Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0164-C0001
Номер на проект: 13-13-164
Наименование: Разработване и въвеждане на мониторинг при изпълнението на политики от общинска администрация Кюстендил
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики
Дейности: Дейност 1. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Кюстендил Дейността ще включва: разработване на правила за мониторинг и оценка на изпълнението на общински политики и програми и елементите на методиката за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики и програми. Правилата и методиките ще бъдат разработени по начин, позволяващ въвеждането им в следните политики и програми на община Кюстендил:  План за използване на енергията от ВЕИ за периода 2014 г. -2017 г.;  План за енергийна ефективност на Община Кюстендил и стратегия за изпълнението му за периода 2014 г. -2017 г;  Дългосрочна програма за развитие на социалните дейности;  Правилата и методиките за мониторинг и контрол ще бъдат възложени за разработване на външен изпълнител;
Дейност 2. Разработване на Общински план за развитие (ОПР) за периода 2014г.-2020г. Разработването на Общински план за развитие (ОПР) на Община Кюстендил за периода 2014 г. – 2020 г., съгласно разработените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и одобрени със заповед No РД -02-14-2402/22.11.2011 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Методически указания за разработване на общински планове за развитие (2014-2020), ще има следната структура:  Извършване на анализ на икономическото и социалното развитие на общината;  Определяне на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020г.;  Изготвяне на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;  Дефиниране на индикаторите за наблюдението и оценката на плана;  Определяне на необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;  Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;  Разработване на програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;
Дейност 3. Изготвяне на предварителна оценка на ОПР Тази дейност ще се извършва успоредно с разработването на проекта за ОПР и ще съдържа две компоненти:  Извършване на прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на община Кюстендил;  Извършване на екологична оценка -доколко стратегията за развитие на община Кюстендил, определена с ОПР, съответства на стратегията за опазване на ОС и на критериите за ефективност на политиката за опазване на ОС.
Дейност 4. Разработване/ актуализация на стратегически документи на общинско ниво и прилагане на разработените правила и методика при мониторинга и контрола им По-голяма част от стратегическите документи – планове и програми на общинска администрация Кюстендил са разработени или актуализирани. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, подобряване на средата за живот и труд и създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината, при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата, са основните цели, които ще залегнат при разработването на Поддейност 4.1. План за използване на енергията от ВЕИ за периода 2014 г. -2017 г. Главна предпоставка за успешната реализация на политиката за повишаване на енергийната ефективност, като средство за подобряване на качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението, чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия, е изготвянето на концепция и стратегия за нейното развитие. Поддейност 4.2. е разработването на План за енергийна ефективност на Община Кюстендил и стратегия за изпълнението му за периода 2014 г. -2017 г. Извършването на Поддейност 4.3., разработване на Дългосрочна програма за развитие на социалните дейности ще бъде съобразено с: приоритетни направления свързани с превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца;хората с увреждания и грижи за старите хора.
Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол. Общинският екип по проекта ще предостави на външни изпълнители, които ще провеждат обучението, предварително изготвен списък на всички участници, които ще бъдат обучавани. Изпълнителят ще разработи и съгласува обучителен план и програма, учебно съдържание и обучителни материали за провеждането на еднодневните обучения.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност По време на изпълнение на дейностите по проекта предвиждаме следните дейности: Изработване на 2 бр. интернет банери; Изработване на рекламно цветно прес каре – 2 бр.; Публикуване на рекламно прес каре – 2 броя; Провеждане на две пресконференции.
Дейност 7. Организация и управление на проекта Основните дейности по управление на проекта ще бъдат следните: Обсъждане и приемане на подробен план за изпълнението на проекта с адаптиране на приложения график към реални дати и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето; Контрол за изпълнение на целите и директна насоченост към резултатите на проекта; Управление на финансите по проекта - материален и времеви бюджет; Подготовка, създаване и архивиране на проектна документация; Мониторинг, контрол и оценяване напредъка на проекта; Осъществяване на оперативен контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители; Отчитане и минимизиране на рисковите фактори и трудностите; Администриране и регулиране на проекта; Изграждане на специфична организационна структура; Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта от кандидата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
НЦТР ЕАД
Енергиен Инженеринг ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 404 BGN
Общ бюджет: 55 195 BGN
БФП: 55 195 BGN
Общо изплатени средства: 55 195 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 160 BGN
2015 26 035 BGN
55 195 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 786 BGN
2015 22 130 BGN
46 916 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 374 BGN
2015 3 905 BGN
8 279 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 3 (Д) Д1: Правила и методика
Индикатор 4 (Д) Д1: Приети на Общински съвет правила и методика за мониторинг и контрол на политики/програми
Индикатор 5 (Д) Д2: ОПР
Индикатор 6 (Д) Д2: Кръгла маса за обсъждане и дискусии на ОПР
Индикатор 7 (Д) Д3: оценка
Индикатор 8 (Д) Д4: План за използване на енергията от ВЕИ за периода 2014 г. -2017 г
Индикатор 9 (Д) Д4: План за енергийна ефективност на Община Кюстендил и стратегия за изпълнението му за периода 2014 г. -2017 г
Индикатор 10 (Д) Д5: „Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”
Индикатор 11 (Д) Д6: Изработени интернет банери
Индикатор 12 (Д) Д6: Изработено на рекламно цветно прес каре
Индикатор 13 (Д) Д6: Публикувано рекламно прес каре


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз