Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0081-C0001
Номер на проект: 13-13-82
Наименование: Разработване на стратегическа рамка за развитието на община Карлово за периода 2014-2020 г.
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се подобри процеса на разработване, изпълнение и контролиране на политики, провеждани от община Карлово за постигане на стратегическите цели на общинската администрация
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнението на тази дейност ще допринесе за постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се постигне чрез: • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности; • Организиране на първа работна среща; • Създаване на механизъм за логистика и координация; • Създаване на процедури за работа на сформирания екип; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми, и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори;
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от общинска администрация Карлово Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Карлово. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на общ рамков документ. Документът ще съдържа приложения за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на следните стратегически документи: Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Карлово 2010-2015 г., Програма за управлението на отпадъците, Общински план за развитие 2014-2020 г., Стратегия за управление на общинската собственост 2011 – 2015 г. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики от общинската администрация. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики ще бъдат взети предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики.
Дейност 3: Разработване на Общински план за развитие на община Карлово за периода 2014-2020 г. При разработването на ОПР на община Карлово ще се следва структурно съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на НСРР, РПР, ОСР, ОПР на МРРБ, което включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; Разработването на анализ на икономическото и социалното развитие на общината във връзка с подготовката на Общински план за развитие на община Карлово за периода 2014-2020 г., ще обхване 26-те населени места на общината без град Карлово. (Община Карлово има 27 населени места – 4 града и 23 села, с общо население 52 307 жители). Община Карлово изпълнява проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово, в рамките на който е изготвен целеви и проблемен анализ за територията на град Карлово. Този анализ ще бъде използван за целите на настоящия проект за допълване на анализа на социално- икономическото развитие на общината. Следва избрания Изпълнител по тази дейност подробно да се запознае с изготвения в рамките на ИПГВР – гр. Карлово целеви и проблемен анализ, който ще му бъде предоставен от общината, да го използва като го преработи и/или актуализира с наличните към момента на разработване на Общинския план за развитие статистически данни и информация. 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности: • Набавяне и анализиране на информация, статистически данни за отраслите на икономиката, включително и информация за кадровия потенциал за развитието им; социални и демографски показатели за тенденциите и възможностите на развитие на община Карлово, екологично състояние; • Представяне на разработения анализ и общинския план за развитие на 2 дискусионни форума. • Провеждане на анкета за общественото мнение относно визията, целите и приоритетите на Община Карлово за периода 2014-2020, чрез която да се установят конкретните нужди и препоръките на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на доклад с анализ на анкетните резултати, съдържащ изводи и препоръки.
Дейност 4: Разработване на общински стратегически документи за периода 2014-2020 г.: Стратегия за опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризма в община Карлово и Стратегия за развитие на детско-юношеския спорт в община Карлов Въз основа на идентифицираните нужди в община Карлово, общината има желание да разработи следните стратегии: 1. Стратегия за опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризма в община Карлово 2014-2020 г. 2. Стратегия за развитие на детско – юношески спорт в Община Карлово 2014-2020 г.
Дейност 5: Осигуряване на информация и публичност по проекта Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за информиране на обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Легалия" ЕООД
ЕВРОЛАНС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 997 BGN
Общ бюджет: 73 746 BGN
БФП: 73 746 BGN
Общо изплатени средства: 73 746 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 746 BGN
2015 0 BGN
73 746 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 684 BGN
2015 0 BGN
62 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 062 BGN
2015 0 BGN
11 062 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Техническо задание и подписан договор с изпълнител
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Разработен Общински план за развитие 2014-2020
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Разработена Стратегия за опазване на културно-историческото наследство и развитието на туризма в община Карлово
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Разработена Стратегия за развитие на детско-юношеския спорт в община Карлово
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Осъществени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Изработени Листовки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз