Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0028-C0001
Номер на проект: 13-13-29
Наименование: По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 13.11.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на изпълнението на общински политики в Община Поморие
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнители Тази дейност съпътства цялостната реализация на проекта и е гаранция за ефективно изпълнение. Тя се състои от всички основни стъпки, необходими за качественото провеждане и отчитане на проекта. 1.1. Сформиране на екипа за управление на проекта. Екипът се състои от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Видно от приложените автобиографии, това са специалисти, които разполагат с необходимия опит и качества за да могат успешно да управляват проекта. Конкретните им задължения са разписани в Методиката за изпълнение на проекта (т.4). Екипът на своята първа среща ще приеме детайлен план за изпълнението на проекта и ще следи и контролира всеки един етап за да се минимизира риска от забавяне или неизпълнение на дейности. Той ще събира и отчита информацията за индикаторите и резултатите и ще подготвя и изпраща необходимите отчети до Управляващия орган. Друга важна негова задача е да осигури активното включване на заинтересованите страни с цел успеха на дейностите и постигане на съответствие на резултатите с интересите на местната общност, както и да контролира качествената работа на изпълнителите, които ще бъдат избрани по реда ЗОП. 1.2. Подготовка на тръжна документация и избор на външни изпълнители Ще бъдат подготвени тръжни документации и ще бъдат избрани изпълнители за основните дейности. Предвижда се Дейности 2, 3, 4, 5 да бъдат възложени на изпълнители. • Провеждане на процедури по ЗОП. В комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще вземат участие експерти, след назначаването им от възложителя. • Сключване на договори за възлагане на дейности 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.
Дейност 2 Разработване и прилагане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на приоритетни общински политики в полза на местните общности Ще бъдат разработени механизми за ефективен мониторинг и контрол на следните политики, приоритетни за Общината: - селскостопанска политика - развитие на туристическия отрасъл - социална политика - инфраструктурна политика Ще бъде извършен анализ на: - сегашното състояние на планирането и целеполагането за тези политики - изпълнението на тези политики към момента - ресурсна обезпеченост, ефикасността на разходването на наличните ресурси - структурата на разпределението на ресурса - основните функции и нормативна база, асоциирани с тези политики На тази основа ще се разработят конкретните механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на тези политики. Механизмите ще включват индикатори за проследяване на изпълнението спрямо заложените цели на политиката, проследяване на разходването на ресурсите, отговорници и маркери за контрол на качеството на съответната политика. Те ще се състоят от необходимите процедури, правила и методики, които ще бъдат утвърдени и приети и ще станат част от дейността на Общината.
Дейност 3 Извършване на независима оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. По тази дейност ще бъде извършена независима оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, заложени в Плана за действие към него. Оценката ще включва: - оценка на стратегическата рамка, визията, стратегическите цели, заложени в Плана; оценка на степента на постигане на целите - оценка на степента на реализиране на стратегическите приоритети и мерките - оценка на ефекта на мерките върху целевите групи и върху развитието на Общината - използвани ресурси - степен на участие на заинтересованите страни. Тази оценка ще послужи като база за идентифициране на бъдещия потенциал за развитие с оглед планирането за следващия период 2014-2020 г.
Дейност 4 Провеждане на кампания за ангажиране и консултиране на местните общности Дейности обхваща включване на заинтересованите страни при разработването на механизмите за мониторинг на общински политики Ще бъдат организирани 4 обсъждания със заинтересовани страни на разработваните в рамките на дейност 2 механизми за мониторинг на общински политики. На тях ще бъдат поканени представители на конкретните заинтересовани страни от реализацията на съответната политика. Общо участие ще вземат около 80 представители на заинтересованите страни.
Дейност 5 Провеждане на съпътстващо обучение за прилагането на създадените по проекта механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на приоритетни общински политики • Разработване в електронен формат на Справочник за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация. • Представяне на Справочника на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии: - 1 в началото на проекта за представянето му пред обществеността - 1 в края на проекта за оповестяване на резултатите от него Ще бъдат отпечатани и разпространени 500 брошури и 500 листовки, описващи проекта. По дейността също така ще бъдат извършени 3 публикации в медиите Всички материали ще бъдат брандирани с логата на ЕС, на Европейския социален фонд и на ОПАК. На всички материали и публикации по проекта ще бъде поставяна информацията, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез ОПАК, съфинансиран от Европейския социален фонд. Активно ще се използват възможностите за разпространение на информация чрез интернет. На сайта на Общината ще бъде създадена специална секция за проекта, която ще бъде поддържана с актуална информация и документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БУЛЕКОПРОЕКТИ” ООД
"ИЗ-ПРО" ООД
ПРИМА САТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 469 BGN
Общ бюджет: 72 642 BGN
БФП: 72 642 BGN
Общо изплатени средства: 72 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 642 BGN
2015 0 BGN
72 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 746 BGN
2015 0 BGN
61 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 896 BGN
2015 0 BGN
10 896 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1: Брой членове на екипа за управление на проекта
Индикатор 3 (Д) Дейност 1: Брой работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Брой междинни отчети
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Брой годишни отчети
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Брой окончателни отчети
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Брой тръжни документации
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Брой разработени механизми за мониторинг и контрол на общински политики
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: Брой механизми, утвърдени с акт на Общинския съвет
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Брой проведени оценки на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Поморие за периода 2007-2013г.
Индикатор 12 (Д) Дейност 4: Брой проведени публични обсъждания
Индикатор 13 (Д) Дейност 4: Брой участници в публичните обсъждания
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 16 (Д) Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 17 (Д) Дейност 6: Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 18 (Д) Дейност 6: Брой отпечатани и разпространени листовки
Индикатор 19 (Д) Дейност 6: Брой платени публикации в медиите
Индикатор 20 (Д) Дейност 6: Брой секции за проекта на сайта на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз