Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0090-C0001
Номер на проект: 58-131-90-90
Наименование: Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите "Манастирски ливади - изток"/район "Триадица/, "Кръстова вада - изток"/район "Лозенец"/ и "Гърдова глава" /район "Витоша"/ на територията на град София
Бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 30.12.2008
Дата на приключване: 24.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящето проектно предложение е подготовката на качествен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа на три района на столицата и по-точно местност „Манастирски ливади – изток”/район „Триадица/, местност „Кръстова вада - изток”/район „Лозенец”/ и местност „Гърдова глава” /район „Витоша”/. Чрез изпълнението на проекта, ще бъдат подготвени необходимите документи според изискванията на българското законодателство и в съответствие с изискванията на Оперативна Програм
Дейности: 1.Управление на проекта за техническа помощ Тази дейност е обуславяща изпълнението на проекта. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, от посочените в т.1.4. специалисти, който ще бъде отговорен за успешното извършване на дейностите по Проекта. Ще бъде отговорен за осъществяването на контрол върху подизпълнителите, както и за воденето на съответната отчетност към Управляващият Орган и към други релевантни институции. Специалистите ще бъдат експерти от екипа на Общината и за целите на проекта ще ползват ресурсите на общината. Главните резултати от изпълнението на тази дейност ще бъдат: провеждането на три процедури по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на работни проекти и една процедура за избор на изпълнител на финансово–концесионен анализ; Сключването на договор с фирмата за инвеститорски контрол (избрана съгласно ЗОП) и с експерти за разписване на инвестиционно проектно предложение, за финансов одит на проекта и за подпомагане на дейностите по информация и публичност; Провеждане на кампания за визуализация и публичност; Проведено наблюдение и контрол върху дейностите;
2. Изготвяне на Проект на канализация в местност „Манастирски ливади – изток”, район „ Триадица” - фаза работен проект; Проект на канализация в местност „Кръстова вада - изток”, район „Лозенец” - във фаза работен проект; Проект на канализация в местн В тази дейност ще бъдат изготвени проекти за канализация на горепосочения район на фаза работен. Всеки един Проект ще има за цел да: изясни конкретните проектни, ситуационни решения в детайлност и степен, осигуряваща възможност за цялостно проектиране на канализация за посочената местност и последващо изпълнение на строителството; осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне и изпълнение на строителството; осигури етапност при изграждането на обекта; предвиди отвеждането отпадна вода от прилежащата, канализирана територия и не преливащите дъждовни водни потоци по най-късия път до заустването им в: • за м. „Манастирски ливади” - Главен клон I по бул.” Тодор Каблешков” (Дубльор на Десен Перловски Колектор според приет Идеен проект) • за м. „Гърдова глава” - Десен Владайски колектор • за м. „Кръстова вада” - Гл.клон I и оттам в Десен Слатински Колектор; Той ще трябва да съдържа: инвестиционно проектиране – фаза работен проект; прилежащи обяснителни записки; изчисленията към част канализация; графична разработка; част “Сметна документация”; записка за “Организация и безопасност на движението”; разработен ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ; и др. Тази дейност ще бъде изпълнена от подизпълнители избрани въз основа на проведени процедури съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП). Типа провеждани процедури ще бъдат Открит конкурс, като за целта са предвидени приблизително два месеца и половина за тяхното провеждане. Предвидени са три отделни процедури с цел увеличаване на възможността за по-голям брой участници както и за по-голяма ефективност, експедитивност и прецизност на последващите проектантски дейности. Крайният резултат от дейността ще бъдат изработените три работни проекта за канализация.
3. Инвеститорски контрол върху изготвяне на работните проекти. Дейността ще представлява: координиране и организиране на проектната дейност, предоставяне на необходимата изходна информация на проектантите, осъществяване и подържане на връзка между възложителя и заинтересованите инстанции, писмени искания за изходни данни, консултиране и коригиране на въпроси и детайли по проектирането на обектите. В тази дейност ще бъдат извършени всички необходими действия за извършване на съответните съгласувания на работните проекти и получаване на всички разрешителни, с цел оформяне на окончателен приет вариант на работните проекти. Ще бъдат направени и всички необходими оценки от релевантните институции РИОКОЗ, РИОСВ и т.н. Към момента на подаване на проектното предложение има открита процедура за избор на изпълнител за такава дейност за всички инвестиционни обекти на Общината - т.6 от настоящата форма – като крайния срок за подаване на оферти е 20.05.2008г. Избраният изпълнител на тази дейност ще осъществява и дейността по настоящия проект. Предвиден е приблизително един месец преди сключване на конкретния договор за дейността по проекта, с цел изчистване на организационни въпроси. Дейността започва своето изпълнение преди започване на проектирането с оглед на необходимото време за набавяне на осъвременена и актуална информация необходима за коректното изпълнение на Дейност 2 – Работен проект. Крайният резултат от дейността ще бъдат три одобрени и съгласувани работни проекта за канализация.
4. Финансов и икономически анализ и концесионен анализ на инвестиционен проект за изграждане на канализация на местност: „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”; „Кръстова вада - изток”, район „Лозенец”; „Гърдова глава”, район „Витоша”;– гр. Анализът е предвиден да бъде осъществен след съставянето на работните проекти, с цел да се разполага с максимално точна информация за извършването му. Тази дейност ще се съставлява от два основни компонента - финансово-икономически анализ и концесионен анализ. Финансово-икономическият анализ ще включва: анализ на разходите по години - за инвестиции, за експлоатация, за ликвидация и други, свързани с ползването на обектите; анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обектите; принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар; финансов анализ; икономически анализ (икономическа норма на вътрешна възвръщаемост на инвестицията; икономическа нетна настояща стойност); анализ на чувствителността и рисковете (променливите и параметрите, които имат голям ефект върху нормата на вътрешна възвръщаемост и нетната настояща стойност; сценарии; вероятност за настъпване на рисковете и оценка на финансовите им последици); анализ и изводи за ефективността на проекта; обосновано предложение за срок на инвестиционния проект, включително в зависимост от необходимия период за възстановяване на вложените инвестиции; Анализ на рисковете и изготвяне на матрица за разпределението им; остойностяване на рисковете Концесионният анализ ще включва анализ на: нормативна уредба на концесията, включително на извършваните от концесионера услуги или други стопански дейности с обекта на концесията; установяване и анализ на основните изисквания за управление, поддържане и експлоатация на обекта на концесията, вкл. определяне на условията, параметрите и качествените параметри за наличност на услугите; анализ на нормативната рамка на съществуващия договор за концесия с оглед предвидения от Столична община инвестиционен проект; анализ на техникоикономически показатели на обекта на инвестиционния проект с оглед съществуващия концесионен договор; анализ на данни относно техническите параметри и стойностното им изражение на инфраструктурата и принадлежности - предмет на инвестиционния проект, които следва да се включват към обекта на концесията; прогнозиране на стойността на разходите за управление, поддържане и експлоатация за целия срок на концесията; правен и финансов анализ с оглед недопускане на държавна помощ за концесионера следствие изграждане на новите съоръжения, които ще бъдат предоставени за експлоатация; изготвяне на предложения за анексиране на концесионния договор; Тази дейност ще бъде възложена на подизпълнител. Възлагането ще стане с провеждане на процедура съгласно ЗОП. Типа провеждана процедура ще бъде Открит конкурс, като за целта са предвидени приблизително два месеца и половина. Крайният резултат от дейността ще представлява изготвен финансово-концесионен анализ на инвестиционния проект за канализация.
5. Мерки за информация и публичност, свързани с изпълнението на проекта за техническа помощ. Дейността, предвидена за информация и публичност, цели да постигне по-добра информираност на преките бенефициенти на бъдещия инвестиционен проект, жителите на целевите райони, както и на широката общественост за извършването на дейностите по проекта и осигуреното финансиране по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013. Като под-дейности са заложени отпечатване на брошури за информираност на жителите на целевите райони, организиране и провеждане на пресконференции, както и няколко публикации в националната преса. За изпълнението на тази дейност ще бъде нает специалист връзки с обществеността. Подробно разписване на конкретните мерки с количествени и стойностни показатели е представено в точка 3.10 на настоящата апликационна форма и бюджета на проекта. Пряко отговорен за тази дейност ще е Асистентът от екипа за управление на Проекта. В тази дейност няма да има нужда от провеждане на процедура по ЗОП, поради малката стойност на поръчките – под минималния праг. При изпълнението на дейността ще се спазват всички изисквания за визуализация на ОПОС и свързаните документи.
6. Изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект. Тази дейност ще бъде свързана с изготвяне на документацията, необходима на общината за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Околна среда ” Приоритетна ос 1: „ Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на инвестиционен проект за изграждане на канализация на местност: „Манастирски ливади – изток”, район „Триадица”; „Кръстова вада - изток”, район „Лозенец”; „Гърдова глава”, район „Витоша”;– гр. София. Ще бъде разписан и подготвен апликационният формуляр за последващо кандидатстване, който ще бъде базиран на изготвените и одобрени работни проекти, както и на изготвения финансово-концесионен анализ. Ще бъдат съставени и всички необходими съпътстващи документи и ще бъде подготвено инвестиционното проектно предложение в неговият краен вид. Дейността ще бъде извършена от двама експерти в сферата на подготовката и управлението на инвестиционни проекти. Техният избор ще стане на база на предварително зададени критерии, които отговарят в най-пълна степен на спецификата на предвидените дейностите.
7. Извършване на финансов одит на проекта за техническа помощ. Финансовият одит е задължителен при изпълнението на проектите за техническа помощ по Оперативна програма „Околна среда”. Целта на тази дейност е да се верифицират допустимостта и коректността на извършените разходи по Проекта. За целта при последния етап на изпълнение на проекта – изготвяне на документация за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект – ще бъде избран специалист дипломиран експерт – счетоводител, регистриран от института на дипломираните експерт счетоводители. При завършване на всички останали дейности той ще извърши финансовия одит на проекта и ще издаде независим одиторски доклад. Този доклад заедно с окончателният доклад за изпълнение на проекта изготвен от ръководителя на проекта ще бъдат предпоставка за окончателното плащане по Проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 465 400 BGN
Общ бюджет: 653 586 BGN
БФП: 653 586 BGN
Общо изплатени средства: 653 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 653 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 293 080 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 366 921 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 415 BGN
653 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 522 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 234 464 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 293 536 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 132 BGN
522 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 130 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 616 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 384 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 283 BGN
130 717 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз