Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0076-C0001
Номер на проект: 58-131-76-76
Наименование: Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 03.07.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Да се подобри готовността на Община Благоевград да кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” с качествени и пълни проектни предложения, съдържащи инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на водопроводните и канализационни мрежи
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта В рамките на тази дейност ще се организира среща на екипа по проекта
Дейност 2. Провеждане на пресконференция за откриване на проекта В рамките на тази дейност ще се проведе пресконференция за откриване на проекта с участието на местни и регионални медии
Дейност 3. Подготовка на тръжна документация за обявяване на процедура за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване С тази дейност Кандидатът ще подготви тръжна документация за обявяване на тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка за дейностите по проекта
Дейност 4. Провеждане на процедура за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване В рамките на посочената дейност ще се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка – услуга. В рамките на тази услуга консултантът ще разработи компонентите: 1. Работно проектиране по части: - В и К - Конструкции - Геодезия - Геология - План за организация и изпълнение на строителството - План за безопасност и здраве - Контролно-измервателни прибори и автоматика - Електрическа - Организация на движението - Количествено-стойностни сметки - ПУП (само за Обект 3) - Парцеларен план (само за Обект 3) 2. Финансово-икономически анализ и анализ “разходи-ползи” за обосновка на бъдещо проектно предложение 3. Тръжна документация за обществена поръчка по ЗОП за бъдещия инфраструктурен проект 4. Формуляр за кандидатстване по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за бъдещия инфраструктурен проект При приключване на тази дейност ще се сключи договор с подизпълнител.
Дейност 5. Изпълнение на договора за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване С тази дейност Кандидатът ще извършва текущ контрол и консултации с подизпълнителя при извършването на възложената услуга.
Дейност 6. Изготвяне на междинен технически и финансов отчет В рамките на тази дейност ще се изготви междинен технически и финансов отчет.
Дейност 7. Сформиране на комисия и приемане на готовите продукти по договора за избор на консултант за проектиране, анализ, подготовка на тръжна документация и разработка на формуляр за кандидатстване В рамките на тази дейност ще се изготви заповед за сформиране на комисия, която да приеме от подизпълнителя продуктите, получени при извършването на възложената услуга.
Дейност 8. Провеждане на пресконференция за приключване дейностите по проекта В рамките на тази дейност ще се проведе пресконференция за закриване на проекта с участието на местни и регионални медии
Дейност 9. Одит на проекта В рамките на тази дейност ще се проведе финансов одит на разходите по проекта.
Дейност 10. Изготвяне на финален технически и финансов отчет В рамките на тази дейност ще се проведе изготви финален технически и финансов отчет.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 270 547 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 1 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз