Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0082-C0001
Номер на проект: 58-131-82-82
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 29.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и три колектора за битови и дъждовни отпадъчни води на общо 16 обекта в град Варна и околностите.
Дейности: Дейност 1. Дейности по организация и управление на проекта Поддейност 1. Обособяване на екип на проекта; През първата седмица от изпълнението на проекта ще бъде обособен екип на проекта и офис за изпълнение на функциите му. Екипът ще се състои от следните експерти на община Варна: -Ръководител на проекта -Специалист „Обществени поръчки” -Специалист „ВиК инфраструктура” -Счетоводител на проекта -Технически сътрудник Качествата на всеки един от предложените служители са оценени от ръководството на общината, а задълженията им по проекта са представени в таблица 1.4.а на настоящия формуляр. След стартирането на проекта, на членовете на екипа ще бъдат разяснени техните конкретни задължения, целите и очакваните резултати от реализацията на дейностите. За да се гарантира високото качество на организиране на работата на екипа, се планира наемането на външен консултант, който да напътства екипа при вземането на решения, да участва в месечните заседания, да следи за спазването на всички специфични изисквания на оперативната програма, правилата за визуализация и други критични области, в които членовете на екипа нямат достатъчно опит. При избора на консултант водещ критерий ще бъде неговият опит в управлението на подобни проекти. Планираната му заетост е 4 дни през всеки месец от изпълнението на проектните дейности. Поддейност 2. Изготвяне на план за работа и методика за вътрешен мониторинг и оценка; След подписване на договора с възложителя, ще бъда направен преглед на план-графика и ще бъде актуализиран при необходимост. Ще бъде изготвен и времеви график на дейностите по длъжности на експертите в екипа, за да се прецизират конкретните им задължения и разпределението им във времето. За изпълнението на настоящия проект ще бъде изградена вътрешна система за мониторинг и оценка. Нейната цел ще е, от една страна - осигуряване на текущ контрол и следене на качественото реализиране на дейностите и изпълнението на заложените резултати, а от друга - поддържане на обективна обратна връзка с възложителя на проекта. Поддейност 3. Изготвяне на междинни и финални отчети на проекта; Ще се изготвят изискваните от финансиращата институция междинни отчети и справки. С цел осигуряване на текущо финансиране, е предвидено изготвянето на три междинни технически и финансови доклада, които да обосноват междинните плащания, позволени от договора за финансиране. В края на проекта ще бъде изготвен окончателен отчет, който ще включва: доказателства за извършените дейности и постигнатите резултати; копия на разходооправдателните документи; технически и финансов анализ, както и критичен анализ на основните проблеми, възникнали по време на изпълнението. Поддейност 4. Независим финансов одит на проекта; Според изискванията на договарящия орган и правилата на Кохезионния форнд и ЕФРР, в края на проекта ще бъде извършен финансов одит от лицензиран одитор, чиято цел ще бъде да докаже, че средствата са използвани законосъобразно и съответстват на извършените дейности.
Дейност 2. Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки за проектиране Веднага след началото на проекта, ще бъде обявена малка обществена поръчка за разработване на тръжните документи и за организиране на самото възлагане на техническото проектиране на 16-те задания, обект на настоящия проект. Избраният консултант ще притежава значителен опит и ще поеме отговорността за законосъобразното и бързо подготвяне на всички изискуеми материали, документи, обявления и други, както и за техническото подпомагане на общината при провеждане на процедурите. В техническото задание за възлагане са разписани подробно изискванията към консултанта и задачите, които ще му бъдат възложени.
Дейност 3. Провеждане на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на проучвания и проектиране Планира се провеждането на една тръжна процедура с отделни лотове за 16-те обекта. Ако консултантът препоръча извеждането на обект или вид работа в самостоятелно обявление, това ще бъде направено в процеса на разработване на документацията. Предвижда се наемането на външни експерти и за комисията по оценка на обществените поръчки. Това се налага поради изключителната сложност на процедурата. Необходимо е включването на независими експерти с опит в различни области (инфраструктурни инженери, икономисти, юристи, ВиК специалисти). Предвидени са 30 човекодни работа на външни експерти в различни области, които ще бъдат привлечени по препоръка на консултанта. Ще бъдат подбрани експерти с опит и доказана професионална квалификация. Освен тях, членове на комисията по оценка ще бъдат и специалистите по обществени поръчки и ВиК инфраструктура от екипа на проекта.
Дейност 4. Разработване на технически и работни проекти, проучвания и други По време на самото проектиране и проучвания, ВиК специалистът от екипа на проекта, ще бъде в постоянна връзка с избраните проектантски организации и ще осъществява мониторинг на изпълнението и спазването на сроковете и изискванията за качество. Той ще докладва периодично за степента на готовност и възникналите проблеми пред останалите членове на екипа. За коректното изготвяне на договорите с всички избрани подизпълнители ще бъде нает юридически консултант. Той ще съобрази договорите както с изискванията на ЗОП, ОПОС и приложимото българско законодателство, така и с интересите на община Варна. Освен това, юристът ще консултира провеждането на тръжните процедури от правна гледна точка. В края на работата си ще изготви комплексен доклад с изводи и препоръки за изпълнението на бъдещи подобни проекти. Обектите, които ще бъдат възложени за проектиране включват следните дейности: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на КВ.”БРИЗ” И М-СТ “СВЕТИ НИКОЛА” – технически проект; 2. ГОРНОПОЯСЕН КОЛЕКТОР “А” – БИТОЛЯ–ПИРИН – актуализация и преработка във фаза технически проект; 3. КОЛЕКТОР “ГАЛАТА - АСПАРУХОВО” – проекти във фази: идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 4. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация – предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект; 5. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВТОРИ ГОРНОПОЯСЕН КОЛЕКТОР на кръстовището на бул. Република и бул. Вл. Варненчик – технически проект; 6. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО ”БАЛЪМ ДЕРЕ” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 7. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО” БОРОВЕЦ -ЮГ”, СО” БОРОВЕЦ-СЕВЕР”, К.З. ”ПРИБОЙ”, В.З. ”ПРИБОЙ” И СО ”РАКИТНИКА” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 8. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на М-СТ “ДОЛНА ТРАКА” И М-СТ “ГОРНА ТРАКА” – технически проект; 9. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на КВ. ”ИЗГРЕВ” И СО “СОТИРА” – технически проект; 10. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО ”КЛИСЕ БАИР” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 11. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО ” КОЧМАР” И СО “ПЧЕЛИНА” – технически проект; 12. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО ” МАЛКА ЧАЙКА” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 13. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО “Виница – север” – идеен и технически проект; 14. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на ОПЗ “Метро” – технически проект; 15. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ на СО ”МЕНТЕШЕТО” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект; 16. КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА СО ”АЛЕН МАК” И КК ”ЧАЙКА” – идеен проект, инженерно-геоложки проучвания и технически проект.
Дейност 5. Дейности за публичност и визуализация Съгласно изискванията на насоките за визуализация, преди стартиране на проекта, екипът на община Варна ще съгласува с МЗ всички медийни дейности, които се предвиждат. Във всички печатни, и медийни материали, изготвени във връзка с проекта ще се обявява финансирането от Кохезионния фонд и ЕФРР по ОПОС чрез поставяне логата и слоганите им и европейския флаг. Задължително ще бъде изписван текста “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2012”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и ЕФРР”. Във финалния отчет на проекта ще бъде отделено специално място за предприетите медийни дейности, като информацията ще бъде придружена от снимков материал. Поддейност 1. Пресконференция за обявяване стартирането на проекта Проектът ще стартира с организиране на пресконференция, на която ще бъдат поканени всички местни медии и представители във Варна на националните. По време на конференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и екипа на проекта. задължително ще бъде обявено финансирането от ОПОС. В залата за пресконференции на община Варна ще бъде закачен специално изработен за целта банер, който ще съдържа всички указани в насоките за визуализация реквизити. Поддейност 2. Провеждане на обществени обсъждания В съответствие с изискванията на ОПОС за съобразяване с мнението на пряко засегнатите от реализацията на проектите, се предвижда организирането на публични обсъждания за 16-те района, за които ще се проектират канализационни и водопроводни съоръжения. В залите за провеждане на обсъжданията ще се поставя изработеният банер за промоция на проекта, а печатните материали, които ще се раздават на гражданите ще съдържат задължителните за визуализацията реквизити. Цялостното организиране и провеждане на тези събития ще бъде възложено на външен консултант, тъй като това е неспецифична за служителите на общината дейност. Консултантът ще бъде задължен да осигури минимално присъствие на граждани и местния бизнес, да покани служители на заинтересовани отдели в общината, ВиК дружеството и други заинтересовани институции, както и представители на спечелилата проектирането фирма. След всяко публично обсъждане, консултантът ще изготвя доклад с обобщение на споделените мнения, опасения и препоръки, който ще се предоставя на общината и проектантската фирма, за да бъдат взети предвид при техническото проектиране. В края на работата си, консултантът ще изготви обобщаващ доклад с изводи и препоръки за изпълнението на бъдещи подобни проекти в община Варна. Поддейност 3. Заключителна пресконференция В края на проекта ще бъде организирана заключителна пресконференция. Там ще бъдат представени постигнатите резултати, готовността за стартиране на строителни работи и намеренията на община Варна да кандидатства за последващо финансиране по ОПОС. В залата за пресконференции на община Варна ще бъде закачен специално изработен за целта банер, който ще съдържа всички указани в насоките за визуализация реквизити.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 134 620 BGN
Общ бюджет: 4 824 264 BGN
БФП: 4 824 264 BGN
Общо изплатени средства: 5 099 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 824 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 822 076 BGN
2013 3 993 330 BGN
2014 0 BGN
2015 - 716 126 BGN
5 099 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 859 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 457 661 BGN
2013 3 194 664 BGN
2014 0 BGN
2015 - 572 901 BGN
4 079 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 964 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 364 415 BGN
2013 798 666 BGN
2014 0 BGN
2015 - 143 225 BGN
1 019 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 НЕПРИЛОЖИМО ПО ПРОЦЕДУРАТА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз