Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0069-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/009-03
Наименование: Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница - регулирана част - Іви етап
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Сливница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подпомогне устойчивото местно развитие чрез дребномащабни инвестиции, свързани с ограничаване и предотварятяване на наводненията на територията на гр. Сливница, което следва да подобри средата и качеството на живот на населението.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР за „Укрепване на коритото на р. Сливнишка в гр. Сливница - регулирана част”
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 631 BGN
Общ бюджет: 741 023 BGN
БФП: 741 023 BGN
Общо изплатени средства: 703 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 741 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 350 000 BGN
2013 0 BGN
2014 353 972 BGN
2015 0 BGN
703 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 629 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 313 158 BGN
2013 0 BGN
2014 316 712 BGN
2015 0 BGN
629 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 842 BGN
2013 0 BGN
2014 37 260 BGN
2015 0 BGN
74 102 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз