Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0007-C0001
Номер на проект: 13-13-7
Наименование: Ефективна координация и партньорство за планиране, устойчиво развитие и добро управление на община Летница
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на разработване и прилагане на стратегически документи и политики в община Летница в партньорство с всички заинтересовани страни
Дейности: 1. Въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на планове и стратегии от общинска администрация Летница С оглед на целите на проекта, тази дейност е базисна и от значителна важност за постигане на очакваните резултати. Предложението на община Летница предвижда разработването на методика за наблюдение, контролиране и оценка на изпълнението на общинските планове и стратегии. Към методиката ще бъдат изработени и правила, които ще помогнат на общинската администрация в нейното приложение и изпълнение. Методиката и правилата към нея ще стъпят на разработките на Областна администрация – Ловеч, като допълват и адаптират подходите към мащабите и човешкия ресурс на община Летница. Изпълнението на тази дейност ще се възложи на външен изпълнител с опит и познания в областта. След изработването на методиката и правилата, те ще бъдат внесени за обсъждане и приети от ОбС – Летница.
2. Разработване на общински план за развитие на община Летница в периода 2014-2020 г.; Общинският план за развитие (ОПР) като стратегически документ обвързва предимствата и потенциала за развитие на общината с ясно формулирана визия, цели и приоритети, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората. ОПР на община Летница ще бъде разработен на базата на анализи, проучвания, изследвания на икономическото и социалното състояние на общината, SWOT анализ, и др. с цел събирането на нужните данни и информация. В плана ще се впишат и обобщените препоръки от проведените форуми с гражданите и фокус – групи с представители на местния бизнес. За да бъде пълен и всеобхватен, ОПР ще отразява: • стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 • стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. • целите и приоритетие на Областната стратегия за развитие на Областна администрация Ловеч за периода 2014-2020 г. • целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за следващия програмен период и целите на Стратегията “Европа 2020” • Стратегията за развитие на туризма в община Летница 2013 – 2020 година В структурно отношение Общинският план за развитие ще включва основните компоненти, определени в нормативните изисквания: 1. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Летница; 2. Цели и приоритети за развитие на общината за периода на плана; 3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. Индикатори за наблюдение и оценка на плана; 5. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана – на базата на Механизъм и правила, приети от ОбС 6. Описание на дейностите за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. Програма за реализация на ОПР, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Предварителна оценка на плана. С цел професионалното разработване на плана, общинската администрация ще бъде подпомогната от фирма – консултант – външен изпълнител. След разработването, документът ще бъда внесен за гласуване в Общинския съвет.
3. Провеждане на обществени форуми и фокус групи с всички заинтересовани страни за обсъждане на визията, целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014- 2020 година Планира се провеждането на четири обществени форума: един – в град Летница и три – в селата Кърпачево, Крушуна и Горско Сливово. На тези форуми, следвайки специална методология, ще бъдат набелязани важните за гражданите сфери на развитие, ресурси, необходими промени за подобряване на условията за живот и работа. Външен (неутрален) модератор ще следи за обективността на дискусиите и за това, всеки желаещ да може да изрази своето мнение. Представители на ОбА и ОбС също ще присъстват на форумите, но няма да имат водеща роля, а ще подпомагат дискусиите с данни, информация и експертиза. Резултатите от общестените форуми ще залегнат в обобщения SWOT – анализ, който е основна част от ОПР 2020. Участниците – по 30 – 40 души, представители на различни социални и възрастови групи, мъже и жени от различни етнически общности ще могат също така да дават предложения за цели и приоритети, които да се застъпят в стратегическия документ. Освен това, в процеса на разработване на плана се предвижда и провеждането на 3 фокус – групи с представители на бизнеса. Те представляват основните икономически отрасли на територията: • земеделски производители, • заети в туристическия бизнес и • производство По специално разработен въпросник те ще оценят постигнатото до момента и ще дадат своите предложения и идеи за бъдещото развитие на община Летница. Техните препоръки също ще бъдат взети предвид в основната част на плана. Реализацията на тази дейност ще се възложи на външен изпълнител, а екипът на проекта ще съдейства за поканване на участниците и осигуряване на условия за провеждане на дискусиите.
4. Организация и управление на дейностите по проекта Създава се екип за организация и управление на проекта. Екипът се състои от един ръководител и един счетоводител. Екипът за организация и управление на проекта: Ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите по проекта и отговаря за постигане на заложените цели; Отговаря за целесъобразното изразходване на средствата по проекта и осъществява текущ мониторинг; Изготвя, поддържа и съхранява необходимата документация по проекта, в съответствие с изискванията на договарящия орган; Изготвя и представя междинни и окончателни отчети по изпълнение на дейностите на проекта и предоставя информация на договарящия орган; Контролира провеждането на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
5. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност са свързани с информиране на жителите на община Летница относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Планираните в настоящото предложение дейности за информация и публичност вземат предвид мащаба на общината и най-често търсените и използвани от гражданите канали за информация и са групирани в три основни етапа от реализацията на проекта. Първо, предвижда се отпечатването на листовки в началото на проекта, съдържащи информация за неговите цели, планирани резултати, период на изпълнение и изтичник за финансиране. Листовките ще бъдат в тираж 500 броя и ще се разпространят на обществени места в трите села и в общинския център – Летница. Като втори етап в информационните дейности, за провеждането на планираните обществени форуми – в селата и в град Летница – ще бъдат изработени информационни материали, които ще се раздадат на участниците. Това ще бъдат папки, химикалки, листи за писане, които ще носят логото на ОПАК и ЕСФ, наименованието на проекта и източника на финансиране. Тяхната съдържателна част информира за целите на проекта и за заключенията от анализа и оценката на развитието на общината. В папките се предвижда да бъдат поставени информационни материали за междинните резултати от проекта, а именно – информация за въведените правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските планове и стратегии, приети от ОбС – Летница. В третия етап, при приключването на проекта е предвидено издаването на брошура, съдържаща основните резултати от него. Целта на брошурата е жителите на общината да са информирани за основните моменти от ОПР 2014 – 2020 година: цели, приоритети и мерки, както и за начините, по които могат да контролират неговото изпълнение и актуализация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КАРИС ГРУП" ЕООД
"ТЕРИТАР"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 882 BGN
Общ бюджет: 23 206 BGN
БФП: 23 206 BGN
Общо изплатени средства: 23 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 206 BGN
2015 0 BGN
23 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 725 BGN
2015 0 BGN
19 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 481 BGN
2015 0 BGN
3 481 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Д1: Общинска администрация, въвела правила на мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 (Д) Д2: Изготвени анализи, необходими за актуализиране на Общинския план за развитие 2007-2013 година, вкл. SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие (приоритети и мерки), които отчитат мнението на заинтерсованите страни
Индикатор 4 (Д) Д3: Брой проведени обществени форума
Индикатор 5 (Д) Д3: Брой проведени фокус групи
Индикатор 6 (Д) Д3: Брой участници във форумите и фокус групите
Индикатор 7 (Д) Д3: Брой препоръки вкл. в ОПР 2014 – 2020
Индикатор 8 (Д) Д4: Заповед на Кмета за създаване на екип по проекта
Индикатор 9 (Д) Д4: Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 10 (Д) Д4: Изготвени междинни и окончателен доклад
Индикатор 11 (Д) Д5: Брой отпечатани и разпространени листовки
Индикатор 12 (Д) Д5: Брой изработени папки
Индикатор 13 (Д) Д5: Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 14 (Д) Д5: Брой граждани участвали в провеждането на обществени форуми и фокус групи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз