Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0075-C0001
Номер на проект: 58-131-75-75
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.09.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: Конкретните цели на този проект са насочени към подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект за реконструкция и завършване изграждането на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води на територията на община Ракитово (т.е. завършване изграждането на канализацията на гр. Ракитово и реконструкция на около 3 км от съществуващата; завършване на канализационната мрежа на гр. Костандово и изграждане на ПСОВ за съвместно пречистване на отпадните води на трите
Дейности: Дейност 1 - Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания и идеен проект Тази дейност включва хидрология на района, извършване на инженеро-геоложки и хидрогеоложки проучвания; геодезически работи, обследване на каналната мрежа, химия на каналните води и разработване на идеен проект за ПСОВ.
Дейност 2 - Изготвяне на финансови и икономически анализи Финансово-икономическият анализ и анализът за разходите и ползите ще представлява самостоятелен документ, съдържащ резюме на информацията за всички фактори, от които зависи проекта. Той ще се подготви след разработване на основните раздели от прединвестиционното проучване. Съдържанието на анализите ще следва следната структура: 1. Общо описание на проекта. 2. Резюме на съществуващото и бъдещото състояние при условие че проектът не се реализира (алтернатива „без проект”) – разглеждат се базовите социално-икономически условия в сферата на проекта и характеристиките на съществуващата система, част от която ще представлява проектът. Резюмето помага при определяне на ключовите променливи, необходими за финансовия и икономически анализ и дава възможност за дефиниране на проекта на база „нарастваща стойност”. 3. Резюме на специфичните за проекта фактори (алтернатива „при реализиране на проекта”) – включва описание на необходимостта и целите на проекта; анализ на търсенето; анализа на възможностите; техническо описание; разходи по проекта; възстановяване на разходите, анализ на тарифите и поносимостта; анализ на приходите; институционални изисквания и фази на проекта; план за изпълнение на проекта. 4. Финансовият анализ съответства на изискванията на ЕС. На тази база ще бъде определена стойността на гранта от ОП “Околна среда”. Основава се на базата на дисконтираните парични потоци. Ще съдържа: процент на съфинансиране и размера на гранта от Оперативната програма (ОП); финансовата вътрешна норма на възвращаемост (ФВНВ); финансовата нетна настояща стойност (ФННС) на проекта със и без финансиране от ОП, както и допълнителните източници на финансови средства за финансиране на частта от инвестициите, която не се покрива от гранта. Тези индикатори показват възможността нетните приходи от проекта (приходи минус оперативни разходи) да покрият инвестиционните разходи, без значение как са финансирани. Ще бъдат изчислени и финансовата възвращаемост на собствения капитал на кандидата (ФВНВ/К). 5. Икономически анализ – той ще бъде направен в съответствие с методическите указания на МФ за подготовка и изпълнние на инвестиционни проекти. Приемливостта на проекта за финансиране ще бъде доказана чрез превишението на ползите за обществото над разходите. Ще се направи доусъвършенстване на финансовия анализ за доказване, че в анализа са използвани само необходимите разходи и са взети под внимание всички външни разходи и ползи, които не са включени във финансовия анализ (например ползи за околната среда). Ще бъдат представени следните резултати: икономическа нетна настояща стойност (ИННС), икономическа вътрешна норма на възвращаемост (ИВНВ) и икономическо съотношение разходи-ползи (ИСРП). Ще бъдат изчислени количества и остойностяване на количествените въздействия. • Икономии на средства (избегнати разходи). • Фискални взаимовръзки (косвени данъци, субсидии и трансферни плащания). • Ценови корекции за преминаване от пазарни към икономически разходи (конверсионни фактори). • Изчисления на икономическата рентабилност. 6. Анализи на риска и чувствителността – Анализът на риска и чувствителността показва стабилността на показателите за рентабилност на проекта. В анализа на чувствителността ще се идентифицират на базата на количествен анализ входните променливи, които оказват най-голямо въздействие върху основните резултати. В анализа на риска ще бъде изчислена вероятността за изменение на входните променливи и тяхното въздействие върху основните показатели. Ще бъдат направени анализи на риска и чувствителността и на финансовите и на икономическите резултати.
Дейност 3 - Проектиране на ПСОВ и канализационна мрежа Тази дейност включва: 3.1 Изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за отпадни води с колекторна мрежа; Проектът за пречиствателна станция за отпадни води ще включва: - проект за защита и предпазване на площадката и съоръженията от високи води в реката и гарантиране на нейната експлоатация, който се прави на основата на представената инженерно – хидроложка разработка. - работен проект съгласно Наредба N 4 / 21.05.2001 г., издадена от МРРБ и публикувана в Д.В. бр. 51 – 5.06. 2001 г. Според изискванията на Наредбата проектът ще включва обяснителна записка, технологична част, машинна част, конструктивна част, архитектурна част, Електро силнотокова част, В и К част , К и П и Автоматика, ел. част, О В, графична част, количествено-стойностни сметки за различните видове СМР; инженерно – геоложко проучване, геодезически работи, охранителна ограда, вертикална планировка и площадкови пътища, корекция на приемника в чертите на ПСОВ, външен довеждащ водопровод, довеждащ външен път, външна телефонна линия, отвеждащ колектор и заустване, озеленяване и благоустрояване на площадката, обяснителна записка и чертежи към всяка част, изчисления, обосноваващи проектните решения; обяснителна записка към всяка част на проекта, в която проектантът да поясни и обоснове предлаганите проектни решения. Записката да включва инструкции за изпълнение, изпитвания и експлоатация и да бъдат цитирани нормативните разпоредби. Към нея да се приложат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; други проектни части (при необходимост), съобразно спецификата на обекта; работни чертежи и детайли. Всяка проектна част ще бъде съгласувана от проектантите на другите проектни части. - проект за безопасност и здраве - разработва се съгласно Наредба N 4 / 21.05.2001 и съдържа както изисквания и предписания за безопасни условия на труд, така и технологични и организационни разработки, изисквания и предписания. 3.2. Осигуряване на работен проект за завършване и реконструкция на канализацията на територията на община Ракитово – разработване на работен проект за завършване и реконструкция на канализацията на територията на община Ракитово, съгласно изискванията на нормативната база в страната (ЗУТ).
Дейност 4 – Осигуряване на разрешителни и становища Дейността, свързана с осигуряване на необходимите становища и разрешителни ще обхваща следните етапи: 4.1. Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на решение. ОВОС е ключов инструмент на политиката на ЕС и на България по отношение на околната среда. Дейностите по оценка на въздействието върху околната среда е предвидено да се извършват в съответствие с разпоредбите на: • Чл. 81 ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)] • Чл. 92 и чл. 95 от ЗООС; • Чл. 10, чл.11 и чл. 12 от Наредбата за условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения в строителството, дейности и технологии. Структурата на доклада за ОВОС ще отговаря на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, Наредбата за условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения в строителството, дейности и технологии и Задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС (ДОВОС). Докладът по ОВОС ще съдържа следните елементи: - анотация на инвестиционното предложение; - проучените алтернативи за местоположение и/или алтернативи на предлаганите от възложителя технологии и мотивите за направения избор, имайки предвид въздействието върху околната сред, включително и “нулева алтернативи”, т.е. инвестиционното предложение да не се реализира; - описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях; - описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия населението и околната среда в резултат от реализацията на инвестиционното предложение; - използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда; - мерки предвидени да предотвратят, намалят или предотвратят значителни вредни въздействия върху околната среда както и план за изпълнението на тези мерки; - становища и мнения на компетентни органи, засегната общественост и други специализирани ведомства, в резултат на проведени консултации - заключение в съответствие на изискванията на чл. 83. ал.3 от ЗООС по ОВОС; - нетехническо резюме – като самостоятелно приложение към доклада по ОВОС; - описание на трудностите при събирането на информация за изработването на доклада по ОВОС. 4.2 . Осигуряване на решение за екологична оценка 4.3. Осигуряване на решение за преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на проекта върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 4.4. Осигуряване на решение за оценка за съвместимост на инвестиционния проект с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 4.5. Провеждане на обществени обсъждания - във връзка с получаването на посочените становища и разрешителни община Ракитово предвижда да организира и проведе обществени обсъждания, свързани с издаването на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС). Това ще включва организиране на 2 семинара в рамките на проекта, по време на които ще бъде дадена възможност на представителите на обществеността в общината да изразят своето мнение по проекта, както и да се проведе дискусия. Тези обсъждания са още една възможност за разясняване и популяризиране целите и ползите на проекта сред местните хора. 4.6. Издаване на разрешително за строеж – това разрешително се получава от главния архитект на община Ракитово, след направен доклад за съответствие на проекта от независима лицензирана фирма.
Дейност 5 - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Дейност 5 ще включва подготовка на цялата необходима документация за възлагане на обществени поръчки за бъдещите изпълнители по инфраструктурния проект – изготвяне на технически спецификации към изпълнителите – т.е. на какви изисквания трябва да отговарят те, с какъв капацитет трябва да разполагат и т. н.; изготвяне на техническите задания за съответните дейности; подготовка на задание за ценова оферта.
Дейност 6 - Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Дейността включва попълване на формуляра за кандидастване за финансиране на бъдещия инфраструктурен проект по Ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013”, в това число представяне на резюмета на резултати от предпроектни проучвания, икономически и финанасови анализи, анализ на риска и чувствителността, социално икономичиски анализ и др. Резултат от Дейност 6 – попълнен формуляр за кандидастване за финансиране на инфраструктурен проект по Ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.” Отговорност за Дейност 6 – дейността ще бъде възложена за изпълнение на външна консултантска организация, избрана според процедурите на ЗОП.
Дейност 0.1. - Визуализация на проекта Тази административна дейност включва всички предвидени мерки по осигуряване на информация и публичност на проекта. Това означава, че ще бъдат организирани 2 пресконференции – една преди началото на проекта, а втората – в неговия край; организиране на 2 интервюта в местната преса; участия в предавания на радиото и телевизия (общо 4); ще бъдат осигурени банери на местата, където ще се провеждат публичните обсъждания, работните срещи; поставяне на обозначителна табела пред офиса по проекта; изготвяне на брошури, популяризиращи проекта.
Дейност 0.2 - Отчетност по проекта Втората административна дейност включва процедурите по мониторинг от бенефициента и отчитане напредъка на проекта пред Междинното звено. Мониторингът на ниво проект се осъществява, като екипът по проекта изисква редовна информация от изпълнителите на отделните дейности от проекта, съгласно подписания договор. Предоставената информация от доставчиците се проверява и се отчита постигнатият напредък на основата на заложените в проекта индикатори (техни базови и целеви стойности). Събраната информация от мониторинга се обобщава в периодичните доклади за напредък (месечни, тримесечни, годишен доклад за напредък по проекта), както и в окончателен отчет по проекта в неговия край.
Дейност 0.3. - Финансов одит Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен финансов одит от лицензиран експерт-счетоводител/одиторска фирма, съгласно изискванията на ОП “Околна среда2007-2013”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 514 260 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 852 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 102 391 BGN
2013 - 461 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 82 282 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 81 913 BGN
2013 - 369 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 570 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 20 478 BGN
2013 - 92 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 4 308 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз