Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0086-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Разград,община Разград, област Разград
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е : Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, чрез реконструкция и модернизация на ПСОВ-Разград, която е основен елемент от екологичната инфраструктура на местно ниво.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление, изпълнение и контрол на проекта  Сформиране на екип от експерти за управление, изпълнение и контрол на проекта;  Конкретизиране на задълженията и отговорностите на всеки един член от екипа;  Актуализация на графика за изпълнение на дейностите спрямо конкретната дата на договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта, включително графика за обществените поръчки.
Дейност 2: Издаване на скица и виза за проектиране  Издаване на скица  Даване на виза за проектиране от главния архитект на Община Разград
Дейност 3: Уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ-Русе  Уведомяване на заинтересованите лица чрез средствата за масово осведомяване ;  Изготвяне и подаване в РИОСВ-Русе на уведомление за инвестиционно предложение;  Получаване на становище от РИОСВ-Русе
Дейност 4: Подготовка и съгласуване на тръжни документи за избор на изпълнител на услуга за изготвяне на инвестиционен проект  Възлагане и договор за подготовка на тръжна документация на външен консултант  Подготовка на тръжни документи за избор на проектант с обхват и съдържание съгласно Закона за обществените поръчки;  Съгласуване на тръжната документация с Междинното звено.
Дейност 5: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на услуга за изготвяне на инвестиционен проект и договор  Решение за откриване на процедура по ЗОП;  Изпращане на обявление за откриване на процедурата в Европейската комисия и обявление в „Официален вестник” на Европейския съюз- по електронен път ;  Изпращане на обявление за откриване на процедурата по електронен път за публикуване в електронната страница на Държавен вестник ;  Уведомяване на Агенцията по обществени поръчки;  Публикуване на документацията за участие в процедурата в Интернет страницата на Община Разград.  Продажба на тръжна документация;  Внасяне на оферти;  Назначаване на комисия за провеждане на процедурата, вкл. Автобиографии на членовете.;  Работа на комисията за избор на проектант и изготвяне на протоколи за нейните решения;  Решение на възложителя за избор на изпълнител;  Уведомяване на участниците за Решението на Възложителя;  Сключване на договор за проектиране с класирания на първо място кандидат;  Изпращане на информация за сключен договор в Агенцията за обществени поръчки  Изпращане на информация за сключен договор в Европейската комисия;
Дейност 6: Проектиране – фаза идеен проект Изготвяне на идеен проект
Дейност 7: Съгласуване и одобряване на идейния проект  Одобряване на вариант на идейния проект от Възложителя  Съгласуване и одобряване на идейния проект по определени в ЗУТ ред
Дейност 8: Изготвяне и подаване на информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ-Русе  Договаряне с външен консултант - екип от лицензирани от МОСВ експерти , изготвянето на информация относно преценяване необходимостта от ОВОС  Подготовка на информацията от консултанта  Уведомяване на засегнатото население чрез средствата за масово осведомяване – от Община Разград  Внасяне на подготвената информация в РИОСВ-Русе за становище -от Община Разград  Получаване на становище -от Община Разград
Дейност 9: Проектиране – фаза работен проект Изготвяне на работен проект, техническа спецификация и анализ
Дейност 10: Оценка за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите  Сключване на договор с лицензиран консултант за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ;  Оценка на инвестиционния проект относно съответствието му със съществените изисквания и оценка от технически контрол по част „Конструктивна”;  Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите.
Дейност 11: Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ  Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект по реда на ЗУТ  Издаване на разрешение за строеж от Община Разград
Дейност 12: Вътрешен одит, мониторинг и контрол  Проверка на законосъобразността на възлагането и договарянето на дейностите по проекта;  Проверка на изпълнението на дейностите по проекта;  Проверка на законността на направените разходи и сертифициране на разплащателните документи.
Дейност 13: Отчетност Изготвяне и представяне на месечни , тримесечни, годишни и окончателен доклади за напредък (по образец)
Дейност 14: Информация и публичност  Публикации;  Пресконференции;  Договаряне с външен изпълнител и изготвяне на плакати, информационни дипляни и брошури; банер; постоянна информационна табела и билборд;  Публикуване на информация на интернет страницата на Община Разград
Дейност 15: Одит от лицензиран експерт – счетоводител  Възлагане и договаряне на одит  Одит от лицензиран външен експерт-счетоводител  Изготвяне на одитен доклад
Партньори
Партньори:
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 010 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 98 802 BGN
2010 - 98 802 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 79 042 BGN
2010 - 79 042 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 760 BGN
2010 - 19 760 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз