинските съвети. • Под-дейност 4.2. – Изготвяне на списък с дейности за аутсорсинг – 2 служители от всяка общинска администрация, на база резултатите от проведените функционални анализи ще изготвят списък с дейности, които биха могли да се възложат за изпълнение на външни изпълнители (аутсорсинг)от всяка една от трите общини. Дейностите ще бъдат приоритизирани, ще бъдат упоменати индикативни срокове, прогнозни разходи и отговорници за изпълнението. Всеки списък с дейности за аутсорсинг ще бъде обсъден с ръководството на съответната общинска администрация и накрая утвърден от кмета на всяка община. • Под-дейност 4.3. - Изработване на поцедури за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури – 2 експерти от всяка общинска администрация и 1 външен експерт ще разработят процедури за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури в съответната общинска администрация. Процедурите ще бъдат обсъдени с ръководството на съответната общинска администрация и накрая утвърдени от кмета на всяка община.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Провайд Консулт" ООД
"ПроАктив адвайзърс" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 790 BGN
Общ бюджет: 129 819 BGN
БФП: 129 819 BGN
Общо изплатени средства: 129 819 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 158 BGN
2013 24 803 BGN
2014 46 992 BGN
2015 27 866 BGN
129 819 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 634 BGN
2013 21 082 BGN
2014 39 943 BGN
2015 23 686 BGN
110 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 524 BGN
2013 3 720 BGN
2014 7 049 BGN
2015 4 180 BGN
19 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 5 Брой аутсорсвани дейности
Индикатор 6 По Дейност 1 - Функционален анализ на общински администрации
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведен семинар за публично обсъждане на резултатите от функционалния анализ с 60 участници
Индикатор 8 По Дейност 2 - Създадени предпоставки за по-добро местно управление в 3 общини
Индикатор 9 По Дейност 3 - Изготвени процедури за наблюдение и публичност на изпълнението на плана за действие
Индикатор 10 По Дейност 4 - Изготвени предложения за промяна на Устройствени правилници
Индикатор 11 По Дейност 4 - Изготвени списъци с дейности за аутсорсинг
Индикатор 12 По Дейност 4 - Разработени процедури за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 13 По Дейност 5 - Изготвени Стратегии за организационно развитие
Индикатор 14 По Дейност 5 - Създадени предпоставки за дългосрочно развитие на общинските администрации
Индикатор 15 По Дейност 7 - Проведена пресконференция
Индикатор 16 По Дейност 6 - Изготвени аналитични доклади за изпълнението на плана за действие
Индикатор 17 По Дейност 7 - Отпечатани брошури по проекта
Индикатор 18 По Дейност 7 - Изготвени химикали
Индикатор 19 По Дейност 7 - Изготвени настолни календари
Индикатор 20 По Дейност 7 - Интернет-публикации на страницата на ОА
Индикатор 21 По Дейност 7 - Проведен заключителен семинар


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз