Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0127-C0001
Номер на проект: 13-13-127
Наименование: Разработване и изпълнение на политики в община Приморско, чрез анализ и ефективен диалог със заинтересованите страни
Бенефициент: Община Приморско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Разработване и изпълнение на политики в община Приморско, чрез анализ и ефективен диалог със заинтересованите страни
Дейности: Дейност 1: Разработване на програма за енергийна ефективност на община Приморско и план за действие Настоящата дейност предвижда разработване на Програма за енергийна ефективност на община Приморско. Това е документ, който има за цел да представи визията на Общината и на нейната администрация за прилагане на политиката на общината в областта на енергийната ефективност. Същевременно с подготовката на програмата се цели и активно включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на този документ. Изпълнителят, който ще бъде избран при спазване на разпоредбите на ЗОП, трябва изготви обща концепция за развитието на енергийната ефективност с набелязване на дългосрочните цели и средствата за постигането им. Програмата за енергийната ефективно и плана за действие ще включват • Анализ на текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти на територията на община Приморско; • Набелязване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на територията на община Приморско като цяло - както за обектите общинска собственост, така и за останалите енергопотребители. • Набелязване на мерки за пълноценно използване на оперативните програми за подобряване на енергийната ефективност в Община Приморско. В съдържанието на разработената програма ще бъдат включени всички необходими раздели (въведение, информационна основа, цели и приоритети на програмата, проекти и дейности; очаквани ефекти от изпълнението на програмата; организация за изпълнение на програмата, срокове за реализация; необходими инвестиции и финансово осигуряване; мониторинг, оценка и докладване на резултатите и др. при необходимост) Ще бъде разработен и план за действие към програмата. Изпълнението на дейността приключва с одобрение на програмата за енергийна ефективност и плана за действие от Общинския съвет на Община Приморско . Одобрената от ОбС програма за енергийна ефективност и плана за действие се предвижда да станат основа на бъдещата политика, провеждана от Общината за дългосрочно решаване на проблемите, свързани с енергийната ефективност на територията на общината
Дейност 2: Разработване и въвеждане на стратегия за управление на околната среда в община Приморско. Община Приморско си поставя амбициозната задача да подобри качеството на околната среда, като за целта планира да избере изпълнител, който да разработи мерки за недопускане на по-нататъшно й замърсяване и запазване на биологичното разнообразие в района. Общината ще се стреми да осигурява условия за промяна на екологичната обстановка, за да се доближи максимално до европейските стандарти. За постигането на тази цел е необходимо да се разработи стратегия за управление на околната среда. Освен това, изпълнителя трябва да извърши оценка на географското положение на общината и природните ресурси като фактор за развитие. Основни критерии, които трябва да се вземат предвид при разработване на стратегията и определяне на приоритетите са, както следва: • Спазване принципите на устойчиво развитие; • Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; • Предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие; • Намаляване на вредните последствия върху компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления; • Оптимално използване на природни ресурси и енергия. Изпълнението на дейността приключва с одобрение на стратегията за управление на околната среда, плана за действие и приложенията към нея.
Дейност 3: Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на разработената в рамките на настоящия проект стратегия за управление на околната среда. В рамките на настоящата дейност е предвидено, избраният изпълнител, който ще разработи стратегията по дейност 2, да започне разработване на вътрешни правила за мониторинг и контрол по изпълнението на плановия документ, съвместно със всички заинтересовани страни.
Дейност 4: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. В рамките на изпълнение на настоящата дейност е предвидено да се направят анализи на икономическото и социалното състояние на Общината, SWOT анализи, анализи разходи-ползи, както и проучвания сред заинтересованите страни с цел събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на Общинския план за развитие и залагане на мерки, цели и приоритети за следващият седем годишен период. Дейността ще бъде извършена от външна фирма, избрана по реда на ЗОП, като нейно задължение ще бъде предприемане на необходимите действия за обществено консултиране на политиките, провеждани от Общината. Изпълнителят трябва да предложи план график за изпълнение на дейността с конкретните действия, които ще предприеме и сроковете за тяхното изпълнение. Задължително е да бъдат организирани минимум 3 обществени обсъждания със заинтересованите страни, които могат да бъдат организирани под формата на (граждански панели, обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни, онлайн дискусионни форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници, конференции, кръгли маси, семинари и/или др. Избраният изпълнител ще има възможност да предложи най-добрия подход за включване на заинтересованите страни в процеса на разработване на ОПР, като се базира на добри практики и опита при разработване на общински политики. Изключително важно е да бъде приет план, който да намери одобрението на всички жители от общината. Информацията за ОПР за периода 2014 – 2020г. ще бъде публикувана на сайта на общината и ще бъде актуализирана своевременно по време на изпълнение на целия проект.
Дейност 5: Информация и публичност. По тази дейност ще бъдат организирани 2 пресконференции за медиите, представящи проекта и резултатите от него. Ще бъдат изработени и разпространени 500 бр. информационни материали- брошури. Ще бъде използван Интернет като ефективен канал за комуникация чрез публикации на сайта на общината. Ще бъде изработен банер, който да се ползва по време на публичните обсъждания. Планирани са две публикации в печатни медии – едната непосредствено след старта на проекта и една след успешното му изпълнение. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно разпоредбите на ЗОП. Ще бъдат спазени всички изисквания свързани с изготвянето на материали за информация и публичност на проекти, финансирани от Европейския съюз.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 781 BGN
Общ бюджет: 43 026 BGN
БФП: 43 026 BGN
Общо изплатени средства: 43 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 756 BGN
2015 27 270 BGN
43 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 393 BGN
2015 23 179 BGN
36 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 363 BGN
2015 4 090 BGN
6 454 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Програма на община Приморско за енергийна ефективност и план за действие към нея
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Проведено обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) Дейност 2: Разработена стратегия за управление на околната среда и план за действие
Индикатор 5 (Д) Дейност 2: Проведено обществено обсъждане- кръгли маси, с представители на заинтересованите страни
Индикатор 6 (Д) Дейност 3: Вътрешни правила за мониторинг и контрол на стратегията за управление на околната среда
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Обществено обсъждане със заинтересованите страни
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Извършен анализ на икономическите и социални характеристики на общината
Индикатор 9 (Д) Дейност 4: Изготвен SWOT анализ
Индикатор 10 (Д) Дейност 4: Доклад за тенденциите в сициално- икономическото развитие в община Приморско
Индикатор 11 (Д) Дейност 4: Изготвени препоръки за предприемане на действия
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Проведено обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Сформирани работни групи с представители на всички заинтересовани страни
Индикатор 14 (Д) Дейност 4: Разработен ОПР за периода 2014- 2020г.
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Публикации в медиите
Индикатор 17 (Д) Дейност 5: Информационни брошури
Индикатор 18 (Д) Дейност 5: Банер на страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз