Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0025-C0001
Номер на проект: 13-13-26
Наименование: Партньорство за добро управление
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Аксаково.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран двучленен екип: ръководител, счетоводител. Екипът на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, ще се обсъждат възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, набелязват корекционни действия.
2.Изготвяне тематична оценка на Плана за развитие на община Аксаково за периода 2007-2013 г. В рамките на дейността ще бъде изготвена тематична оценка на плана за развитие на община Аксаково за периода 2007 – 2013 г. Тематичната оценка ще е обобщение на годишните доклади за наблюдение и изпълнение на действащия План за развитие на общината и ще включва: общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни; б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през периода 2007-2012 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми; в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие; г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината; д) мерките за прилагане принципа на партньорство; е) резултатите от извършени оценки за периода 2007-2012 г., изводи, заключения и препоръки, които да послужат за база при разработване на Плана за развитие на общината за периода 2014-2020 г.
3. Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Аксаково В рамките на дейността ще бъде разработена Концепцията за пространствено развитие на общината, която включва: функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване. Спецификата на нормативния документ изисква съгласуваност, взаимодействие със заинтерисованите страни представители на местната власт, гражданите и бизнеса от съседните общини. Концепцията за пространствено развитие ще бъде внесена за обсъждане и приемане от Общински съвет Аксаково.
4. Разработване на План за развитие на община Аксаково за периода 2014-2020 г. 4.1 Разработване План за развитие на община Аксаково за периода 2014-2020 г. Плана ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на общината, ще бъде разработен в съответствие с Областната стратегия за развитие на област Варна и Концепцията за пространствено развитие на общината /дейност 3 от проектното предложение/. Общинския план за развитие включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. предварителната оценка на плана. Предварителна оценка на плана е независима оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Макар и изготвянето на предварителната оценка да е успоредно с разработването на плана, то трябва да се извърши от независим консултант и ще бъде възложено отделно на външен експерт. При изготвянето на оценката ще се използва резултата „Ръководство за извършване на оценки на въздействието в България” одобрено от МС и разработено по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация” на ОПАК. Плана за развитие на общината ще бъде разработен и приет след поредица от дейности за консултиране със заинтересованите страни, които са разписани в дейност 5 от проектното предложение. Плана за развитие ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Общински съвет Аксаково. След одобрение Плана за развитие ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и сайта на община Аксаково. 4.2 Отпечатване на издание „План за развитие на община Аксаково 2014-2020 г.” Печатното издание ще способства за по-широко разпространение на стратегическия документ до всички заинтересовани страни, придружено от CD. Тиража на изданието ще е 80 бр.
5. Дейности по обществено консултиране 5.1 Кръгла маса на тема „Развитие на община Аксаково –постигнато и желано”. В рамките на събитието ще бъде представена тематичната оценка на Плана за развитие на община Аксаково за периода 2007-2013 г. /дейност 2/, ще бъде представен електронният адрес на гражданския форум на сайта на общината „Как виждам община Аксаково през 2014-2020 г.”. Целта е да се събере информация от гражданите и бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата нфраструктура и околната среда, предложения за мерки и приоритетите, които да бъдат включени при разработката на Плана за развитие през новия програмен период. Кръглата маса ще бъде организирана за 40 участника, представители на местната власт-кметове по населени места, представители на бизнеса, представители на гражданския сектор. 5.2 Обществено обсъждане на тема „Развитие на община Аксаково –поглед към 2020 г.”На събитието ще бъде представен проекта на Плана за развитие за периода 2014-2020 г. , ще бъдат представени и резултатите от гражданския форум. Целта е да се съберат мнения и предложения относно мерките, конкретни проекти, които да бъдат включени в Програмата за реализация на общинския план за развитие. Общественото обсъждане ще бъде организирано за минимум 40 участника, представители на местната власт кметове по населени места, общински съветници, представители на бизнеса и гражданския сектор. 5.3 Граждански форум „Как виждам община Аксаково през 2014-2020 г.” На сайта на общината ще бъде създаден форум и определен конкретен е-мейл адрес, където гражданите могат да подават своите предложения, да споделят мнения за Общинския план за развитие за новия програмен период. На участниците в дейностите по обществено консултиране ще предложена анкетна карта отчитаща мнението и виждането им за визията за развитие на общината в средносрочен план.
6. Разработване и въвеждане на Правила за мониторинг, контрол и оценка изпълнението на стратегически документи и политики в община Аксаково 6.1 Разработване „Правила за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението стратегически документи и политики в община Аксаково”. Правилата ще включват: правила за изготвяне на предварителна оценка на въздействие на проекти на стратегически документи; правила за наблюдение изпълнението на стратегически документи, правила за последваща оценка от изпълнението на стратегически документ индикатори, оценъчни въпроси и скала. Предвид важността на Общинския план за развитие като основен стратегически документ, в Правилата ще бъде обособена част с конкретни правила за междинна оценка и мониторинг на Плана за развитие 2014-2020 г. Правилата ще се разработят използвайки „Методологията за стратегическо планиране на РБ”, „Ръководство за извършване на оценки на въздействието в България” одобрено от МС и разработено по проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация” на ОПАК. Разработените правила за мониторинг на изпълнението на политики ще бъдат утвърдени и въведени след Решение на Общинския съвет- Аксаково. 6.2 Отпечатване на Наръчник „Правила за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението стратегически документи и политики в община Аксаково”. Целта е предоставяне на информацията на експертите и всички заинтерисовани страни, ангажирани с изпълнението на общинските политики. Наръчника ще се използва и като методическо помагало при обучението на експертите /дейност 7/. Тиража на изданието е 80 бр.
7. Обучение по прилагане „Правила за мониторинг и оценка изпълнението на стратегически документи и политики в община Аксаково” Ще бъде проведено двудневно обучение за 25 общински експерта по прилагане „Правила за мониторинг и оценка изпълнението на стратегически документи и политики в община Аксаково”. Целта на обучението е общинските експерти, ангажирани с прилагане на общинските политики да се запознаят с правилата, да познават изискванията, индикаторите за изпълнение и да насочат вниманието си към тях при изпълнение на съответните политики в техните професионални области.
8. Последваща оценка на Плана за развитие на община Аксаково за периода 2007-2013 г. В рамките на дейността ще се извърши последваща оценка на плана за развитие, като се приложат на практика приетите „Правила за мониторинг и оценка изпълнението на стратегически документи и политики в община Аксаково”. Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
9. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференция: заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с информация за проекта. Информационните листи ще бъдат насочени към заинтересованите страни, ще бъдат разпространявани на кръглата маса, общественото обсъждане, в информационния център на общината. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на кръглата маса, общественото обсъждане и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали при кръглата маса, общественото обсъждане, обучението, пресконференцията. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на кръглата маса, общественото обсъждане, обучението, пресконференцията. Блок листи за писане с логото на програмата и проекта ще се предоставят на участниците в обученията и дейностите по обществено консултиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“Бизнес практика Актив”ООД
Актив Експерес
МЕДИЯ XXI
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 279 BGN
Общ бюджет: 56 822 BGN
БФП: 56 822 BGN
Общо изплатени средства: 56 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 822 BGN
2015 0 BGN
56 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 299 BGN
2015 0 BGN
48 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 523 BGN
2015 0 BGN
8 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Д1: сключени договори
Индикатор 5 (Д) Д1: срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) Д1: изготвени междинни технически доклади
Индикатор 7 (Д) Д2: Изготвена тематична оценка на изпълнение
Индикатор 8 (Д) Д3: Изготвен стратегически документ
Индикатор 9 (Д) Д4: Изготвен стратегически документ
Индикатор 10 (Д) Д4: Изготвена оценка на въздействието
Индикатор 11 (Д) Д4: Отпечатан стратегически документ
Индикатор 12 (Д) Д5: Проведена кръгла маса
Индикатор 13 (Д) Д5: Проведено обществено обсъждане
Индикатор 14 (Д) Д5: Съзададен граждански форум
Индикатор 15 (Д) Д6: Въведени правила за мониторинг изпълнението на политики.
Индикатор 16 (Д) Д6: Отпечатан наръчник
Индикатор 17 (Д) Д7: Обучени служители
Индикатор 18 (Д) Д8: Последваща оценка на план за развитие
Индикатор 19 (Д) Д9: Организирана пресконференция
Индикатор 20 (Д) Д7: Изработени информационни листи
Индикатор 21 (Д) Д9: Изработен банер
Индикатор 22 (Д) Д9: Изработени семинарни папки
Индикатор 23 (Д) Д9: Изработени химикали
Индикатор 24 (Д) Д9: Изработени блок листи за писане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз