Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0099-C0001
Номер на проект: 13-13-100
Наименование: Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинската администрация за извършване мониторинг и контрол на конкретни политики и подобряване процеса на стратегическо планиране в община Червен бряг
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Обезпечаване на техническото, административно и финансово управление на проекта, изисква сформиране на екип, който да поеме организацията и изпълнението на проектните дейности. Екипът, определен от ръководството на община Червен бряг, се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор по проекта и счетоводител. След стартиране на проекта ще бъде направено разпределение на функциите и ще започне текущото управление на проекта, което включва: - разработване на подробен план-график за изпълнението на проектните дейности; - провеждане на ежемесечни, както и вътрешни текущи срещи на екипа; - създаване и поддържане на система за комуникация в екипа, както и с избраните изпълнители и УО; - създаване на организация по подготовката на технически и финансови отчети, както и други необходими справки и доклад; - вътрешен контрол, мониторинг и докладване пред ръководството на община Червен бряг; Стриктно ще се спазва времевия график за подготовка и изпълнение на планираните проектни дейности. Като поддейност на Дейност 1 се обособява изготвянето на тръжна документация и провеждане на процедури по реда на ЗОП, необходими за възлагане на дейностите по проекта на външен изпълнител. Непосредствено след стартирате на проекта, екипът по проекта ще разработи тръжна документация за избор на изпълнител, който да изготви тръжна документация за провеждане на процедура за възлагане на една обща поръчка за изпълнение на дейности 2, 3 и 4, и втора за възлагане на дейност 5. При провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители стриктно ще бъдат спазвани разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Екипът за управление на проекта ще контролира качеството на разработените документи и ще подпомага работата на изпълнителя, ще организира процедурно избора на изпълнител по обществени поръчки и ще участва в оценителната комисия.
Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Червен бряг Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общински политики осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните цели и приоритети. В рамките на Дейност 2 ще бъдат разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Червен бряг, насочена към подобряване на бизнес средата в Община Червен бряг и създаване и развитие на малки и средни предприятия. Правилата ще спомогнат за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми.
Дейност 3 Разработване на Общински план за развитие на община Червен бряг за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Дейността Разработване на Общински план за развитие на община Червен бряг за периода 2014-2020 г. ще бъде разделена при изпълнението й на следните логически обвързани поддейности: Поддейност 1 Провеждане на проучвания и изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие, включително и събирането на необходимите статистически данни за изготвянето на анализ на територията. Поддейност 2 Изготвяне на анализ на икономическото и социалното състояние на община Червен бряг и SWOT анализ. Поддейност 3 Извеждане на приоритетни области за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Червен бряг за периода 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Червен бряг ще бъде разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Специфично изискване към осъществяването на тази дейност, е същата да се съобрази с резултатите от разработвания проект за ИПГВР на гр. Червен бряг, като се елиминира риска за дублиране на дейности, и евентуално двойно финансиране. Работата следва да се фокусира в територията извън строителните граници на урбанистичния център, където ще се изпълнява ИПГВР. Резултатите от двата проекта следва адекватно да се интегрират и интерпретират, с цел да се получи цялостна и балансирана оценка на ситуацията и територията на община Червен бряг.
Дейност 4 Разработване на стратегически документи на местно ниво В рамките на настоящата дейност ще бъде разработена Концепция за пространствено развитие на община Червен бряг. Съгласно Закона за регионално развитие Концепцията следва да включва следните части: 1. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; 2. Оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; 3. Транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; 4. Функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; 5. Дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване. Концепцията за пространствено развитие на общината определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност През целия период на реализиране на проекта ще бъде поставен акцент върху осъществяване мерките за публичност. Ще бъдат изпълнени всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа от ЕСФ и ОПАК на всички издания, покани, бланки на документи, програми и материали за обучения, както и на всички останали печатни материали, и на интернет сайта да бъдат поставяни логото и текст, информиращ за финансовата подкрепа. Дейностите за информация и публичност ще подобрят процеса на разработване и прилагане на общински политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Ще бъдат предприети мерки за информиране на местната общност относно политиките, провеждани и планирани от общинската администрация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НИКО 96" ЕООД
"Топ Адвайс"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 166 BGN
Общ бюджет: 44 530 BGN
БФП: 44 530 BGN
Общо изплатени средства: 44 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 530 BGN
2015 0 BGN
44 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 850 BGN
2015 0 BGN
37 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 679 BGN
2015 0 BGN
6 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Сключени договори с екипа Представени в УО технически и финансови доклади. Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 3 (Д) По Д1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Д1: План-график за изпълнение на проектните дейности Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 5 (Д) По Д2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 6 (Д) По Д3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г
Индикатор 7 (Д) По Д4: Разработена Концепция за пространствено развитие на община Червен бряг
Индикатор 8 (Д) По Д5: Осъществени пресконференции
Индикатор 9 (Д) По Д5: Изработен банер
Индикатор 10 (Д) По Д5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта публикации на интернет-страницата на общината
Индикатор 11 (Д) По Д5: Изработени Листовки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз