Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0165-C0001
Номер на проект: 13-13-165
Наименование: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация със заинтересованите страни в община Пордим
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация със заинтересованите страни в община Пордим
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 човека, с оглед на спецификата на дейностите на проекта. Екипът включва ръководител, координатор и счетоводител. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи и ще следи за правилното изпълнение на проекта. Ръководителят на проекта, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Екипът ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде разработен подробен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана и при необходимост ще бъдат предприемани коригиращи действия. Екипът ще отговаря за подготовката, комуникацията и координацията на всички необходими документи и доклади, изисквани от УО на ОПАК. Настоящата дейност ще се реализира в рамките на целия период на срока на договора за БФП
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на дейност 2 ще бъдат разработени тръжните документи и избрани изпълнителите за реализиране на дейностите 3, 4, 5, 6 и 7. Дейност 2 ще включва следните етапи: подготовка на документация за избор на изпълнител/и; провеждане на процедурата за избора съгласно нормативните изисквания на ЗОП и сключване на договори с избраният/те изпълнител/и. В процеса на подготовка и провеждане на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Разработване на общински план за развитие на община Пордим 2014 - 2020 Тази дейност ще бъде извършена от външен изпълнител. Дейността включва следните поддейности: Поддейност 3.1. Провеждане на проучвания и анализи, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Пордим 2014 – 2020 г. Проучванията и анализите ще включват проучвания с цел събиране на необходимите статистически данни за анализите, анализ на икономическото и социалното състояние на общината, SWOT анализ. В рамките на поддейност 3.1 ще бъдат събрани информация и статистически данни за общината, на базата на които ще бъде осъществен анализ в няколко направления, а именно: Оценка и анализ на географско положение на общината, Природно-ресурсен потенциал, Демографска характеристика, Икономика, Социална сфера, Инфраструктура, Териториална структура и устройство на територията, Околна среда. Предвидените анализи ще включват: преглед на политиките, осъществявани до момента, конструиране на системата от индикатори по съответните тематични направления, изводи и SWOT-анализи по тематични направления. При разработването на анализа ще се следват Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), където е указана структурата на анализа. Поддейност 3.2. Провеждане на Кръгла маса със заинтересованите страни на тема „Визия и приоритети за развитие на община Пордим 2014 – 2020 г.” Разработеният по поддейност 3.1 анализ ще бъде представен на Кръгла маса, на която ще бъдат поканени заинтересованите страни. Както беше посочено по-горе, по време на Кръглата маса ще бъдат взети под внимание очакванията на гражданите за развитието на общината. На кръглата маса ще бъдат поканени за участие 50 представители на заинтересованите страни. Поддейност 3.3. Изготвяне на проект на Общински план за развитие на община Пордим 2014 – 2020 г. и обществено консултиране на проекта чрез провеждане на дискусионен форум. На базата на изготвения анализ и на резултатите от проведената кръгла маса ще бъде разработен проект на Общинския план за развитие на община Пордим 2014 – 2020 г., който ще бъде обсъден с представителите на гражданското общество по време на дискусионен форум. Проектът на плановия документ ще бъде публикуван за обществено обсъждане и на интернет страницата на общината с цел получаване на обратна връзка от заинтересованите страни. Всички мнения, препоръки и констатации ще бъдат внимателно обсъдени и евентуално взети предвид, преди одобрението на плана от Общинския съвет на община Пордим. Поддейност 3.4. Разработване на общински план за развитие на община Пордим 2014-2020 – окончателен вариант. Водещите принципи, върху които ще се основава новият планов документ трябва да маркират основните моменти и да осигуряват необходимия контекст за изпълнението на общинския план, като същевременно оформят и насочват процеса на формулиране на неговата политическа рамка и свързаните с това визия, стратегически цели, приоритети и мерки. Важни елементи при разработването на ОПР ще бъдат:  Посочване на сравнителните предимства на общината като цяло и отделните вътрешнообщински териториални образувания;  Извършването на цялостна оценка на силните и слабите страни на територията;  Формулирането на реалистични цели и конкретни, пространствено обусловени мерки (на възможно най-ниско териториално ниво);  Дефинирането на адекватни устройствени режими;  Осигуряването на механизми за постигане на пространствена интегрираност на градската територия- вътрешна и с външната за общината среда; Дейността ще бъде осъществена от външен изпълнител, спазвайки изискванията и разпоредбите на ЗОП.
Дейност 4. Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Пордим. В рамките на тази дейност ще бъде разработена Стратегия за развитие на туризма в община Пордим за периода 2014 - 2020. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Разработването на стратегията за туризма ще бъде съобразено със стратегическите документи в областта на туризма: Стратегия Европа 2020 (включваща туризма в приоритета за устойчив растеж), Националната програма за развитие „България 2020”, в която туризмът е определен като един от важните приоритети за развитие на страната; акцент е поставен върху отключването на местния потенциал чрез развитието на разнообразни и съвременни форми на туризъм, интегрирани с високите технологии и културни събития на локално ниво, Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009 - 2013 г. Стратегията ще бъде съгласувана с Общински план за развитие на Пордим 2014 - 2020 година; както и с нормативната рамка – Закона за туризма и приложимите подзаконови нормативни актове. В рамките на стратегията ще бъде направен ситуационен анализ на текущото състояние на туризма в община Пордим, SWOT анализ. Ще бъдат дефинирани визията, мисията, стратегическата цел и приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на туризма в община Пордим .
Дейност 5. Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегия за развитие на туризма в община Пордим. В рамките на Дейност 5 ще бъде разработен и въведен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Пордим, насочена към устойчивото развитие на туризма. Механизмът ще спомогне за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи проблеми. Разработените правила за мониторинг ще дават възможност за проследяване и контролиране на резултатите от изпълнението на Стратегията, разработена по предходната дейност. При разработването на правилата ще бъдат използвани резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране” и методологията изработена специално за създаване на подобни правила и методики за провеждане и оценка на местната политика.
Дейност 6. Организиране и провеждане на съпътстващо обучение във връзка с въведените правила и методика за мониторинг и контрол. В рамките на проекта ще се проведе двудневно съпътстващо обучение за служители от общинска администрация Пордим. Обучението ще бъде изнесено извън територията на община Пордим и в обучението ще бъдат включени 12 участника. Обучението ще се осъществи от външен изпълнител, спазвайки изискванията и разпоредбите на ЗОП. Реализирането на обучението ще бъде пряко свързано с въведените правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация. Обучението ще обхване въпросите за стратегическо планиране, разработване на политики, мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейност 7 включва мерки за информация и публичност във връзка с популяризиране на проекта, неговите цели и резултати. Дейностите за информация и публичността са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на дейност 7 ще бъде реализирано следното: 1. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции – 2 бр.; 2. Изготвяне на 400 бр. информационни брошури; 3. Изготвяне на 2 бр. банера; 4. Публикации в пресата – 3 бр.; 5. Поставяне на информация за дейностите, целите и резултатите от проекта на сайта на община Пордим.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИМ Консултинг ЕООД
БГ ЕВРО 2020
"Краище" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 236 BGN
Общ бюджет: 66 788 BGN
БФП: 66 788 BGN
Общо изплатени средства: 66 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 788 BGN
2015 0 BGN
66 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 770 BGN
2015 0 BGN
56 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 018 BGN
2015 0 BGN
10 018 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Договори за членовете на екипа
Индикатор 3 (Д) По Д1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 4 (Д) По Д1: Детайлен план за реализиране на дейностите
Индикатор 5 (Д) По Д2: Брой изготвени документи Брой проведени процедури Брой подписани договори
Индикатор 6 (Д) По Д3: Изготвени доклади относно проучванията и анализите Изготвени проекти на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. Проведена Кръгла маса със заинтересованите страни на тема „Визия и приоритети за развитие на община Пордим 2014 – 2020 г.” П
Индикатор 7 (Д) По Д4: Разработени стратегии за развитие на туризма в община Пордим
Индикатор 8 (Д) По Д5: Разработени и въведени правила и методика за мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегията за развитие на туризма в община Пордим
Индикатор 9 (Д) По Д6: Проведено обучение за повишаване на капацитета на общинската администрация
Индикатор 10 (Д) По Д6: Обучени служители от администрацията на община Пордим
Индикатор 11 (Д) По Д7: Изготвени банери Проведени встъпителна и заключителна пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Д7: Изготвени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) По Д7: Публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз