Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0035-C0001
Номер на проект: 10-16-24
Наименование: Партньорството – гаранция за успех в доброто управление
Бенефициент: Областна администрация - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 11.06.2012
Дата на приключване: 11.12.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване капацитета на държавната администрация на областно ниво чрез създаване на партньорство и сътрудничество между областни администрации от България (област Стара Загора и област Бургас) и Испания (област Касерес и област Бадахос), използвайки опита и добрите практики на испанския партньор в областта на доброто управление.
Дейности: Дейност 1: Оперативно управление, отчетност и партньорство Бенефициентът в лицето на Областна администрация Стара Загора ще сформира екип за управление на проекта като предприеме стъпки за определяне на представители на двете областни администрации партньори (Стара Затора и Бургас), прецизиране на техните отговорности, задачи, срокове, начина на отчитане и комуникационни канали . Планира се ежемесечно провеждане на заседания на екипа (Ръководител на проекта, 2 Координатори, технически сътрудник и счетоводител) за обсъждане на дейностите по проекта. В изготвените графици за изпълнение на дейностите ще бъдат посочени и отговорните за тях членове от екипа и техните задължения. Дейността предвижда организиране и провеждане на партньорска среща в Стара Загора, Република България с представители на испанските партньори (4 души, по двама от всяка администрация партньор). В срещата ще участват екипът по проекта, експерти от областни администрации Стара Загора и Бургас и представителите на партньорските администрации от Испания. Целта на срещата е детайлно запознаване със ситуацията в партньорските администрации и обсъждане на конкретните дейности с актуализиране на графика и уточняване на начините на комуникация и обмен. Нейната продължителност ще бъде 2 дни. След приключване на дейностите по проекта с цел добро и прозрачно финансово управление се предвижда извършването на финансов одит от независим експерт-счетоводител за верифициране и сертифициране на проектните разходи, съгласно одобрения бюджет.
Дейност 2: Идентификация и трансфер на добри практики На база заявени нужди и потребности от страна на областните администрации Стара Загора и Бургас ще се идентифицират добри практики в област Касерес и област Бадахос, които да бъдат проучени и да се осъществи трансфера им в България. Заявен интерес има към прилагането на принципите на добро управление: ефективност и ефикасност, откритост, прозрачност и междурегионално партньорство. С активното съдействие и консултации от страна на испанските партньори ще се изготви проучване на добрите практики, което ще окаже влияние върху формирането на концепциите за провеждането на работните посещения. Дейността ще бъде възложена на подизпълнител. Съгласно изискванията на НВМОП ще бъдат събрани минимум три оферти с финансово и техническо предложение.
Дейност 3: Работни посещения с обмен на експерти 3.1 Организиране и провеждане на две работни посещения на представители на двете български областни администрации (Стара Загора и Бургас общо 12 души на посещение) в областна администрация Касерес и областна администрация Бадахос, Испания с цел запознаване на място с добрите практити и опит в сферата на доброто управление и трансфер на знания. 3.2 Организиране и провеждане на работно посещение на представители (общо 12 души) на областна администрация Касерес и областна администрация Бадахос, Испания в областни администрации Стара Загора и Бургас за консултации и препоръки на място. По време на работните посещения, които ще бъдат организирани за смесени групи (ръководство и експерти) ще се организират съответните ангажименти и мероприятия, така че да отговарят напълно на техните интереси и нужди. Общо ще се осъществят три пътувания на три групи по 12 души от всяка страна с продължителност 6 дни. В съответствие с изискванията на НВМОП ще бъде проведена тръжна процедура за избор на подизпълнител за организиране на посещенията.
Дейност 4: Провеждане на дискусия на тема „Възможности и участие в мрежи за сътрудничество на регионални европейски власти” По време на посещението на испанските партньори в България ще бъде организирана и проведена дискусия по посочената тема, към която българските администрации проявяват значителен интерес. Дискусията е с продължителност 2 дни, за около 35 души, с представяне опита на испанските партньори във връзка с участието им в мрежи за сътрудничество на регионални европейски власти.
Дейност 5: Разработване на наръчник с конкретни практики На базата на направеното проучване, трансфера на знания и споделения опит по време на работните посещения ще се разработи наръчник. Основно той ще отразява административните специфики, които ще са съобразени с принципите на добро управление: ефективност и ефикасност, откритост, прозрачност и партньорство. Наръчникът ще представлява подробно практическо пособие с препоръки за конкретни управленски мерки и действия, които да бъдат предприети и въведени от областните администрации за гражданското участие, обществени поръчки, управление на държавната собственост, модернизиране на административното обслужване, усъвършенстване на секторни политики и други. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на подизпълнител като се спазят изискванията на НВМОП за събиране на не по-малко от три оферти.
Дейност 6: Разработване на Комуникационна стратегия и на Ръководство за работа и комуникация с гражданите и бизнеса Разработване на комуникационна стратегия и вътрешните правила и процедури за работа и комуникация с гражданите и бизнеса въз основа на проучените практики на испанските партньори ще бъдат възложени на подизпълнител като се използва опита на българските и испански експерти, участващи в работните посещения. Целта на Комуникационната стратегия ще бъде да определи: целевите групи, възможните канали за предоставяне на информация, периодичността на предоставяне на различни типове информация. Вътрешните правила и процедури за работа и комуникация с гражданите и бизнеса ще бъдат събрани в едно Ръководство, което ще бъде отпечатано и предоставено на служителите на ОбА Стара Загора и ОбА Бургас. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на подизпълнител като се спазят изискванията на НВМОП за събиране на не по-малко от три оферти.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност 7.1.Провеждане на встъпителна конференция (за 35 души) за оповестяване на проекта, на която ще бъдат представени целевите групи, дейностите и целите на проекта, съфинансиран по ОПАК. Конференцията ще се проведе в сградата на Областна администрация Стара Загора и за нейното отразяване ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии: телевизия, радио и печатни медии. 7.2.Дизайн и изработка на 4 трансперанта и 6 информационни табели, указващи необходимата информация относно проекта, които ще съпътстват всички мероприятия по разгласяване на проекта в двете областни администрации (Стара Загора и Бургас); 7.3. Популяризиране на резултатите от разработените документи – отпечатване и разпространение на 2000 брошури и 400 цветни плаката; 7.4. Публикуване на 12 съобщения в местния/регионалния печат (средно по 6 публикации на област); 7.5. Публикации на интернет страниците на областите Стара Загора и Бургас за статуса на проекта и основните събития. 6.6. Провеждане в гр. Бургас на заключителна конференция (за 35 души), на която ще бъдат публично оповестени постигнатите резултати, усвоените добри практики и обменен опит с партньорите от Испания, както и бъдещата работа на двете областни администрации в сферата на доброто управление и споделяне на опит с други администрации в Република България.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 573 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 115 BGN
2013 - 75 115 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 847 BGN
2013 - 63 847 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 267 BGN
2013 - 11 267 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Участника в работните срещи
Индикатор 2 По Дейност 1 - Броя проведени срещи
Индикатор 3 По Дейност 1 - Броя подадени отчети
Индикатор 4 По Дейност 1 - Доклад от независим финансов одитор
Индикатор 5 По Дейност 2 - Договор с подизпълнител
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проучване на практиките за добро управление
Индикатор 7 По Дейност 2 - Идентифицирани практики в областта на доброто управление
Индикатор 8 По Дейност 3 - Броя работни посещения в Испания
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой работно посещение в България
Индикатор 10 По Дейност 3 - експерта/представители на областна администрация участвали в работните посещения
Индикатор 11 По дейност 4 - експерта/представители на областна администрация участвали в дискусията
Индикатор 12 По Дейност 4 - Предложения за участие в мрежи за сътрудничество
Индикатор 13 По Дейност 5 - Броя отпечатани Наръчника
Индикатор 14 По Дейност 6 - Броя отпечатани Ръководства
Индикатор 15 По Дейност 7 - Броя информационни дипляни
Индикатор 16 По Дейност 7 - Броя плакати
Индикатор 17 По Дейност 7 - Публикации за проекта в регионални, областни и общински печатни и електронни медии
Индикатор 18 По Дейност 7 - Броя изработени трансперанти
Индикатор 19 По Дейност 7 - Информационни табели
Индикатор 20 По Дейност 7 - Проведени конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз