Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0141-C0001
Номер на проект: 13-13-141
Наименование: Разработване и въвеждане на мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики на общинска администрация Кнежа
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигането на осезаем ефект от въвеждането на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кнежа
Дейности: 1. Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура по ЗОП Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Документациите за възлагане на обществените поръчки ще бъдат разработени от служителите на бенефициента. Всяка документация ще бъдат разработени образци на документи за попълване; техническа спецификация и методика за оценка. Дейността ще се извършва от кандидата.
2. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики и програми: Дейността ще включва: разработване на правила за мониторинг и оценка на изпълнението на общински политики и програми и елементите на методиката за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики и програми. Правилата и методиката ще бъдат разработени по начин, позволяващ въвеждането им в конкретните политики и програми на община Кнежа, а именно, въвеждане в: 2.1. Политика за развитие на социалните дейности в община Кнежа; 2.2. Политика за развитие на образованието в община Кнежа; 2.3. Политика за опазване на околната среда и управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кнежа; 2.4. Програма за насърчаване на използването на енергия от ВЕИ и биогорива за период 2012-2020г.; 2.5. Програма за енергийна ефективност за период 2013-2016г Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Общинският екип за работа по проекта ще обсъжда, приема и прави предложения за корекции на документите.
3. Разработване на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г по определени компоненти:  Мерки и предвидени дейности;  Списък на проектите, които ще се изпълняват в рамките на програмата;  Индикатори за конкретни продукти и резултати;  Организация на дейностите по мониторинг и актуализация;  Механизъм за комуникации. Поддейност 3.4. Разработване на показатели за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинския план за развитие. Методиката за мониторинг на ОПР ще включва индикатори за резултат и за въздействие за наблюдение на неговото изпълнение. За целите на ОПР ще бъде разработена матрица на индикаторите, като за всеки един от тях ще бъдат разработени мерните единици, източниците на информация, периодичността на събирането й, както и базовата и целева стойност на индикатора. Поддейност 3.5. Извършване на предварителна оценка на общинския план за развитие. Тази поддейност ще се извършва в паралел с разработването на проекта за ОПР и ще съдържа две компоненти:  Прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на община Кнежа;  Екологична оценка -доколко стратегията за развитие на община Кнежа, определена с ОПР, съответства на стратегията за опазване на ОС и на критериите за ефективност на политиката за опазване на ОС. Ще бъде организирана публична дискусия на Кръгла маса , на която ще бъде представена информацията за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда. Мероприятието ще се проведе в рамките на два дни за минимум 30 участника. Разработване на общинския план за развитие на община Кнежа за периода 2014-2020г по определени компоненти ще се възложи на външен изпълнител. Общинският екип за работа по проекта ще обсъжда, приема и прави предложения за корекции на документите.
4. Разработване на стратегически документи на общинско ниво и прилагане на разработените правила и методика за мониторинг и контрол По настоящата процедура разработването/ актуализирането на стратегически документи на общинско ниво е допустима дейност, а за нуждите на работата на община Кнежа, разработването/ актуализирането на изложените по-долу дългосрочни програми е абсолютно задължително и това са: Поддейност 4.1.Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г Поддейност 4.2. Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Кнежа за периода 2015-2020 г Поддейност 4.3.. Дългосрочна програма за развитие на социалните дейности за периода 2014 – 2020 г Поддейност 4.4.. Дългосорочна програма за развитие на образованието в община Кнежа за периода 2014-2020 г. Поддейност 4.5. Актуализация и допълване на План за действие на Община Кнежа в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за период 2013 – 2020 г Дейността ще се възложи на външен изпълнител. Общинският екип за работа по проекта ще обсъжда, приема и прави предложения за корекции на документите
5. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с методики за мониторинг и контрол и стратегическо планиране. Проектният екип ще предостави на външните изпълнители предварително изготвен списък на всички участници в обученията по модули. Изпълнителят ще разработи и съгласува обучителен план и програма, учебно съдържание и обучителни материали за провеждането на еднодневните обучителни модула:  Модул 1 - „Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”  Модул 2 - „Стратегическо планиране”
6. Дейности за информация и публичност. По време на изпълнение на дейностите по проекта предвиждаме следните дейности:  Изработване на 2 бр. интернет банери;  Изработване на рекламно цветно прес каре – 2 бр.;  Публикуване на рекламно прес каре – 2 броя;  Публикуване на материали на информационна страница на регионален вестник - двукратно  Провеждане на две пресконференции.
7. Организация и управление на проекта. Основните дейности по управление на проекта ще бъдат следните:  Обсъждане и приемане на подробен план за изпълнението на проекта с адаптиране на приложения график към реални дати и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето;  контрол за изпълнение на целите и директна насоченост към резултатите на проекта;  управление на финансите по проекта - материален и времеви бюджет;  подготовка, създаване и архивиране на на проектна документация;  мониторинг, контрол и оценяване напредъка на проекта;  осъществяване на оперативен контрол върху изпълнението на дейности, възложени на външни изпълнители;  отчитане и минимизиране на рисковите фактори и трудностите;  администриране и регулиране на проекта;  изграждане на специфична организационна структура; Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта от кандидата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 357 BGN
Общ бюджет: 61 282 BGN
БФП: 61 282 BGN
Общо изплатени средства: 58 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 071 BGN
2014 43 976 BGN
2015 0 BGN
58 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 960 BGN
2014 37 380 BGN
2015 0 BGN
49 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 111 BGN
2014 6 596 BGN
2015 0 BGN
8 707 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Тръжна документа-ция
Индикатор 4 (Д) Дейност 2 - Правила и методика; Правила и методика
Индикатор 5 (Д) Дейност 3 - ОПР; Кръгла маса за обсъждане и дискусии на ОПР
Индикатор 6 (Д) Дейност 4. - Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020г; Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кнежа за периода 2015-2020г; Дългосрочна програма за развитие на социалните дейности за пе
Индикатор 7 (Д) Дейност 5. - Модул„Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи”; Модул„Стратегическо планиране”
Индикатор 8 (Д) Дейност 6. - Изработени интернет банери; Изработено на рекламно цветно прес каре ; Публикувано рекламно прес каре ; Публикувани материали на информаци-онна страница на регионален вестник ; Провеждени пресконфере-нции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз