Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0084-C0001
Номер на проект: 13-13-85
Наименование: Европейска пътна карта на Община Златица за Програмен период 2014- 2020 г.
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Формулиране на местните политики, ресурсно осигурено стратегическо планиране на следващия програмен период 2014-2020 от членството ни в ЕС, оценка на въздействието от периода 2007-2013 г., качествен и ефективен мониторинг, и последваща оценка на изпълнението им – в координация и партньорство с всички заинтересовани страни на територията на Община Златица.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и ефективно изпълнение на проектните дейности Основна цел на тази дейност е сформиране на екип по проекта. Екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Проектен координатор; Счетоводител; Основни етапи при изпълнението на тази дейност: 1. Разработване на длъжностни характеристики. На този етап ще бъдат разработени длъжностните характеристики на членовете на екипа по проекта. Те ще бъдат ясно дефинирани и разграничени; 2. Сключване или промяна на договори между екипа по проекта и община Златица; 3. Планиране и провеждане на работни срещи на екипа. Срещи на екипа на проекта за обсъждане планирането и наблюдение изпълнението на дейностите по проекта и разпределение на конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики и етапите в изпълнението на проекта; 4. Изготвяне на програма и план-график за реализиране на всяка дейност. От особена важност е да бъде изготвен подробен план-график, който ще бъде спазван от всички членове на екипа по проекта.
Дейност 2: Подготовка на документация и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на Обществени поръчки с предмети и по обособени позиции Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки: 1. Определяне на екип за изготвяне на тръжна документация. 2. Разработване на документация за провеждане на 2 (две) процедури по ЗОП с обособени позиции. а) Обществена поръчка с обособени позиции за: - Позиция 1 - Изготвяне на ОПР на Община Златица 2014-2020 г. - Позиция 2 - Оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. за Община Златица. - Позиция 3 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации б) Обществена поръчка за изпълнение на дейности по информация и публичност на проекта. 3. Съгласуване на разработените документации със съответните инстанции. 4. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта. 5. Набиране на оферти на фирми кандидати за изпълнители и оценяване на подадени оферти от специално назначена комисия. 6. Сключване на договори за изпълнение на обособените позиции от дейности между община Златица и спечелилите фирми изпълнители.
Дейност 4: Съгласуване на разработваните документи по местното развитие с тези по вертикала - областно, регионално и национално нива. Съгласуването на разработваните документи за местно развитие трябва да постигнат синергичен баланс с планираните политики и мерки за развитие по вертикала – областен, регионален и национален мащаб. Дейността ще се изпълни, чрез съгласуване на разработените документи с областна и регионална администрации за съответствието с областните и регионални планови документи.
Дейност 3: Изпълнение на ОП с предмет: - Позиция 1 - Изготвяне на ОПР на Община Златица 2014-2020 г. - Позиция 2 - Оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. за Община Златица. - Позиция 3 - Разработване и въвеждане на правила и мето Изпълнението на дейността ще се изпълни според графика в Договора/ите за изпълнение в следните стъпки: Позиция 1 - Изготвяне на ОПР на Община Златица 2014-2020 г. ● Провеждане на проучвания, необходими за разработване на общинските планове за развитие и изготвяне на социално-икономически анализ и SWOT анализ на Община Златица; ● В рамките на тази позиция ще се извърши проучване на потребностите, насочено към събиране на необходимите, актуални към момента статистически данни за общото социално-икономическо, културно и обществено развитие на община Златица. ● Разработване на актуална Стратегия за устойчиво развитие на Община Златица. ● Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на ОПР в периода 2014-2020 г.; ● На базата на получения и анализиран материал ще се реализира една от най-съществените дейности по проекта, насочена към разработването на нов ОПР за Община Златица за периода 2014- 2020 г. ● Разработване на Общински план за развитие на Община Златица за периода 2014 – 2020 г. На практика това е най-съществената дейност по проекта, насочена към разработването на нов ОПР за Община Златица за периода 2014- 2020 г. В нея ще са ангажирани всички заинтересовани страни и целият експертен състав, който има и който за планирания период ще има отношение по изпълнението на това, което ще включи новият ОПР на Община Златица, като приоритети, мерки и дейности за устойчиво развитие. Позиция 2 - Оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. за Община Златица. В рамките на тази поддейност ще се извърши оценка за ефективност и ефикасност на изпълнението на действащия ОПР. Ще се потърсят плюсовете и минусите на постигнатото, както и насоките за тяхното въздействие. Ще се потърсят и принципите на партньорство и координация между отделните административни структури и структурите на гражданско общество и възможностите за тяхното развитие. Позиция 3 - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация в Община Златица
Дейност 5: Приемане на Плановите и Стратегически документи, подготвени в процеса на изпълнение на настоящия проект от Общински съвет Златица за утвърждаването им и гарантиране на обезпечението за изпълнението им. Постигнатите крайни етапни резултати – нов ОПР 2014-2020 г., Оценен стар ОПР на Община Златица и Разработените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в Община Златица ще се предложат за гласуване и Решение на Общински съвет Златица. Това ще гарантира приемствеността в тяхното изпълнение и ресурсно осигуряване, дори и при бъдеща смяна на членовете на сега действащото управление.
Дейност 6: Дейности по информация и публичност на проекта. Тази дейност ще включва: 1. Пресконференция за откриване на проекта и за запознаване на медиите и обществеността с проектните цели, дейности и резултати; 2. Изработване на 1 000 листовки и 4 плаката, нужни за популяризиране на проекта; 3. Изработване и публикуване на статии ( 2 бр. в местни вестници), информиращи за изпълнението на проекта и популяризиращи приноса на ЕС за осъществяването му; 4. Разработване на отделна информационна страница на интернет страницата на общината. Целта е в тази секция да се публикува текуща информация и съобщения за етапите на изпълнение на проекта, постигнатите резултати на отделните етапи; 5. Пресконференция за приключването на проекта и за запознаване на медиите с резултатите от реализацията му.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИСИТ Девелопмент" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 016 BGN
Общ бюджет: 72 070 BGN
БФП: 72 070 BGN
Общо изплатени средства: 72 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 070 BGN
2015 0 BGN
72 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 260 BGN
2015 0 BGN
61 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 811 BGN
2015 0 BGN
10 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По Д1: Длъжностни характеристики
Индикатор 5 (Д) По Д1: Заповед;
Индикатор 6 (Д) По Д1: Договори.
Индикатор 7 (Д) По Д1: Утвърден план-график на поректа от УО на ОПАК
Индикатор 8 (Д) По Д1: Протоколирани екипни срещи
Индикатор 9 (Д) По Д1: Качествено и ефективно отчитане на проекта
Индикатор 10 (Д) По Д2: Тръжни документации Обявени и проведени обществени поръчки Сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 (Д) По Д3: Срещи на всички заинтересовани страни
Индикатор 12 (Д) По Д3: Анализ на ситуацията за нуждите на новия ОПР Визия и Стратегия - водеща цел за ОПР 2014 -2020 на Община Златица Нов ОПР, съобразен с нуждите на местните общности Отчитане на изпълнението на стария ОПР Надеждност и гаранция за успеха
Индикатор 13 (Д) По Д4: Приемане на местния план в съдържанието на документи от по-високо ниво
Индикатор 14 (Д) По Д5: Решение на Общински съвет Решение на Общински съвет и Областен управител Решение на Общински съвет Решение на Общински съвет Решение на Общински съвет
Индикатор 15 (Д) По Д6: Листовки
Индикатор 16 (Д) По Д6: Плакати
Индикатор 17 (Д) По Д6: Пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Д6: публикации в печатните медии
Индикатор 19 (Д) По Д6: Информационна секция на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз