Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0062-C0001
Номер на проект: 13-13-63
Наименование: Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 26.11.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики и оптимизиране на процеса на стратегическо планиране в община Стралджа
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Дейността включва създаването на екип за управлението на проекта. В екипа ще бъдат включени ръководител, координатор и счетоводител. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени задачите за техническо и финансово отчитане на проекта, вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите спрямо заложените цели, резултати и индикатори, провеждането на тръжни процедури по реда на ЗОП и избор на изпълнители за дейности по проекта, спазването на изискванията на националното законодателство, както и на УО на ОПАК, регламентирани в договора за безвъзмездна помощ и общите условия към него. В раздел 4 от формуляра е описана методиката за изпълнение на дейността.
Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиките по управление на отпадъците в община Стралджа и провеждане на съпътстващо обучение за въведените правила В рамките на дейността ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиките по управление на отпадъците в община Стралджа. Изпълнението на дейността ще бъде извършено съгласно Методиката за мониторинг, контрол и последваща оценка на законодателството и политиките, разработена по ОПАК. Основните етапи, които ще обхване разработването на правилата ще включва: • Създаване на прозрачност при изпълнението на конкретната политика • Осигуряване на отчетност при изпълнението на конкретната политика • Отговорност на управлението • Подобряване на качеството на изпълнение на конкретната политика • Създаване на механизми за участие на заинтересованите страни • Ефективност и ефикасност на конкретната политика и изграждане на стратегическа визия в съответствие с политиките на европейско и национално ниво Резултатите от мониторинга, контрола и оценките ще подпомогнат разработването на мерки и инструменти за развитие на политиката по управление на отпадъците в община Стралджа. След разработването на правилата служители на ръководни позиции в община Стралджа ще бъдат обучени как да прилагат тези правила в ежедневната си работа. В община Стралжда има създадена работна група, която има задължението да извършва наблюдение на индикаторите по отношение на Общинския план. Служителите от тази работна група ще бъдат включени в обучението по дейност 2, тъй като правилата за мониторинг, контрол и оценка на политиките по управление на отпадъците ще намерят отражение и в Общинския план за развитие на община Стралджа. В раздел 4 от формуляра е описана методиката за изпълнение на дейността.
Дейност 3 Разработване на Програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Стралджа Дейността е взаимосвързана с изпълнението на дейност 2 и цели подготовката на стратегически документ - Програма за управление на отпадъците на община Стралджа. Програмата ще бъде разработена в синхрон с разработените правила по дейност 2, както е и изискването на УО на ОПАК, заложено в Насоките за кандидатстване. Програмата за управление на отпадъците в община Стралджа ще бъде изпълнена и в съответствие със законовите изисквания, заложени в Закона за управление на отпадъците и в съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и ще включва мерки, предвидени в плана за действие към Националната програма. По време на изпълнението на дейността ще бъде организирана дискусия, в която ще бъдат включени представители на местната общност, за да се гарантира съгласуваност и партньорство при разработването на Програмата. В раздел 4 от формуляра е описана методиката за изпълнение на дейността.
Дейност 4 Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Стралджа Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Стралджа съгласно изискванията на Закона за регонално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министрество на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Отделните етапи, които ще бъдат изпълнени за разработването на ОПР са в пълно съответствие с нормативната уредба и са както следва: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината. 2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период. 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана. 4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана. 5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана. 6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност. 7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. При изготвянето на Общинският план за развитие община Стралджа ще работи в тясно сътрудничество и партньорство с представители на общинската и областната администрации и заинтересованите социално–икономически партньори съгласно изискванията на ЗРР и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие. Това ще позволи формулираните приоритети и мерки да отговарят на спецификата на общината, гарантирайки съобразяване на Плана с интересите на местните общности. При изпълнението на дейността ще бъдат взети предвид всички препоръки, изведени в извършения Анализ на изпълнението на Общинския план за текущия програмен период. В раздел 4 от формуляра е описана методиката за изпълнение на дейността.
Дейност 5 Информация и публичност Дейността ще осигури задължителното изискване на УО на ОПАК за осигуряване на информация и публичност на полученото финансиране от оперативната програма и Европейския социален фонд. Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение ще бъдат съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване по настоящата схема. Дейността предвижда следните под-дейности:  организиране на две пресконференции – в началото и в края на проекта  публикуване на информация за проекта в регионални и местни печатни и онлайн медии  публикуване на информация за проекта на интернет страницата на община Стралджа  изработка и отпечатване на информационни материали /листовки/ за популяризиране на целите, дейностите и резултатите на проекта  изработване на банер В рамките на тази дейност ще бъде разработена и бланка, съдържаща всички задължителни реквизити – флага на ЕС, логата и слоганите на ОПАК и ЕСФ, задължителният текст за финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Тази бланка ще бъде използвана от всички участници в процеса по изпълнение на проекта във връзка с документите, свързани с проекта. В раздел 4 от формуляра е описана методиката за изпълнение на дейността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велдер Консулт" ООД
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ " ВЕРОНИКА "
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 185 BGN
Общ бюджет: 70 232 BGN
БФП: 70 232 BGN
Общо изплатени средства: 70 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 232 BGN
2015 0 BGN
70 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 697 BGN
2015 0 BGN
59 697 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 535 BGN
2015 0 BGN
10 535 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Избрани изпълнители по реда на ЗОП
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Осъществен вътрешен мониторинг на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Разработени и въведени правила за за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиките по управление на отпадъците в община Стралджа
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Проведено еднодневно обучение за служители на община Стралджа
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3. Разработена Програма за управление на отпадъците на община Стралджа
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведена дискусия за обсъждане на предвидените в програмата дейности
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Разработен и приет Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Стралджа
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Проведена дискусия за обсъждане на ОПР
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Публикувани съобщения за проекта в регионални и местни печатни и онлайн медии
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Публикувани съобщения за проекта на интернет страницата на община Стралджа
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Изработен банер
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Отпечатани листовки за популяризиране на целите, дейностите и резултатите на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз