Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.12-0001-C0001
Номер на проект: 13-24-1
Наименование: Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2013
Начална дата: 15.11.2013
Дата на приключване: 15.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на съдии, прокурори, следователи и на административни ръководители на органите на съдебната власт, потребността от която не може да бъде реализирана чрез началното и текущо обучение в Националния институт на правосъдието.
Дейности: Дейност 5. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 5.1. Провеждане на въвеждаща конференция Тази поддейност включва организиране и провеждане на конференция за 100 участника. Конкретната дата за провеждане на конференцията се определя след съгласуване с Възложителя. На конференцията се представя проекта, неговите цели, основни дейности и очаквани резултати. 5.2. Провеждане на заключителна конференция Тази поддейност включва организиране и провеждане на конференция за 100 участника. Конкретната дата за провеждане на конференцията се определя след съгласуване с Възложителя. На конференцията се представят постигнатите резултати по проекта. Материалите, представени на Конференцията, ще се пубикуват в интернет страницата на ВСС с цел осигуряване на по-широка популяризация. 5.3. Подготовка и отпечатване на брошура, представяща най-добрите постижения по проекта. При провеждането на конференциите ще се спазват всички изисквания на управляващия орган относно информацията и публичността на материалите и събитията. Ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК. Ще бъдат подготвени 250 промоционални комплекти - флаш памет, тефтер и химикалка с всички изискуеми мерки за информация и публичност, приложими за ОПАК. Предвижда се изработването на 250 броя комплекти за Въвеждащата и Заключителна Конференции, както и за отчитането и архива на проекта.
Дейност 1. Изработване на документации за обществени поръчки. Изпълнението на дейностите по проекта ще се извърши от изпълнители, избрани чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. За целта в рамките на тази дейност ще бъдат разработени документации за възлагане на обществени поръчки: за основните дейности по проекта – дейности 2, 3 и 4, за дейностите за информация и публичност - дейност 5 и за одит - дейност 6. Ще се проведат процедури при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки. Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта, а втората за дейност 5 - дейности за информация и публичност.
Дейност 3. Разработване на обучителни модули за провеждане на специализирани обучения В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 3.1. Разработване на Програми за обучения Програмата за обучение е необходима както за организиране на обученията по настоящия проект, така и след приключване на проекта. Ще бъдат разработени общо 9 програми за обучения, по които ще се проведе обучението по дейност 4. Програмата следва да съдържа следните примерни елементи: - Цели на предлаганото обучение (какво се очаква да може да прави/ да знае обучаваният в резултат на обученията); - Конкретни задачи за достигането на набелязаните цели (решенията, действията и мерките, които се набелязва да бъдат осъществени към определен момент за реализиране на програмата); - Форми, методология и управление на обучението; - Теми на обучението, както и съдържание на темите за всеки модул; - Квалификация и опит на обучаващите; - Описание на помещенията и оборудването; - Организация на завършване и удостоверяване на обучението; - Устойчивост на обучението (дългосрочно въздействие в икономически и социален аспект). - Презентации за обученията При разработването на модулите и формулирането на темите за обучение ще се цели максимална практическа насоченост, полезност и работа по конкретни казуси. 3.2. Обучение на обучители Поддейността включва определяне на обучители за всяко от деветте обучения. За всяко от обученията ще бъдат необходими минимум по 4 обучители. Част от обучителите ще бъдат чуждестранни лектори. За обучителите ще бъдат проведени обучения. Конкретните теми на обученията ще зависят от нуждите на обучителите и ще включват както общи умения – презентационни умения, обучителни техники и др., така и обучения по същество в зависимост от темите на специализираното обучение. 3.3. Подготовка и отпечатване на Ръководства Ще бъдат отпечатани общо 7 ръководства по едно за всяка от следните области: Ръководство по област 1: Специализирано обучение по приложението на специализираното законодателство в областта на енергетиката Ръководство по област 2: Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС Ръководство по област 3: Специализирано обучение по облигационно и международно право. Ръководство по област 4: Специализирано обучение по административно-наказателно право. Ръководство по област 5: Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране. Ръководство по област 6: Производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика. Ръководство по област 7: Специализирано обучение по проблеми на съдебната практика на производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Ръководствата включват основни понятия в съответната област, информация и коментари за приложимото българско и европейско законодателство, казуси, проблеми при прилагането, примери за добри български и европейски практики и други.Програмите за обучения по всяка от деветте области на обучения са необходими с оглед провеждане на обученията. Обучението на обучителите е необходимо за качествената подготовка и съответно провеждане на обученията. Ръководствата, Наръчникът и Помагалото са необходими както на етап провеждане на обучения, така и след това за да осигурят устойчивост на резултатите след приключването им и възможност за мултиплицирането им. В тях ще бъдат обобщени и синтезирани резултатите от дейност 3.
Дейност 6. Провеждане на одит на проекта Предвижда се извършване на одит за да се гарантира правилното изразходване на средствата по проекта. Одитът ще бъде извършен на два етапа. Предвиден е първоначален одит след първите 6 месеца от проекта, които трябва да даде информация и да препоръча корективни действия в случай на необходимост. В края на проекта ще бъде извършен одит на всички дейности, резултатите от който ще бъдат отразени във финалния доклад на проекта до УО на ОПАК.
Дейност 2. Разработване на програма за професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието В рамките на тази дейност ще се извърши разработване на програма професионална квалификация на магистрати, извън Националния институт на правосъдието Ще бъде изготвена програма от ВСС за специализирани обучения на магистрати извън плана на НИП. Програмата ще бъде одобрена от ВСС. Времевия обхват на програмата ще бъде две години.
Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения за магистрати В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 4.1. Определяне на участниците в обученията Тази поддейност включва определяне на конкретните участници в обученията. В рамките на тази дейност ще бъде определен точния брой на обучаваните – минимум 500 , местата за провеждане на обученията, числеността на групите, темите за обученията. 4.2. Провеждане на обучения: включват специализирани обучения, свързани с повишаване на уменията и компетенциите им съобразно длъжността, която изпълняват, свързани с прилагане на съдебна практика, нови промени в законодателството и други специализирани теми. Ще бъдат проведени обучения по следните области: Ообласт 1: Специализирано обучение по приложението на специализираното законодателство в областта на енергетиката Тема за обучение: Правомощия на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола на обществени отношения, уредени със Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и др. Взаимодействие на Върховна административна прокуратура и регионалните прокуратури с държавните органи и с електроразпределителните дружества при осъществяване на надзора за законност Тема за обучение: Права, задължения и защита по административен и съдебен ред на потребителите на ел.енергия по общите условия на договорите за продажба на ел.енергия с доставчици на ел.енергия и по общите условия на договорите за използване на електроразпределителни мрежи с електроразпределителните дружества. Основни понятия и проблеми. Актуална съдебна практика. Тема за обучение: Престъпленията по чл.216а и чл.234 в от НК. Основни понятия. Практически и правни проблеми. Анализ на съдебната практика. Област 2: Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС Тема за обучение: Разследване на престъпления срещу интелектуалната собственост чл.172а-чл.174 от НК. Доказване на елементи от състава на престъпленията по чл.172а - 172б от НК. Тема за обучение: Спорни моменти при осъществяване състава на престъплението по чл.172б от НК при внос през границата на страната на стоки, носещи знаци на запазени търговски марки без правно основание. Конституиране на ощетени юридически лица и допускане на граждански искове в наказателния процес. Област 3: Специализирано обучение по облигационно и международно право. Тема за обучение: Унищожаемост на договорите, сключени при заплаха и крайна нужда. Анализ на актуалната съдебна практика. Тема за обучение: Отвличане на деца и приложение на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца. Процедури и компетентни органи. Обучението е насочено към съдии, прокурори и следователи. Изключени са само административните съдии и прокурорите от ВАП, респ. съдиите от ВАС. Област 4: Специализирано обучение по административно-наказателно право. . Обучението е насочено към съдии и прокурори. Тема: Предпоставки за маловажност на административното нарушение по Закона за административните нарушения и наказания. Възобновяване на административно -наказателното производство по предложение на прокурора. Актуална съдебна практика. Обалст 5: Обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране. Практическо приложение и проблеми Област 6: Правни аспекти на прилагане на правото на ЕС във връзка с директните плащания на земеделските стопани. Съотношение с националното право. Област 7: Тема: Проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Основания за искове. Анализ на съдебната практика. Oбласт 8: Специализирано обучение за административни ръководители по финансово управление и приложението на ЗФУКПС Тема за обучение: Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – основни понятия, елементи на финансовото управление и контрол. Обхват на управленската компетентност на административните ръководители на съдилища и прокуратури, съобразно разпоредбите на ЗФУКПС. Тема за обучение: Управление на рисковете. Изготвяне и утвърждаване на стратегия на рисковете в съдилищата и прокуратурите. Контролни дейности. Oбласт 9: Обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт. Тема за обучение: Засилване на проактивния подход в дейността на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт при извършването на проверки за спазването на правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Връзката между инициативността на Комисиите по професионална етика и действията по превенция и противодействие на корупцията в органите на съдебната власт. Тема за обучение: Източници на информация за изготвяне на становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт. Достоверност и обективност на източниците. Съдържание на становищата. Във всички обучения ще бъдат включени най-малко 500 съдии, прокурори, следователи и административни ръководители от петте апелативни съдебни района. Обученията ще се провеждат във всеки един от петте апелативни съдебни района. Предвижда се обученията да бъдат тридневни като обученията ще бъдат проведени при пълно откъсване от работния процес. За обученията като лектори се предвижда да бъдат ангажирани чуждестранни лектори, магистрати и лектори, които добре познават съдебната система. 4.3. Изготвяне на анализ и оценка на ефективността на обученията По тази поддейност ще бъде направена оценка на обученията, ще бъдат обобщени силните и слабите страни на проведените обучения и на тази база ще бъдат идентифицирани добри практики и формулирани предложения за отчитането им в последващи обучения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 649 889 BGN
Общ бюджет: 581 313 BGN
БФП: 581 313 BGN
Общо изплатени средства: 581 313 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 581 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 129 977 BGN
2015 451 336 BGN
581 313 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 494 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 480 BGN
2015 383 636 BGN
494 116 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 497 BGN
2015 67 700 BGN
87 197 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули - за съдебната система
Индикатор 5 подготвени тръжни документации.
Индикатор 6 проведено проучване
Индикатор 7 изготвена програма
Индикатор 8 разработени нови модули
Индикатор 9 Изготвени ръководства, наръчници и помагала
Индикатор 10 Проведени обучения
Индикатор 11 изготвен анализ
Индикатор 12 проведени конференции
Индикатор 13 брой изработени банери
Индикатор 14 изготвени брошури
Индикатор 15 Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 16 Изготвен първоначален одиторски доклад
Индикатор 17 Изготвен окончателен окончателен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз