Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0174-C0001
Номер на проект: 13-13-173
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лом
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление на проекта 1.1.Учредяване на екип по проекта. Избор на членове на екипа. Екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта; Счетоводител; Технически сътрудник; 1.2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа по проекта; 1.3.Подписване на граждански договори. 1.4.Събрание на екипа на проекта за обсъждане предстоящото изпълнение на дейностите по проекта и разпределени конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 1.5. Изготвяне на програма за реализиране на всяка дейност. 1.6. Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен календарен план-график;
2.Провеждане на процедури за обществени поръчки Сформираният екип за управление на проекта ще съдейства за избора на Изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури и изготвяне на документациите за обществени поръчки и за провеждане на 2 процедури, съгласно ЗОП. 2.1.Изготвяне на документация за избор на изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури 2.2. Сключване на договор с изпълнител за разработване на документации за провеждане на тръжни процедури съгласно графика 2.3. Изготвяне на документации за тръжни процедури по ЗОП 2.4. Съгласуване на документациите за тръжни процедури с отдел ИПУПОП в Община Лом и УО на ОПАК и АОП. Одобрение, нанасяне корекции. Провеждане на 2 тръжни процедури, подготовка на тръжни досиета и избор на 2 изпълнители.
3. Инструментариум. Изработване на вътрешни правила и методики за мониторинг и контрол на ОПР. На базата на реализираните проучвания, изследвания и анализи в Областната стратегия за развитие ще бъде разработен необходимия инструментариум, съдържащ набор от критерии, индикатори, вътрешни правила и методология и механизъм за работа. Инструментариумът ще включва: Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом и изпълнението на политики от общинската администрация; Създаване на система от обективни, реално работещи (информационно осигурени и обективно характеризируеми) общи и специфични критерии за анализ и оценка на ОПР в Община Лом.; Длъжностни лица отговорни за изпълнението на заложените индикатори, прилагане на правилата и методиките за мониторинг и контрол и отчитане на постигнатите резултати.
4. Инструментариум. Разработване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и местно ниво. Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на качествени проекти. Проучване на системата за планиране и управление на стратегическото развитие на областно и общинско ниво, като ще се синхронизира изпълнението на общинския план за развитие с областната стратегия. На базата на които ще се разработят и въведат правила за мониторинг на изпълнението на политики.
5.Въвеждане на разработените правила и методики за мониторинг и контрол. Разработените с участието на заинтересованите страни правилата и методиките за мониторинг и контрол, подлежат на приемане от ОбС Лом. След като бъдат разработени с участието на широк кръг представители на заинтересованите страни, проведени обсъждания и публикации и се даде възможност за мнения и препоръки по проектите на разработените документи, същите ще бъдат отразени в преработен вариант преди представянето им за приемане от ОбС Лом.
6.Подготовка на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР Лом 2014-2020 г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Монтана за същия период и Програма за управление на ОПР Лом 2014-20 Индикативната финансова таблица (ИФТ) ще се изготви на база изведени приоритети, мерки и дейности на ОПР. Проектите, които ще се разпишат в индикативната таблица ще са обект на широко обществено обсъждане от всички заинтересовани страни, за да бъдат удовлетворени и защитени интересите на всички групи. При подготовката ще се обърне внимание на фазата на проектите, тяхната проектна готовност, времевия диапазон, източника на финансиране, което ще е решаващо при предварителния подбор и приоритизиране на предложенията за крайния вариант на документа. ИФТ дава общата стойност по приоритети необходима за изпълнение на ОПР и като неразделна част от стратегическия планов документ и негов финансов еквивалент, също подлежи на приемане от ОбС Лом.
7. Разработване на три броя анализи разходи-ползи за ключови проекти на ОПР Лом 2014-2020г. Разработване на анализи разходи ползи за ключови проекти на общината по отношение на три важни проекта заложени в ОПР Лом 2014-2020. След като се премине фазата на оценка на настоящето състояние в общината и се изготви визията за развитие, очертаят се основните приоритети и проблемни области, които се нуждаят от спешна интервенция, чрез решение на Общинския съвет ще се определят до три ключови проекта на които да бъдат изготвени анализи разходи ползи. Те ще се базират на данните от индикативната финансова таблица и програмата за реализация на ОПР 2014-2020г. Дейността ще се извърши като се спазват насоките на ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи ползи на ЕК.
8. Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на община Лом за периода 2014-2020 г. Предварителната оценка се извършва с цел реално залагане на социално-икономически цели за развитие и стратегическо планиране на общината, както и за да отчете евентуални вреди върху околната среда при изпълнение на заложените в плана дейности.
9. Разработване и актуализиране на допълнителни стратегически документи на Община Лом: Стратегия за развитие на туризма - 2014-2020 г., Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 2014-2020г. Изпълнението на дейността ще доведе до подготовка на нова стратегия за развитие на туризма в общината, както и Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива. Новите приоритети на национално и областно ниво ще залегнат в стратегическите документи, като допълняемост и синергия с политиките на местно ниво. Документите ще се подложат на широко обществено обсъждане с участието на заинтересованите страни и целевите групи за да се постигане партньорство при бъдещото им изпълнение.
10. Последваща оценка на действащото ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г.; Последваща оценка – тази оценка следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана и включва: 1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана; 2.Оценка на общото въздействие върху социално – икономическата обстановка в общината; 3.Анализ на факторите при изпълнението на ОПР; 4.Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на резултатите; 5.Изводи относно същността и начина на прилагане на съответния ОПР, както и на резултатите от съответните мерки.
11. Дейности по публичност и информация Тази дейност включва: Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.; Изработване на 1 бр. банер, популяризиращ ОПАК и бюджетната линия Изработване на материали за публичност с логото и слогана на ОП “Административен капацитет” и ЕСФ и задължителния текст„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”: Изработване на 100 рекламни папки; Изработване на 100 рекламни бележника ; Изработване на 100 рекламни химикалки ; Изработване на 100 рекламни флашки по 8 GB; Организация на 2 публикации в местни печатни медии.; Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Делта-В-Г-Генов И С-ИЕ"
"Региоплан" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 639 BGN
Общ бюджет: 76 004 BGN
БФП: 76 004 BGN
Общо изплатени средства: 76 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 004 BGN
2015 0 BGN
76 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 604 BGN
2015 0 BGN
64 604 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 401 BGN
2015 0 BGN
11 401 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 (Д) Разработени анализи
Индикатор 4 (Д) Брой проведени обществени обсъждания
Индикатор 5 (Д) Д1: Сформиран екип за управление на проекта;
Индикатор 6 (Д) Д2: Проведени тръжни процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) Д3: Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Лом и изпълнението на политики от общинската администрация
Индикатор 8 (Д) Д4: Създаден механизъм за прилагане принципа на партньорство при прилагане на политиките за регионално развитие на областно и место ниво
Индикатор 9 (Д) Д5: Въведени правила и методики за мониторинг и контрол на реализирането на общинския план за развитие, приети на сесия на общинския съвет Лом;
Индикатор 10 (Д) Д6: Разработена индикативна финансова таблица
Индикатор 11 (Д) Д7: изготвени анализи разходи ползи
Индикатор 12 (Д) Д8: Извършена предварителна оценка по разработения ОПР на община Лом за периода 2014-2020 г.;
Индикатор 13 (Д) Д9: стратегии за развитие на туризма
Индикатор 14 (Д) Д9: програми за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива
Индикатор 15 (Д) Д10: Изготвена Последваща оценка на действащото ОПР на Община Лом за периода 2007-2013 г.
Индикатор 16 (Д) Д11: пресконференции
Индикатор 17 (Д) Д11: Създаване на банер на проекта
Индикатор 18 (Д) Д11: отпечатани стратегически продукта
Индикатор 19 (Д) Д11: рекламни папки
Индикатор 20 (Д) Д11: рекламни бележници
Индикатор 21 (Д) Д11: рекламни химикалки
Индикатор 22 (Д) Д11: рекламни флашки
Индикатор 23 (Д) Д11: пeчатни публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз