Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0074-C0001
Номер на проект: 13-13-75
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общинските политики за устойчиво развитие
Дейности: Дейност 1: – Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие Под-дейност 1.1 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ. Процесът на разработване и осъществяване на общинските политики за устойчиво развитие преминава през следните фази: - Стратегическо планиране (на местно ниво, съгласно ЗРР, основният стратегически документ, даващ насоките за развитие е Общинският план за развитие на общината). - За подпомагане изпълнението на ОПР, общината разработва конкретни политики и програми, насочени към приоритетни области за развитие на общината – стратегически документи и програми за подпомагане и развитие на конкретни области от секторните политики, залегнали в ОПР. - Прилагането на общинските политики е изпълнението на заложените дейности и мерки в ОПР и подпомагащите го стратегически планови документи, насочени към конкретни области от секторните общински политики. - Мониторинг и контрол на местните политики за устойчиво развитие; - Оценка (оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. В тази връзка, правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики ще бъдат прилагани във всички фази на разработване и провеждане на местните политики. Това включва процеса на разработване и изпълнение на основния стратегически документ - Общинския план за развитие, определящ приоритетите на общината във всички сектори и разработените стратегическите планови документи за подпомагане и развитие на конкретни области от секторните политики. По тази причина разработените в Дейност 1 правила ще бъдат приложени и при произтичащите от ЗРР оценки на ОПР, предвиждайки в тях механизъм за участието на заинтересованите страни в мониторинга и контрола по изпълнението на ОПР. Обвързаността на ОПР с Областната стратегия за развитие ще допринесе за увеличаване на регионалния ефект от ефективното прилагане на местните политики, което е основната цел и очаквания ефект от въвеждането на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретните общински политики на община Попово. Изброените фази на разработване и прилагане на местните политики за устойчиво развитие, предопределят характера на „рамковия” документ, който ще се разработи в рамките на Дейност 1. Правилата за мониторинг и контрол ще определят точните механизми за проследяване и измерване постигането на целите на конкретните общински политики и ефективността в хода на тяхната реализация. Разработените правила за оценка ще дефинират методите за: оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. Това налага, разработените правила да бъдат прилагани при мониторинга и контрола на изпълнението на всички стратегически планови документи на общината, включително и на тези, които ще бъдат разработени в рамките на настоящия проект. За оперативното им въвеждане ще бъдат разработени указания за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики за общинската администрация. Разработените правила ще бъдат обсъдени от Общински съвет Попово и въведени до 1 месец след тяхното одобрение. Под-дейност 1.2 Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие Тази дейност от проектното предложение е насочена към ръководните длъжности от служителите на общинска администрация – Попово, които да бъдат подробно запознати с въведените правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие. Обучението ще се извърши след премането на правилата от Общиснки съвет Попово и ще включва около 30 човека - служители на ръководни длъжности – кмет, зам-кметове, секретар, директори на дирекции и представители на местните структури на гражданското общество. Обучението ще се извърши в сградата на общинска администрация Попово и ще бъде с продължителност два дни. Дейността ще се извърши от външения изпълнител, разработил правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики и приложенията и указанията към тях. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП.
Дейност 2: Информиране и консултиране с всички заинтересовани страни във връзка с Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. Дейността представлява информиране и консултиране с всички заинтересовани страни, във връзка с разработения Общински план за развитие на община Попово – 2014 – 2020 г. Разработените материали ще се публикуват на интернет страницата на общината и ще даде възможност за изпращане на мнения/ становища. Ще се организира обществено обсъждане с предствители на заинтересованите страни. Получените становища и мнения ще бъдат анализирани и където е подходящо - отразени в разработените документи. След това ще бъде приета окончателна версия на разработения ОПР. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП.
Дейност 3: Разработване на стратегически документи, които ще действат през новия планов период – 2014 – 2020 г. Под-дейност 3.1 Разработване на стратегически документи По време на разработването на настоящото проектно предложение, община Попово извърши подробен преглед на съществуващите стратегически документи, планове и програми, насочени към реализирането на общинските политики. Беше идентифицирана нуждата от целенасочена общинска антикорупционна политика, политика за развитието на публично-частните партньорства, за опазване на околната среда и управлението на отпадъците, както и целенасочена политика за опазване на културното наследство. Изброените нужди са от особено важно значение за устойчивото развитие на община Попово и е свързано с актуалните интереси на местните общности в общината. Тези интереси доведоха до необходимостта от разработването на следните стратегически документи, в рамките на настоящия проект: 1. Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020 г.; 2. Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните партньорства в община Попово за периода 2014 – 2020 г.; 3. Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.79 от Закон за опазване на околната среда; 4. Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.19 от Закона за културното наследство. Разработените в рамките на Дейност 1 правила за мониторин, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие ще бъдат приложени и за мониторинг и контрол на актуализираните и разработени документи. Под-дейност 3.2 Информиране и консултиране на разработените стратегически документи със заинтересованите страни - провеждане на фокус групи Дейността включва провеждане на четири фокус групи с представители на бизнеса, структури на неправителствения сектор и гражданското общество и общинската администрация, относно разработването на стратегическите документи. За изпълнението на дейността ще бъдат разработени анкетни карти за фокус групите, а данните от тях ще бъдат обработени и анализирани и взети под внимание при разработването на стратегическите документи. Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно ЗОП.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Дейност 5: Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 5.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на Попово ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Под-дейност 5.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Изпълнението на дейността ще се възложи на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 987 BGN
Общ бюджет: 53 016 BGN
БФП: 53 016 BGN
Общо изплатени средства: 53 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 016 BGN
2015 0 BGN
53 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 45 063 BGN
2015 0 BGN
45 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 952 BGN
2015 0 BGN
7 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 3 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 4 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 5 Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой разработени, приети от Общински съвет Попово и въведени в общинска администрация правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Разработени указания за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики за общинската администрация
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Брой обучени служители и предствители на структурите на гражданското общество
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брои организирани обществени обсъждания
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брои разработени документи
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брои организирани фокус групи
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой пресконференции
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой дипляни
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени банери
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой изработени информационни табели
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой информационни материали
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Публикувана информация на сайта на общината
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой граждански договори
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Финален технически и финансов отчет
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Брой разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени процедури по ЗОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз