Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0063-C0001
Номер на проект: 58-131-63-63
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен"
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 05.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване, опазване и възстановяване на околната среда в община Русе, за повишаване качеството на живота на населението и устойчивото развитие на региона.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта – организация, мониторинг и отчетност Това е хоризонтална дейност, която ще се изпълнява през целия период на реализация на проекта.разработен подробен план-график за действие и план за текущ мониторинг и оценка на междинните и крайни резултати от проекта; разработен доклад за оценка на риска и предвидени мерки за неутрализиране на възможни рискови ситуации, организирани и проведени работни срещи на екипа; осъществен ежедневен мониторинг и междинна оценка, изготвени и представени междинни и финален отчети, проведени дейности за информиране и популяризиране резултатите от проекта.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен” В рамките на тази дейност, експертът тръжни процедури и договаряне ще подготви тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на гр. Мартен”, на база на вече изготвеното и съгласувано задание. След одобрение от Ръководителя на екипа и в координация с експерт „Устойчиво развитие”, тръжното досие ще бъде представено за одобрение и съгласуване с отдел “Обществени инвестиции” към дирекция „Благоустройство и инфраструктура” на Община Русе, а след това – за съгласуване и одобрение от Междинното звено по програмата.
Дейност 3: Подготовка на документация за получаване на становища и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР В рамките на тази дейност, по предварително разработена техническа спецификация, ще бъде възложено на външен изпълнител да проведе необходимите процедури, подготви и внесе пред компетентните органи необходимата документация за преценка на необходимостта от ОВОС и екологична оценка, преценка на необходимостта от доклад за съвместимост по Натура 2000 и за издаване на необходимите разрешителни (разрешение за заустване), сългасно екологичното законодателство.
Дейност 4: Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) с екологична оценка В рамките на тази дейност, по предварително разработена техническа спецификация, ще бъде сключен договор с външен изпълнител за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) съгласно ЗУТ с екологична оценка. Целта на ПУП е да се осигури терен за разполагане на необходимата инфраструктура за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води на гр. Мартен.
Дейност 5: Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен С вече одобрената тръжна документация, изготвена в рамките на Дейност 2, ще бъде стартирана открита процедура за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен”. Ще бъде назначена комисия за провеждане на открития конкурс, в която ще участва поне един правоспособен юрист и още най-малко 2 лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит.
Дейност 6: Подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по инвестиционния проект В рамките на тази дейност, по предварително разработена техническа спецификация, ще бъде възложено на външен експерт да подготви тръжна документация за възлагане на дейностите по инвестиционния проект, с който ще се кандидатства по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.Основните дейности, предвидени за възлагане на подизпълнители в инвестиционния проект са, както следва: 1. Строителство на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на гр. Мартен 2. Осъществяване на независим строителен надзор върху строителството 3. Осъществяване на авторски надзор 4. Одит на проекта Тръжните процедури ще бъдат изготвени в съгласуване и под контрола на експерта тръжни процедури и договаряне от екипа на проекта. Те ще бъдат представени за одобрение от отдел ‘Обществени инвестиции” към дирекция „Благоустройство и инфраструктура” на Общината
Дейност 7: Изготвяне на финансов и икономически анализи и анализ разходи- ползи В рамките на тази дейност, по предварително разработена техническа спецификация, ще бъде възложено на подизпълнител изготвянето на финансов и икономически анализ по методическите указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, одобрени от Министерството на финансите. Тъй като стойността на инвестиционния проект се очаква да бъде около 41 млн. лв. (с вкл. ДДС) се предвижда изготвянето и на анализ разходи-ползи.Тъй като стойността на услугата не надхвърля 15 000 лв. без ДДС, съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП изпълнението на дейността ще бъде възложено въз основа на една оферта, съдържаща техническо и финансово предложение.
Дейност 8: Подготовка и комплектоване на проектна документация за инвестиционен проект (за финансиране по ОП Околна среда) В рамките на тази дейност ще бъде възложена подготовката и комплектоването на проектната документация за инвестиционен проект с цел последващо кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда. Тъй като стойността на услугата не надхвърля 15 000 лв. без ДДС, съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП изпълнението на дейността ще бъде възложено въз основа на една оферта, съдържаща техническо и финансово предложение. В рамките на тази дейност ще бъде подготвен формулярът за кандидатстване по подобие на този от вече обявената процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, както и бюджет на проекта, и ще бъдат комплектовани всички необходими приложения.
Дейност 9: Независим одит на разходите по проекта В рамките на тази дейност ще бъде възложена и извършена одиторска заверка на разходите по проекта от лицензиран експерт-счетоводител/правоспособна одиторска фирма. Тъй като стойността на услугата не надхвърля 15 000 лв. без ДДС, съгласно чл. 2, ал.2, т.2 от НВМОП изпълнението на дейността ще бъде възложено въз основа на една оферта, съдържаща техническо и финансово предложение. За представяне на резултатите от проверката, одиторът изготвя и представя писмен доклад, който ще бъде приложен към финалния отчет по проекта. Дейността ще бъде осъществена в координация с финансовия експерт от екипа на проекта и под прякото ръководство на Ръководителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 656 400 BGN
Общ бюджет: 327 423 BGN
БФП: 327 423 BGN
Общо изплатени средства: 327 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 327 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 034 BGN
2011 324 389 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 427 BGN
2011 259 511 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 939 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 607 BGN
2011 64 878 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 485 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз