Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0062-C0001
Номер на проект: 58-131-62-62
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подготовка на пълен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово-община Русе.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта Екип от експерти на бенефициента по разпределените в т. 1.4. функции се определя със заповед на кмета
Дейност 2: Консултиране и експертна помощ, свързани с организацията и управление на проекта Двама консултанти /”Устойчиво развитие” и „Екология”/ подпомагат организацията на всички дейности, подготвят необходимата документация за съгласуване с външни институции, консултират експертите от екипа при изготвянето на техническа документация и консултират ръководителя при изготвяне на необходимата отчетна документация.
Дейност 3: Публичност и информация Организиране на 2 бр. пресконференции, отпечатване на 1 брошура в 1000 екземпляра, 1 плакат в 200 екземпляра
Дейност 4: Възлагане и изпълнение на финансов одит Изготвяне на 2 междинни и един финален одитен доклад на проекта от лицензиран експерт счетоводител или одиторска фирма.
Дейност 5: Изготвяне на прединвестиционно проучване на ПСОВ С тях се определя разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на технически или работен инвестиционен проект, изготвяне на преценка за въздействието върху околната среда и други съпътстващи инвестиционния процес дейности, изисквани от Българската нормативна база.
Дейност 6: Изготвяне на подробен устройствен план за пречиствателната станция за отпадъчни води с екологична част към него и парцеларен план за довеждащата инфраструктура. Подробния устройствен план дава конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване; максималната плътност на застрояване; максималната интензивност на застрояване; минималната свободна дворна площ; минималната задължително озеленена дворна площ; начинът и характерът на застрояване; линиите на застрояване. Извън границите на урбанизираните територии, за да се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е необходим парцеларен план, който посочва необходимите за отчуждаване територии.
Дейност 7: Промяна на предназначението на земеделската земя Процедура, при която в регистрите на земеделските земи се променя начина на трайно ползване на земята
Дейност 8: Решение за преценка необходимостта от ОВОС за ПСОВ Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на преценка за необходимостта от ОВОС, че за обекта няма нужда да се изготвя доклад по ОВОС.
Дейност 9: Подготовка на документация за издаване на становище от Басейнова дирекция за ПСОВ Подготовка на комплект документи за получаване на писмено становище от компетентния орган
Дейност 10: Становище на Басейнова дирекция за ПСОВ Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на проектните идеи. Органа може да дава задължителни предписания към проекта
Дейност 11:Инвестиционно проектиране на ПСОВ Изготвяне на подробни проекти, съдържащи графични, текстови части и изчисления, по които ще се изпълни строителството, и при което ще е гарантирано съответствието на строителния продукт със съществените изисквания към строежите, дадено в чл. 169 от ЗУТ. Освен това проектантите трябва да изпълнят геоложко проучване, геодезическо заснемане и хидрогеоложко проучване.
Дейност 12: Изготвяне на прединвестиционно проучване за изграждане на канализационна мрежа С тях се определя разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на технически или работен инвестиционен проект, изготвяне на преценка за въздействието върху околната среда и други съпътстващи инвестиционния процес дейности, изисквани от Българската нормативна база.
Дейност 13: Подготовка на документация за издаване на становище от Басейнова дирекция, преценка за въздействие върху околната среда и преценка за съвместимост с Натура 2000 за изграждане на канализационна мрежа. Подготовка на комплект документи за получаване на писмено становище от компетентния орган
Дейност 14:Решение за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на канализационна мрежа Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на преценка за необходимостта от ОВОС, че за обекта няма нужда да се изготвя доклад по ОВОС.
Дейност 15:Становище на Басейнова дирекция за изграждане на канализационна мрежа Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на проектните идеи. Органа може да дава задължителни предписания към проекта.
Дейност 16: Инвестиционно проектиране на изграждане на канализационна мрежа Изготвяне на подробни проекти, съдържащи графични, текстови части и изчисления, по които ще се изпълни строителството, и при което ще е гарантирано съответствието на строителния продукт със съществените изисквания към строежите, дадено в чл. 169 от ЗУТ.
Дейност 17: Изготвяне на прединвестиционно проучване за рехабилитация на водоснабдителна мрежа С тях се определя моментното състояние на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на технически или работен инвестиционен проект.
Дейност 18: Подготовка на документация за издаване на становище от Басейнова дирекция, преценка за въздействие върху околната среда и преценка за съвместимост с Натура 2000 за рехабилитация на водоснабдителна мрежа. Подготовка на комплект документи за получаване на писмено становище от компетентния орган
Дейност 19: Решение за преценка необходимостта от ОВОС за рехабилитация на водоснабдителна мрежа Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на преценка за необходимостта от ОВОС, че за обекта няма нужда да се изготвя доклад по ОВОС.
Дейност 20: Становище на Басейнова дирекция за рехабилитация на водоснабдителна мрежа Писмено становище, дадено от компетентния орган след представянето на проектните идеи. Органа може да дава задължителни предписания към проекта.
Дейност 21: Инвестиционно проектиране на рехабилитация на водоснабдителна мрежа Изготвяне на подробни проекти, съдържащи графични, текстови части и изчисления, по които ще се изпълни строителството, и при което ще е гарантирано съответствието на строителния продукт със съществените изисквания към строежите, дадено в чл. 169 от ЗУТ.
Дейност 22: Изготвяне на финансов и икономически анализ за целите на проект „ Изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово” Финансовият и икономическият анализ да включва : Част I : Методология (информация за начина на изчисляване, методика и източници), Част II: Аналитична – съдържа финансов анализ за генерираните приходи в следствие реализацията на проекта за период от 30г., анализ разходи и ползи, анализ на инвестиционния риск, Част III : Изводи, Част IV – Приложения (графики, таблици и други изчисления и допускания)
Дейност 23:Разработване на тръжна документация на проект „ Инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово Изготвяне на 6 тръжни пакета документация за организиране и провеждане на открити тръжни процедури за услуга, строителство и доставка за реализацията на проект „Изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово”
Дейност 24: Изготвяне на проектна документация за проект „ Изграждане на канализация и ПСОВ и реконструкция на водоснабдителна мрежа в с.Тетово” Изработване и комплектоване документация по проекта за кандидатстване, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда”
Дейност 25: Превод на английски език на прединвестиционни проучвания, финансово икономически анализ и преценка на въздействието върху околната среда Извършва се превод на английски език от лицензиран преводач на прединвестиционни проучвания, финансово икономически анализ и преценка на въздействието върху околната среда
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 801 181 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз