Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0049-C0001
Номер на проект: 5103020-42-685
Наименование: "Възстановяване и опазване на благоприятното съсътояние на защитени видове в ЗМ "Алдомировско блато" и защитени зони в общините Сливница и Драгоман"
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан” и „Раяновци” в района на община Сливница и поречието на река Нишава.
Дейности: Дейност 1: Възстановяване на ихтиофауната, като хранителна база на водолюбивите птици в Алдомировското блато 1. Оценка на екологичния статус на Алдомировското блато, в т.ч. на състоянието на рибната фауна. При оценката на статуса задължително се изследват следните биологични елементи: а) Рибна фауна (за оценка на екологичния статус на различните части/ водни огледала), задължително се оценяват видов състав, обилие/биомаса и възрастова структура на популациите (по размери); б) Дънна макробезгръбначна фауна (макрозообентос) - мулти-хабитатно пробонабиране; в) Водна макрофитна флора - прилагане на комбинация от теренни, дистанционни и ГИС методи за обща оценка на % покритие на основните хелофити в блатото; г) Фитопланктон - по време на маловодие на 5 пункта ; д) Физико-химични елементи за качество - двукратно определяне в 5 пункта (съвпадащи с пунктовете за фитопланктон/риби) на температура, рН, разтворен кислород/насищане с кислород, електропроводимост, общ N, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ Р, фосфати, ХПК, БПК5; по време на маловодие ще се извърши измерване на денонощния кислороден режим и картиране на зони на аноксия/хипоксия (ако има такива налични в Алдомировското блато) и елекропроводимост (µS/cm); е) Хидроморфологични елементи - монтиране на измервателна лата, дълбочинна батиметрия, опеделяне на органичните отложения (дънни седименти) на 5 пункта; ж) Птици и други видове: ще се оцени от експерта орнитолог състоянието в началото на проекта. 2. Изготвяне на двегодишен зарибителен план за възстановяване на ихтиофауната на Алдомировско блато и съгласуването му с компетентните власти. Ще включва и програма за възстановането на виюна (Misgurnus fossilis) в блатото. 3. Възстановяване на ихтиофауната на Алдомировското блато – тази мярка е разрешена съгласно заповедта за обявяване на ЗМ (вж. Приложение) и ще бъде осъществена съгласно зарибителния план. Планът ще включва първоначално зарибяване, обгрижване (в т.ч. правене на дупки първата зима, за да се избегне висока смъртност), оценка на оцеляемостта и попълване на следващата година.
Дейност 2: Ограничаване негативните фактори върху защитените птици, в т.ч. безпокойството през размножителния период 1. Охрана и други преки действия за осигуряване спазването на режима на защитената местност “Алдомировско блато” - ще се осъществява от експертът по охрана и ще има за цел проследяване спазването на режимите и борба с бракониерството ще се извършва ежедневно от преместваемите кули. Той ще има постоянна връзка и при нужда ще сигнализира контролните органи: РИОСВ-София, Полиция, органи на ИАГ. Ще бъде закупен автомобил и друго оборудване за целите на тази и други дейности по проекта. 2. Изработване на преместваеми кули за изследване и опазване на птиците вблизост до ЗМ”Алдомировско блато” - ще помогнат да се установят навреме бракониери и други заплахи за птиците. Ще служат и за лекции за ученици при възпитаване на културата за опазване на околната среда. Според нуждите ще се поставят в различни имоти собственост на Община Сливница в близост, но извън защитената местност. 3. Поставяне на 4 ограничителни табели с ясно обозначени забраните в ЗМ „Алдомировско блато” 4. Проследяване на тенденциите в популациите на приоритетните за опазване видове птици и заплахите за тях от експерта орнитолог. Ще включва: а) Ежеседмични обходи за определяне на броя и видовия състав на мигриращите птици птиците. Ще се извършва през първата половина на деня, като за да се избегне безпокойство на птиците ще се обхожда само източния и северния брегове на Алдомиравското блато; б) Определяне на рисковите участъци в електропреносната мрежа и проверка под електрическите трасета за убити птици. В резултат ще бъдат набелязани участъци които приоритетно трябва да бъдат обезопасени; в) Определяне на проблемите и лимитиращите фактори, влияещи негативно върху популациите на приоритетните видове птици; г) Определяне на проблеми с гнезда на приоритетни за опазване видове птици - рискови гнезда на бял щъркел, гнезда на дневни грабливи птици в гори, застрашени от сеч и др.; д) Определяне на рискови участъци по трасето на главния автопът София-Калотина в рамките на ЗЗ”Раяновци”,ЗЗ”Драгоман” и вблизост до ЗМ”Алдомировско блато” и набелязване на мерки за минимизиране на въздействието; е) Улов с орнитологични мрежи за констатиране състоянието на видове, като шаварчета и дърдавцови птици. 5. Изработване на платформи за повдигане на гнезда на бели щъркели в ЗЗ”Раяновци” и в цялата община Сливница. Тази дейност ще подпомогне постигането на благоприятен природозащитен статус на популацията на белия щъркел в района, която е малобройна, а делът на рисковите гнезда на електрически стълбове е неприемливо висок. 6. Постигане на споразумение с енергоразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД за обезопасяване на рисковата енергопреносна мрежа. Най-уязвимите групи птици от смъртност са дневните грабливи птици, щъркеловите птици, пеликаните. Подготовка на предложение за разширявани границите на ЗЗ „Раяновци”, за да включва и ЗМ – от експерта орнитолог.
Дейност 3: Възстановяване на критично застрашено находище на лалугера в близост до Алдомировското блато Върху имот, който ще се закупи в рамките на проекта (в момента разоран), ще се възстанови местообитание на лалугер, като ще се разчита на естественото разселване на индивиди от близката колония, намираща се на около 300 метра. - Закупуване на имот от 8,7 дка и промяна на статута му за природозащитни цели (съгласно предварителен договор за покупка) - Изготвяне на план за възстановяване на популацията на лалугера - Ежегодна оценка на заплахите и състоянието на популацията на лалугера - Засаждане на тревни смески – две поредни години ще се осъществи подсяване с тревни видове, които са местни за района на проекта и са подходящи за хранителна база за вида. - Косене – ще се осъществява два пъти на година, за да се осигури по-ниска трева (в района не може да се осигури редовно изпасване от домашни животни). - Осигуряване на дупки за лалугери – ще се използва свредел за отваряне на подходящи места, където лалугерите да създадат подземни проходи. - Включване на студенти и ученици в дейностите, за да се осигури дълготраен ефект.
Дейност 4: Оборудване и функциониране на “ex-situ” център в близост до Драгоманското блато с цел стартиране на дейност за реинтродукция на популациите на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) Дейността за оборудване на центъра и ветеринарна грижа на костенурките ще се възложи на външни под-изпълнители. СДП БАЛКАНИ ще наеме персонал отговарящ за функциониране на центъра. При оборудването и озеленяването на помещенията за костенурки в ex-situ центъра се включват следните поддейности: - Озеленяването с тревен килим - ще е необходимо да се направи план за премахване на нежеланата местна тревна растителност по биологичен път (почвообработка, мулчиране), обоснован списък с подходящи диви и културни видове за засяване (спрямо хранителната биология на вида), план за събиране и засяване (подготовка на почвата, засяване, валиране) и отглеждане (поливане) на семената от диворастящи видове, осъществяване на плана за озеленяване до получаване на тревен килим от минимум 10 хранителни вида върху площ от 2,54 декара. - За екраниране на центъра с жив плет ще трябва да се засадят млади фиданки от вечнозелени видове храсти от флората на страната (да не са чужди видове) на разстояние максимум 35 см по дължината на оградата. - За оборудване на отделенията на всеки от 8-те етапа, на които е разделен проекта, трябва да бъдат оборудвани съответно: 27 отделения всяко с площ 10,4 м2; 3 броя отделения с площ по 5,2 м2; 1 брой отделения с площ 3,5 м2 и 2 броя с площ 8,7 м2. - Всяко отделение ще е оборудвано с: 1. преместваеми стенички от бетонни керемиди с височина над земята 30 см, 2. с поилка за костенурките свързана с резервоар чрез система от маркучи и междинен резервоар (10л), 3. с 2-ве земни укрития за костенурки с размер височина на отвора 15 см., широчина на отвора 30 см., дълбочина 80 см., земен пласт над вътрешната част минимум 25 см.; 4. Място с гола без растителност, тъмна, мека пръст за нагряване/снасяне на яйца - На всеки от 8-те етапа 7 от големите отделения и всички малки отделения, ще бъдат оборудвани с равностранни триъгълни капаци– отделения за отглеждане на ювенилни индивиди. - На всеки от 8-те етапа ще се инсталира и система от 5 междинни напоителни резервоара от 10л. с клапи и маркучи към поилките свързани с централен резервоар от 80-100 л. Изготвянето и изпълнението на проект за охранително-наблюдателна система - Външен подизпълнител; Ще подсигури опазването на костенурките от вандализъм и открадване, както и предпазване от проникване на хищници и трябва да съдържа следните елементи: - Инсталиране на електропастир 230 V, с една жица инсталирана на горния ръб на оградата. - Инсталиране на система от уеб фотокамери обхващащи цялата площ на центъра от минимум 2 гледни точки с два режима на работа – постоянен с направа на снимка в режим от няколко минути и авариен с няколко кадъра в секунда придружен в тъмната част на деня със светкавица - Инсталиране на система от термо и датчици за движение обхващащи целия център - Инсталиране на звукова, светлинни и SMS аларма задействащи се при активиране на датчиците. - Инсталиране на сървър за предаване на изображенията от камерите. - Инсталиране на фотоволтаичен панел, акумулатор и преобразувател на електричество за захранване на системата. Инсталирането на инкубатори за яйцата на костенурките включва изграждане и разполагане на инкубатори (в сградата на Центъра за влажните зони в гр.Драгоман) от 2 хладилни витрини снабдени с терморегулатори и нагреватели, които ще бъдат след края на инкубацията преоборудвани обратно в камери за зазимяване на новоизлюпените ювенилни костенурки. Допълнително ще бъде инсталиран и терариум с площ 8 м2 за първоначално отглеждане на току що излюпени ювенилни костенурки. Функциониране на центъра - тази поддейност включва: - Осигуряване на специфична грижа и наблюдение върху адаптацията върху новопостъпили диви костенурки - Поддържане на центъра и грижа за костенурките - Осигуряване на размножаване на социализираните костенурки - Осигуряване на инкубиране и успешно излюпване на яйцата на костенурките - Осигуряване на успешно израстване на ювенилните индивиди - Поддържане на комуникация с компетентните органи и подновяване на разрешителните за дейността. - Комуникация с местни власти и местна общественост и медии - Осигуряване на вода за напоителната система - Поддържане и постоянно оплевяване на тревната покривка Транспортна услуга – външен под-изпълнител ще осигури транспорта на всички експерти ангажирани с Центъра за костенурки и на експерт екологично образование. Ветеринарна услуга – външен подизпълнител; Ще осигурява ежемесечни профилактични прегледи от април до октомври на всички възрастни костенурки, трикратни профилактични прегледи на възрастните костенурки през зимния период. Лечение на болни индивиди, пълно обезпаразитяване на новопристигнали костенурки. Дейностите изискващи херпетологична експертиза (озеленяване, оборудване на помещенията, инсталиране на инкубатори и терариум ще бъдат възложени на външен подизпълнител в рамките една обща процедура. За останалите под дейности ще се търси конкретен под изпълнител според спецификата на дейността чрез 1 или 3 оферта според размера на поръчката.
Дейност 5: Експедиции за търсене на диви сухоземни костенурки с цел формиране на размножителна популация в “ex-situ” центъра Дейността ще бъде възложена на външен под-изпълнител и включва организиране на 6 полеви експедиции с доброволци – по 3 всяка пролет през сезона май – юни, средно с 20 доброволеца всяка с продължителност 1 ден. Ролята им е да обходят подходящите местообитания в района на Долно Ново село, община Драгоман, откъдето ще се събират индивиди за размножаване. Очаквани резултати от дейността: осигурен достатъчен брой индивиди за провеждане на успешна рамножителна програма.
Дейност 6: Създаване на участък за размножаване и опазване in-situ на изчезнали и застрашени растения Дейността включва обособяването на участък за in-situ размножаване на тези видове в имот собственост на Община Сливница до Алдомировското блато. Този участък ще осигури възстановяването в природата на видове изчезнали от флората на страната, от определени флористични райони или такива, които изискват спешни природозащитни мерки. Дейността ще включва: - Обозначаване на границите на ЗМ "Алдомировско блато" и нанасяне в кадастъра - Обособяване на участък за размножаване и опазване: регулиране достъпа, закупуване селскостопански инвентар, градинарски пособия, осигуряване на временна защита - Проучване сегашните находища и оценка възможностите за събиране на генетичен материал от хипурис (Hippuris vulgaris) и блатно кокиче (Leucojum aestivum) от известни находища в страната - Изготвяне на програма за повторно въвеждане в природата на блатна перушина (Hottonia palustris) и планове за възстановяване на хипурис (Hippuris vulgaris) и блатно кокиче (Leucojum aestivum) - Проучване възможностите за внасяне на генетичен материал от блатна перушина (Hottonia palustris) за повторно въвеждане в природата - Осигуряване на генетичен материал от блатна перушина, хипурис (Hippuris vulgaris), блатно кокиче (Leucojum aestivum) - Организиране на обществено обсъждане на програмата за блатната перушина (Hottonia palustris), заплащане на разрешителни. - Размножаване на генетичен материал от блатна перушина, хипурис, блатно кокиче и изпълнение на първа година от програмите/плановете за 3те вида - Събиране на семена от шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) и ниска теменуга (Viola pumila), размножаване и засаждане в имоти на Община Сливница на Алдомировско блато и имоти на СДП БАЛКАНИ на Драгоманско блато - Подготовка и обсъждане на предложение за разширяване на границите на ЗМ, за да се включат популациите на шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) и ниска теменуга (Viola pumila).
Дейност 7: Популяризиране на видовете и възпитаване на културата за опазване на околната среда, чрез организирани посещения и лекции на открито - Разработване на образователна програма за извънкласни дейности в природата и представянето й в 30 училища в гр. София под формата на презентация за биоразнообразието, предназначена за ученици и учители. - Организиране и провеждане на 32 организирани посещения и лекции на открито за ученици от Област София в района на Алдомировци и Драгоман. Средният брой ученици на всяка група е 40. Община Сливница ще се превърне в център за екологично образование около София (в партньорство с Центъра за опазване на влажните зони и Центъра за размножаване на костенурки на СДП Балкани в Драгоман). - Включване на студенти от еко-клубове в София в дейностите по опазване и възстановяване на популации на видове. - Организиране на образователни акции по опръстеняване на птици. - Изготвяне на филм за Алдомировското блато и природата на община Сливница.
Дейност 8: Изготвяне на ръководство за прилагане на оценка на съвместимостта за влечуги и земноводни от приложение 2 на ЗБР Дейността ще бъде възложена на външен подизпълнител и изпълнена в рамките на период от 9 месеца от сключване на договора. Етапите ще включват: 1-ви етап Разработване на чернова на ръководство за извършване оценки за съвместимост за всички видове земноводни и влечуги с НАТУРА 2000 за типови планове, проекти и дейности: пътна инфраструктура, ж-п инфраструктура, енергийна инфраструктура, строителство, ВЕИ проекти, горско стопанство, селско стопанство и др. за период от 3 месеца 2-ри етап Разпространение на черновата в електронен вид до заинтересовани страни научни институции, РИОСВ, събиране на становища и мнения и тяхно отразяване в ръководството, когато са релевантни - в рамките на 3 месеца. 3-ти етап Отпечатване и разпространение на ръководството – до всички РУГ, държавни горски предприятия и стопанства и РИОСВ, областни управи, Министерства - в рамките на 3 месеца.
Дейност 9: Организация, управление и публичност Ще включва задължителните за всеки проект компоненти и следните мерки за публичност: 2 пресконференции; дипляна в 1000 броя; информационни табели; стикери за техника; публикации в местните вестници и репортажи за местните медии; публикуване на информация в подходящи сайтове; прозрачна система за управление, позволяваща широко участие на заинтересованите лица и максимална публичност.
Дейност 10: Одит Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 918 244 BGN
Общ бюджет: 693 705 BGN
БФП: 693 705 BGN
Общо изплатени средства: 693 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 693 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 183 649 BGN
2013 70 344 BGN
2014 140 615 BGN
2015 299 097 BGN
693 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 589 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 156 101 BGN
2013 59 793 BGN
2014 119 523 BGN
2015 254 233 BGN
589 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 547 BGN
2013 10 552 BGN
2014 21 092 BGN
2015 44 865 BGN
104 056 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове бозайници, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 2 Брой видове птици, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 3 Брой видове растения, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 4 брой видове растения, за които са изпълнени възстановителни дейности
Индикатор 5 Брой видове риби, за които са изпълнени възстановителни дейности
Индикатор 6 Получено първо поколение ювенилни костенурки
Индикатор 7 Допълване на размножителната популация костенурки с нови индивиди от местната дива популация
Индикатор 8 Оборудване на отделения за костенурки
Индикатор 9 Издадено в планираните бройки и разпространено до всички планирани институции прилагане на оценката за съвместимостта за влечуги и земноводни от Приложение 2 на ЗБР
Индикатор 10 Брой възстановени популации на видове и местообитания
Индикатор 11 Брой видове растения, за които са разработени планове за реинтродукция
Индикатор 12 Брой планове за действие за опазване на видове, по които са изпълнени дейности
Индикатор 13 Брой местообитания, за чието опазване се изпълняват дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз