Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0185-C0001
Номер на проект: 13-13-184
Наименование: "Община Симитли – политики за устойчиво развитие "
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефективна система за партньорство и координация с всички заинтересовани страни при разработването и прилагането на общински политики.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността представлява организация, координация и изпълнение на заложените дейности, мониторинг върху постигането на заложените резултати и контрол върху изпълнението на изпълнителите по проекта, спазването на срокове и разходването на средствата по проекта. За осигуряване на качественото и в срок изпълнение на поетите пред УО на ОПАК ангажименти, чрез реализиране на настоящия проект се предвижда дейността да се осъществи при следния ред: 1. Сформиране на екип за управление на проекта. На базата на сключване на граждански договори в екипът ще бъдат привлечени 4 (четирима) служители на общинска администрация Симитли. 2. Провеждане на работна среща за разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа и механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител на заложените по проекта дейности съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки и Правилника по прилагането му и сключване на договор/и. 4. Създаване и поддържане на система за съхранение и архивиране на документацията по проекта. 5. Създаване и поддържане на система за комуникация между екипа, изпълнителя и заинтересованите страни и УО на ОПАК, административно-техническото обезпечаване на проектните дейности.
Дейност 4. Провеждане на обществени консултации В рамките на дейността ще бъдат проведени две обществени обсъждания по отношение на Дейности 2 и 3 и една дискусия със заинтересованите страни във връзка с Дейност 3. 1. Ще бъдат организирана и проведена дискусиия със заинтересованите страни (неправителствени организации, представители и сдружения на бизнеса, изследователски и научни институции) по отношение определянето на мисията, визията и целите, приоритетите, които ще залегнат в Общинския план за развитие 2014-2020. Предвиждане се дискусията да бъде проведена в рамките на два дни. За целите на безпроблемното протичане и обезпечаване на дискусиите ще бъдат предприети следните мерки: 1.1. Наем на зала за провеждане на дискусията; 1.2. Отпечатване и разпространение на минимум 40 покани; 1.3. Изготвяне и отпечатване на минимум 40 броя информационни материали; 1.4. Осигуряване на аудио и визуална техника; 1.5. Кетъринг – осигуряване на тонизиращи напитки и вода за участниците. 2. Ще бъдат подложени на Обществен форум разработените мерки за контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и Общественият форум ще бъде проведен в рамките на един ден, като за целта е необходимо да се предприемат следните мерки: 2.1. Наем на зала за провеждане на общественото обсъждане; 2.2. Осигуряване на аудио и визуална техника; 2.3. Изготвяне и отпечатване на минимум 50 броя информационни материали. 2.4. Кетъринг – осигуряване на тонизиращи напитки и вода за участниците. 3. Публикуване на ОПР 2014-2020 на страницата на Портал за обществени консултации – www.strategy.bg.
Дейност 2. Разработване и въвеждане на правила и методики за контрол и последваща (екс-пост) оценка при изпълнение на общински политики Дейността в частта си по Разработването на правила и методики за контрол и последваща оценка при изпълнение на общински политики ще бъде възложена на външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на ЗОП и Правилника по прилагането на ЗОП. В рамките на цялостното изпълнение на дейността се предвижда да бъдат извършени следните действия: 1. Анализ на съществуващата система/механизми/правила и методики за контрол и оценка при изпълнението на общински политики. 2. Оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. чрез провеждането на документална проверка, провеждане на фокус-групи и/или анкетно проучване (по усмотрение на изпълнителя, подкрепено с обосновано решение) – външен изпълнител. 3. Разработване на правила и методики за контрол и оценка при изпълнението на общински политики. Същите ще бъдат обект на Обществен форум, което ще бъде организирано и осъществено в рамките на Дейност 4 – външен изпълнител. 4. Наръчник по прилагане на правила и методики за контрол и екс-пост оценка при изпълнение на общински политики; 5. Внасяне на разработения по т. 3 документ за обсъждане от Общински съвет (ОбС), гр. Симитли – кандидат по проекта. 6. Въвеждане на правилата и методиките с Акт (решение) на ОбС Симитли – кандидат по проекта.
Дейност 6. Информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Симитли като възложител и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране. Предвижда се провеждане на две пресконференции за представяне целите на проекти и последващите го резултати от изпълнението му. Ще бъдат поместени два броя публикации в местната преса. Ще бъдат отпечатани и разпространение 300 брой брошури, които ще бъдат предоставени на местната общественост. Ще бъдат разположени в предверието на общината, както и ще бъдат раздадени на присъстващите по време на пресконференцията и на участниците в дискусиите и обществения форум. Ще бъдат публикувани прессъобщения на официалния сайт на общината с цел информиране на широката общественост за напредъка по проекта. Предвижда се на участниците в дискусията, общественото обсъждане и семинара да бъдат раздадени папки и химикалки с необходимите елементи за осигуряване на информация и публичност.
Дейност 5. Провеждане на съпътстващо обучение Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител избран съгласно ЗОП и Правилника за прилагането му. В рамките на дейността се предвижда да бъде изпълнено следното: Провеждане на обучение на служителите, тип семинар, по прилагане на правилата и методиките за контрол и екс-пост оценка при изпълнението на политики. Ще бъдат обучени 30 души, на които ще бъде издаден сертификат за участие.
Дейност 3. Разработване на общински план за развитие 2014-2020. Дейността ще бъде осъществена от външен изпълнител избран съгласно разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му съвместно с кандидата – Община Симитли. В рамките на дейността се предвижда да бъдат изпълнени следните действия: 1. Анализ на социалното и икономическо състояние на община Симитли. 2. Стратегическо планиране – определяне на мисия, визия, цели, приоритети и мерки, които да залегнат в Общинския план за развитие 2014-2020.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАБЪЛ Д" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 185 BGN
Общ бюджет: 52 695 BGN
БФП: 52 695 BGN
Общо изплатени средства: 52 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 695 BGN
2015 0 BGN
52 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 791 BGN
2015 0 BGN
44 791 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 904 BGN
2015 0 BGN
7 904 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 Брой разработени анализи
Индикатор 4 Брой създадени и приети механизми за мониторинг на изпълнението на конкретни политики
Индикатор 5 Брой разработени общински планове
Индикатор 6 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 7 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 8 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 9 (Д) По Д1: Сключени граждански договори;
Индикатор 10 (Д) По Д1: Проведени процедури и сключени договори;
Индикатор 11 (Д) По Д1: Регистър на документите по проекта;
Индикатор 12 (Д) По Д1: Правила за комуникация, мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите по проекта.
Индикатор 13 (Д) По Д2: Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики.
Индикатор 14 (Д) По Д2: Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни;
Индикатор 15 (Д) По Д2: Разработени анализи
Индикатор 16 (Д) По Д2: Проведени проучвания, изследвания, оценки;
Индикатор 17 (Д) По Д2: Създадени механизми за контрол и оценка на изпълнението на конкретни политики;
Индикатор 18 (Д) По Д2: Разработени документи по прилагането на стратегически документи;
Индикатор 19 (Д) По Д2: Проведени допитвания, обществени обсъждания, фокус-групи и т.н
Индикатор 20 (Д) По Д3: Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни;
Индикатор 21 (Д) По Д3: Разработени анализи;
Индикатор 22 (Д) По Д3: Разработени общински планове за развитие.
Индикатор 23 (Д) По Д4: Проведени допитвания, обществени обсъждания, фокус-групи и т.н
Индикатор 24 (Д) По Д4: Проведени конференции, кръгли маси, семинари дискусии
Индикатор 25 (Д) По Д5: Проведени съпътстващи обучения;
Индикатор 26 (Д) По Д5: Обучени служители
Индикатор 27 (Д) По Д6: Проведени пресконференции.
Индикатор 28 (Д) По Д6: Публикации в местна преса
Индикатор 29 (Д) По Д6: Разпространени брошури;
Индикатор 30 (Д) По Д6: Папки;
Индикатор 31 (Д) По Д6: Химикали;
Индикатор 32 (Д) По Д6: Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината.
Индикатор 33 (Д) По Д6: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз