Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0083-C0001
Номер на проект: 13-13-84
Наименование: Осигуряване на ефективна рамка за интегрирано развитие на община Макреш в периода 2014-2020г
Бенефициент: Община Макреш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.11.2013
Дата на приключване: 25.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се разработи ефективна интегрирана рамка за развитието на община Макреш през следващия програмен период
Дейности: Дейност 1. Дейности за организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител ще състави работен план за изпълнението. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат регулярни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта, в това число процедури по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.;
Дейност 2. Извършване на подробен социално-икономически и териториален анализ в рамките на община Макреш Извършването на тази дейност включва четири основни етапа: 1. Оценка на нуждите и очакванията на местната общност, която следва да даде необходимият фокус на социално-икономическия и териториален анализ чрез провеждане на анкетно проучване; 2. Събиране на необходимите данни, тяхната обработка и интеграция в целева база данни 3. Генериране на пространствено реферирана информация за състоянието на територията на общината, както и информация за социално-икономически тенденции, нейното интерпретиране и структуриране, съобразно изискванията на нормативната уредба в областта на регионалното развитие и одобрените от МРРБ методически указания за разработване на Общински планове за развитие 4. Обобщаване на резултатите от извършеният социално-икономически и пространствено рефериран анализ и структурирането им в целеви SWOT за територията на община Макреш
Дейност 3. Изготвяне на стратегическа рамка за развитие на община Макреш за периода 2014-2020 и структурирането и в Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020, съгласно изискванията на ЗРР Чрез приложението на тази дейност ще бъде разработена стратегическа рамка за развитието на общината през следващия програмен период. Дейността ще се изпълнява в условията на открит и публичен процес. Ще бъдат дефинирани визия, стратегически и специфични цели, приоритети и мерки за развитие. Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие и мерките, залегнали в общинския план за развитие на община Макреш, следва да обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти.
Дейност 4. Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР като интегрален стратегически и политически документ, осигуряващ рамката на развитие на община Макреш в периода 2014-2020 г. Дейността включва разработването на система за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР, интегрирана в оперативната дейност на общинската администрация. Системата ще бъде разработена под формата на правила и методики, които ще включват: • Система от индикатори за наблюдение • Дефиниране на административна структура за наблюдение, контрол и оценка • Процедури за наблюдение, контрол и оценка
Дейност 5. Дейности за информация и публичност. Изпълнение на дейности за популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
Артипо ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 053 BGN
Общ бюджет: 75 520 BGN
БФП: 75 520 BGN
Общо изплатени средства: 75 520 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 605 BGN
2015 13 916 BGN
75 520 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 364 BGN
2015 11 828 BGN
64 192 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 241 BGN
2015 2 087 BGN
11 328 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1:Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) Д1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) Д1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) Д1: план-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) Д1: Техническо задание и подписан договор с изпълнител
Индикатор 7 (Д) Д1: Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 (Д) Д2: Разработен анализ
Индикатор 9 (Д) Д3: Разработена стратегическа рамка и структуриран общински план
Индикатор 10 (Д) Д4: Въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на ОПР на община Макреш в периода 2014-2020 г.
Индикатор 11 (Д) Д5: Осъществени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Д5: Изработен банер
Индикатор 13 (Д) Д5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 14 (Д) Д5: Изработени Листовки
Индикатор 15 (Д) Д5: публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз