Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0018-C0001
Номер на проект: 5103020-11-654
Наименование: "Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк "Витоша" - Фаза II"
Бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Опазване и възстановяване на приоритетни за ПП Витоша природни местообитания, местообитания на видове и техните популации.
Дейности: Дейност 1: Подпомагане популациите на редки, защитени и уязвими видове растения на територията на ПП Витоша Дейността се състои в подпомагане на популациите на: мушмуловидна скоруша, петтичинкова върба, жълта тинтява, елвезиево кокиче. Основните стъпки са: преглед и актуализиране на задания, избор на изпълнители, сключване на договор, контрол по изпълнението. В технически аспект, основните стъпки са: 1.Събиране на репродуктивен материал; 2.Производство на посад. материал от видовете; 3.Внасяне на индивиди в естествена среда на територията на парка. Събирнето на репродуктивен материал за 3 от видовете се извършва съгласно Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни. Дейността е силно сезонно зависима.
Дейност 2: Опазване и експониране на забележителни дървесни екземпляри на територията на ПП Витоша В технически аспект, основните стъпки в реализиране на дейността са: 1. уточняване на местоположението и заснемане с GPS на забележителни дървесни екземпляри на територията на ПП Витоша 2.Събиране на резници от тях; 3.Производство на посадъчен материал; 4.Засаждане на индивиди в м. Дендрариума на Витоша. Около вековните екземпляри (мин. 20 на брой), както и около засадените фиданки в м. Дендрариума ще бъдат поставени ограждения и информационни табели.
Дейност 3: Определяне и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка Включва: определяне на райони на улов; улов и поставяне на GPS-GSM нашийници на уловените мечки, залесяване с горскоплодни видове, закупуване на сателитна снимка на р-ните обитавани от мечки за допълване на ГИС базата данни, идентифициране на бърлогите, определяне на териториите от ключова важност за вида. Дейността е пряко зависима от сезона и климатичните условия. Необходимо е разрешително по чл. 48 от ЗБР издадено от МОСВ.
Дейност 4: Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП Витоша Дейността включва: определяне на райони за улов, улов на 15 диви кози, пет от които с различен генотип от този на Витошката популация; маркиране на 2 кози с GPS-GSM нашийници, пускане на козите в адаптационно заграждение;. Експерти ще следят динамиката на популациите на свободните кози и тези в заграждението. Периодично през първите две години ще бъдат освобождавани част от житотните, а на 3-та година заграждението ще бъде отворено и всички диви кози ще бъдат пуснати на свобода, с което проекта за възстановяване на Балканската дивата коза на територията на ПП Витоша ще завърши. Основните стъпки са: скюючване на договор за поддръжка на адаптационната ограда и местообитанията в нея; наемане на специалисти за следене на динамиката на популациите на Витошките кози; наемане на екип за улов. Уловът на кози е възможен през периода септември–февруари. Необходимо е разрешително по чл. 48 от ЗБР издадено от МОСВ.
Дейност 5: Възстановяване на популацията на Главоча (Cottus gobio) на територията на ПП Витоша Дейността включва: улов и транспортиране, изкуствено размножаване и пряка реинтродукция на главоча в поне 2 реки на Витоша. Двата метода които ще бъдат приложени (пряка реинтродукция и изкуствено размножаване) ще доведат до минимизиране на риска от неуспешна реинтродукця при възстановяването на вида.
Дейност 6: Възстановяване на популацията на Червения аполон (Parnassius apollo) на територията на ПП Витоша Дейността включва изкуствено размножаване и пряка реинтродукция; изграждане на адаптационно заграждение; улов и пренасяне на Червени аполони в стадии ларва и имаго. При успех на изкуственото размножаване, след първата година, отгледаните пеперуди ще бъдат пускани на Витоша. Уловените екземпляри в стадий имаго ще бъдат пряко реинтродуцирани в адаптационното заграждение, където ще снесат яйцата си в естествени условия. Адаптационното заграждение ще се поддържа от изпълнителя и ще функционира по 2 месеца годишно, след което ще бъде демонтирано, а на следващата година - монтирано на друго място.
Дейност 7: Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна Дейността включва поставяне и обслужване на MSS капани в южната карстова и северната силикатна част на парка, периодично събиране, обработка и камерална работа по пробите с цел съпоставка на подземната безгръбначна фауна; изотвяне на доклад, вкл. аналитична част, заключения и препоръки, както и оценка на въздействието от посещенията в пещерите; разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна.
Дейност 8: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк Витоша Дейността обхваща възстановяване и ремонт на 6 алейни маршрута и възстановяване на съществуващи санитарни възли в района на Офелиите, Златни Мостове и Момина скала. Информационно обезпечаване с табели. Основните стъпки при реализацията на дейността включват: подготовка и провеждане на обществени поръчки, сключване на договори и техническа работа по изпълнение на дейността съгласно заданията, сключване на договор с инженер-консултант (външен изпълнител) за осъществяване на текущ и последващ контрол на изпълнението, съвместно с експертите на ДПП Витоша. Изпълнението ще бъде съобразено с ограниченията и режимите произтичащи от ПУ. Изпълнението е силно зависимо от сезона и климатичните особености.
Дейност 9: Разработване на специализирана кадастрална карта и на специализиран устройствен план на инфраструктурата в ПП Витоша Дейността се състои в изработване на специализирана кадастрална карта и въз основа на картата се разработва специализиран устройствен план. Специализираната кадастрална карта ще се изготви на основата на кадастрални карти създадени по реда на чл. 35а ЗКИР, планове и карти, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и геодезически или фотограметрични измервания. Всички изисквания към кадастралната карта, както и техническите условия са определни с разпоредбите на НАРЕДБА № 3 ОТ 28 АПРИЛ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ. Геодезическите измервания са извършват с точност и подробности съгласни приложение 10 на Наредба 3/2005г. Специализирания устройствен план на туристическата инфраструктура се изработва съгласно изискванията и условията на НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ЮНИ 2001 Г. ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ на основата на специализраната кадастрална карта и въз основа на задание чийто обхват и съдържание се обуславят от резулататите от СКК, разпоредбите на Плана за управление на ПП Витоша и заповедите за защитените зони по реда на ЗБР.
Дейност 10: Изготвяне на воден баланс за територията на ПП Витоша Дейността включва изработване на: воден баланс включващ съотношение между валежите, оттока, изпарението и филтрацията, характеризиращо количественото състояние на водите по речни басейни в границите на ПП Витоша; ГИС за водните обекти и хидротехническите съоръжения за водовземне и ползване на водните обекти; хидрологичен модел/водностопанкси баланс за целите на интегрираното управление на водите в парка.
Дейност 11: Осъществяване на тематична обучителна програма за посетители на парка Провеждане на серия, включваща 100 от тематични посещения на терен в ПП с цел запознаване на деца и посетители с особеностите на защитената територия. Обученията ще бъдат провеждани от специализирана фирма по анимация и интерпретация на природата. Тематичните маршрути ще включват напр. културно-исторически, екологичен, дивите обитатели на витоша, високата планина, карстови форми и т.н. В дейността се включва и изработване и разпространение на тематични информационни материали (брошури, плакати, др. печатни материали) за консервационно значими видове растения и животни, природни местообитания, ландшафтни особености на прака и др. За достигане до масовата общественост е предвидено излъчване на клипове по TV канал, радио, както и тематична публикация.
Дейност 12: Мерки за информация и публичност Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС, а именно: провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта, брошура за проекта, билборд, постоянни информационни табели.
Дейност 13: Организация и управление на проекта Тази дейност включва: подготовка за стартиране изпълнението на проекта, сформиране на екип за управление, преглед и актуализиране на работния план; разпределяне на задачите между служителите на ДПП ангажирани с проекта; участие в прегледа и актуализирането на задания и сключване на договори; координиране подготовката и провеждането на избор на подизпълнители съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП; поддържане на текуща комуникация с УО и МЗ на ОПОС, със заинтересованите страни; координиране изпълнението на дейностите; наблюдение и текущ контрол по изпълнение на проекта; финансово и счетоводно обслужване на проекта; Изготвяне на ежемесечни и годишни технически и финансови отчети, доклади и справки за изпълнението на проекта, искания за възстановяване на средства и съпътстваща документация; поддържане на проектната документация: техническа, финансова и счетоводна и архив.
Дейност 14: Текущ одит на проекта Тази дейност включва проверка и установяване целесъобразността на извършените разходи по проекта. Одитът е текущ и се осъществява съгласно насоките, публикувани на интернет страницата на ОПОС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 899 976 BGN
Общ бюджет: 1 591 882 BGN
БФП: 1 591 882 BGN
Общо изплатени средства: 1 591 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 591 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 379 995 BGN
2013 0 BGN
2014 421 574 BGN
2015 790 313 BGN
1 591 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 353 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 322 996 BGN
2013 0 BGN
2014 358 338 BGN
2015 665 273 BGN
1 346 607 BGN
В т.ч. Национално финансиране 238 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 999 BGN
2013 0 BGN
2014 63 236 BGN
2015 125 040 BGN
245 275 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 3 Планове за управление на защитени територии, по които се изпълняват дейности
Индикатор 4 Планове за действие, по които се изпълняват дейности
Индикатор 5 Възстановени популации на растителни видове
Индикатор 6 Възстановени популации на животински видове
Индикатор 7 Растителни видове, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 8 Животински видове, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 9 Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 10 Брой защитени територии, за които се изпълняват дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз