Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0168-C0001
Номер на проект: 13-13-167
Наименование: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в община Минерални бани - публична и прозрачна общинска администрация
Бенефициент: Община Минерални бани
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване и прилагане на общински политики в партньорство и координация със всички заинтересовани страни, чрез въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол в община Минерални бани.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта.  Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ ръководител, счетоводител, експерт по провеждане на процедури за избор на подизпълнители и технически сътрудник.  Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители.  Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 3. Разработване и приемане на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Минерални бани. Поддейност 3.1. Разработване на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на Дейността е основна за проекта и върху нея ще се надграждат другите проектни дейности и бъдещата работа на общинската администрация с цел подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Предвиждат се: разработване от подизпълнител на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Минерални бани; публично обсъждане с участие на 50 представители от всички заинтересовани страни /общински служители, кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници, структури на гражданското общество, структури на бизнеса, медии, граждани/ и приемане на документа с решение на общинския съвет.
Дейност 4. Разработване и приемане на План за енергийна ефективност на Община Минерални бани за периода 2014-2020 година. Поддейност 4.1. Разработване на План за енергийна ефективност на Община Минерални бани за периода 2014-2020 година. Поддей Дейността предвижда разработване от подизпълнител на План за енергийна ефективност на Община Минерални бани за периода 2014-2020 година; публично обсъждане с участие на 50 представители от всички заинтересовани страни /общински служители, кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници, структури на гражданското общество, структури на бизнеса, медии, граждани/ и приемане на документа с решение на общинския съвет.
Дейност 5. Разработване на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2014-2020 година. Поддейност 5.1. Изготвяне на Междинна оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на Междинна оценка за изпълнението на Стратегията за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2008-2013 година; провеждане на проучване и изготвяне на Анализ на икономическото и социалното състояние на Община Минерални бани /SWOT анализ и анализ разходи-ползи/; публично обсъждане на Междинната оценка и Анализа на икономическото и социалното състояние с участие на 50 представители от всички заинтересовани страни /общински служители, кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници, структури на гражданското общество, структури на бизнеса, медии, граждани/, при спазване на действащите Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Минерални бани; разработване на Стратегия за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2014-2020 година; публично обсъждане на Стратегията за развитие на туризма в Община Минерални бани за периода 2014-2020 година с участие на 50 представители от всички заинтересовани страни /общински служители, кметове и кметски наместници на населени места, общински съветници, структури на гражданското общество, структури на бизнеса, медии, граждани/, при спазване на действащите Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от Община Минерални бани и приемане на Стратегията с решение на общинския съвет.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност. Поддейност 6.1. Изготвяне на информационна табела. Поддейност 6.2. Изготвяне и отпечатване на информационна брошура „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики С тази дейност Община Минерални бани цели създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, информационна брошура – 3 вида х 1000 броя, публикации в печатни медии – 4 броя, изготвяне на информационни банери – 2 броя, провеждане на публични събития – 4 броя обсъждания с по 50 участници, изготвяне и разпространение на папки с материали и химикали – по 200 броя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 803 BGN
Общ бюджет: 55 667 BGN
БФП: 55 667 BGN
Общо изплатени средства: 55 667 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 561 BGN
2015 40 106 BGN
55 667 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 227 BGN
2015 34 090 BGN
47 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 334 BGN
2015 6 016 BGN
8 350 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 (Д) Основен индикатор: Проведени изследвания, проучвания и изготвени анализи
Индикатор 4 (Д) Основен индикатор: Преглед и междинна оценка за текущо състояние на действащи общински нормативни документи
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой отчети – междинен и финален
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Брой разработени тръжни документи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО/
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО/
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: брой разработени Правила
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: проведено публично обсъждане
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: решение на общински съвет
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: разработен План
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: проведено публично обсъждане
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: решение на общински съвет
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Междинна оценка
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: проучване и анализ
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: проведено публично обсъждане
Индикатор 20 (Д) по дейност 5: разработена Стратегия
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: решение на общински съвет
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: брой табели
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Изготвена, отпечатана и разпространена брошура
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Публикации в пресата
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Информационни банери
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Папки с материали
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз